Chào Công ty Luật Minh Khuê, tôi là Lê Lan Anh, hiện tại đang ở Sóc Sơn. Tôi có câu hỏi như sau để gửi đến các luật sư công ty Luật Minh Khuê:

Công ty mình có thể cung cấp cho tôi mẫu hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải răn sinh hoạt và các viết chi tiết các nội dung thông tin của hợp đồng này?

Mong công ty sớm phản hồi câu hỏi này để tôi nắm rõ hơn quy định của pháp luật và mọi người có câu hỏi giống tôi cùng tham khảo. Trân thành cảm ơn Công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật Môi trường, gọi:  1900 6162

 

Luật sư tư vấn:

1. Căn cứ pháp lý ký hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải rắn

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23 tháng 06 năm 2014 (thay thế bằng: Luật bảo vệ môi trường năm 2020);

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ban hành ngày 13 tháng 5 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ban hành ngày 24 tháng 04 năm 2015 về quản lý chất thải và phế liệu;

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2015 về quản lý chất thải nguy hại;

- Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định về quản lý chất thải y tế;

 

2. Mẫu hợp đồng vận chuyển, thu gom, xử lý rác thải rắn

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------

(Địa danh), ngày …… tháng …… năm ……

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

Số: …./......(năm) /... (Ký hiệu hợp đồng)

Phần I. Căn cứ pháp lý (1):

................................................... 

Phần II. Các bên ký hợp đồng

Bên A: (Tên chính quyền địa phương theo phân cấp quản lý đối với CTRSH phát sinh từ các cá nhân, hộ gia đình, nơi công cộng)

- Tên người đại diện: ................. 

- Chức vụ .................................... 

- Địa chỉ: ...................................... 

- Điện thoại: ……  Fax ................. 

- Mã số thuế: ............................... 

- Giấy đăng ký kinh doanh :……… 

- Số tài khoản: …… Tại .................. 

(Theo giấy ủy quyền số …. ngày… của ……… (nếu có)).

Bên B: (Tên chủ xử lý CTRSH)

- Tên người đại diện: ...................... 

- Chức vụ ....................................... 

- Địa chỉ: ........................................ 

- Điện thoại: ……. . Fax ................. 

- Mã số thuế: .................................. 

- Giấy đăng ký kinh doanh :……… 

- Số tài khoản: …… . Tại ................ 

(Theo giấy ủy quyền số …. ngày… của ……… (nếu có)).

 

Phần III. Nội dung hợp đồng

Hôm nay, tại …………………… , Bên A và Bên B cùng thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH, theo đó Bên A giao/đặt hàng Bên B thực hiện các công việc của hợp đồng này với các nội dung cơ bản như sau:

 

Điều 1. Giải thích từ ngữ 

................................................................ (2)

 

Điều 2. Công việc của hợp đồng

1. Nội dung công việc (3): ......................... 

2. Yêu cầu công việc (4):

3. Khối lượng công việc (5): ....................

 

Điều 3. Thời gian thực hiện hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng là ......... (tháng/năm), từ ngày ..... tháng .... năm ..... đến ngày .... tháng .... năm .......

 

Điều 4. Giá trị hợp đồng

- Giá trị hợp đồng là (6): ……..…… đồng.

Bằng chữ: …………………………… đồng.

- Hình thức giá hợp đồng (7):……… 

 

Điều 5. Giám sát, kiểm tra thực hiện hợp đồng

1. Giám sát thực hiện hợp đồng (8): ………… 

2. Kiểm tra thực hiện hợp đồng (9): ………… 

 

Điều 6. Nghiệm thu

1. Căn cứ nghiệm thu (10): …………………… 

2. Nội dung nghiệm thu (11) :…………………… 

 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của bên A

.................................................................... (12)

 

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của bên B

..................................................................... (13)

 

Điều 9. Điều chỉnh hợp đồng

1.   Các trường hợp điều chỉnh hợp đồng (14): …… 

2.   Thực hiện điều chỉnh hợp đồng (15): …………

 

Điều 10. Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng

1. Tạm dừng hợp đồng (16): ……………………… 

2. Chấm dứt hợp đồng (17): ………………………

 

Điều 11. Xử lý tranh chấp 

.................................................................... (18)

 

Điều 12. Trường hợp bất khả kháng

1. Các trường hợp bất khả kháng (19): ………… 

2. Xử lý trong trường hợp bất khả kháng (20): … 

 

Điều 13. Bảo hiểm hợp đồng

1. Các hợp đồng bảo hiểm bao gồm (21): ………… 

2. Trách nhiệm của các bên (22): …………………… 

 

Điều 14. Bảo lãnh hợp đồng

...................................................................... (23)

 

Điều 15. Thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng

1. Thanh toán (24): …………………………………… 

2. Quyết toán và thanh lý hợp đồng (25): …………… 

 

Điều 16. Các điều khoản khác

................................................................. (26)

 

Điều 17. Hồ sơ hợp đồng

1. Hồ sơ hợp đồng bao gồm các tài liệu sau (27):

2. Hợp đồng được làm thành ...... bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ ...... bản, Bên B giữ ...... bản. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

BÊN B

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BÊN A

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

3. Mẫu phụ lục hợ đồng thu gom, vận chuyển rác thải rắn sinh họa

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

PHỤ LỤC 1. Mẫu bảng yêu cầu, khối lượng công việc thu gom, vận chuyển và kinh phí dự toán

STT

Công việc

Yêu cầu

(tham khảo mục(4))

Đơn vị tính*

Đơn giá (đồng)

Khối lượng bình quân ngày

Số ngày

Khối lượng dự toán

Kinh phí dự toán (đồng)

Thuế (đồng)

Kinh phí dự toán bao gồm thuế (đồng)

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]=[6]*[7]

[9]=[5]*[8]

[10]=[9]*…%

[11]=[9]+[10]

1

Quét, thu gom CTR đường phố

(Danh sách đường phố được kèm theo)

 

km hoặc km2

……

…….

……

……

…….

…….

…….

2

Thu gom CTRSH từ các hộ gia đình và cơ sở phát sinh, vận chuyển đến điểm tập kết CTR

(Danh sách các khu vực thu gom và các điểm tập kết được kèm theo)

 

km hoặc tấn

……

…….

……

……

…….

…….

…….

3

Thu gom CTRSH từ khu vực công cộng, vận chuyển đến điểm tập kết CTR (Danh sách các khu vực thu gom và các điểm tập kết được kèm theo)

 

km hoặc tấn

 

 

 

 

 

 

 

4

Chuyển CTRSH tại điểm tập kết CTR lên xe ô tô chuyên dụng

 

tấn

 

 

 

 

 

 

 

5

Vận chuyển CTRSH từ điểm tập kết đến địa điểm thải bỏ/ xử lý (Danh sách các điểm thải bỏ/xử lý được kèm theo)

 

tấn

……

…….

……

……

…….

…….

…….

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

.........

.........

.........

* Ghi chú: Đơn vị tính thay đổi căn cứ đơn giá dịch vụ áp dụng

 

PHỤ LỤC 2. Mẫu bảng khối lượng công việc xử lý CTRSH và chi phí dự toán

STT

Công việc

Chi phí (đồng/ tấn)

Khối lượng bình quân ngày (tấn/ ngày)

Số ngày

Tổng khối lượng tính toán (tấn)

Tổng chi phí tính toán (đồng)

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]=[4]x[5]

[7]=[3]x[6]

1

Xử lý CTR sinh hoạt bằng công nghệ ............

……

…….(*)

……

……

…….

(Giá dịch vụ xử lý CTR)

2

Vận chuyển CTRSH tới địa điểm xử lý (nếu có)

 

 

 

 

 

3

Công việc cụ thể khác (nếu có)

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

……

Ghi chú:

(1) Liệt kê các văn bản pháp lý liên quan, ví dụ:

- Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, thông qua ngày 14/6/2005;

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, thông qua ngày 26/11/2013 (trường hợp hợp đồng đấu thầu);

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

- Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về việc sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

- Thông tư số ......./2016/TT-BXD ngày ....../.../2016 của Bộ Xây dựng ban hành mẫu hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

- Các căn cứ pháp lý khác liên quan (VD: quyết định giao thầu, quyết định đặt hàng, quyết định Đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH, quyết định giá dịch vụ xử lý CTRSH…);

- Chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu và khả năng mỗi bên.

(2) Định nghĩa, giải thích một số từ ngữ được sử dụng trong hợp đồng, ví dụ:

- Chất thải rắn sinh hoạt: là chất thải rắn phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người.

- Chất thải rắn bị từ chối: là CTR chỉ bao gồm hoặc chủ yếu bao gồm bất kỳ loại CTR nào trong các loại CTR sau đây: CTR y tế nguy hại, CTR công nghiệp, CTR xây dựng và các loại CTNH khác.

- Từ ngữ khác (nếu có).

(3) Liệt kê các nội dung công việc cụ thể, bao gồm tất cả hoặc một số các công việc dưới đây:

- Quét, thu gom CTR đường phố;

- Duy trì dải phân cách;

- Tưới nước rửa đường;

- Thu gom CTRSH từ các hộ gia đình và cơ sở phát sinh, vận chuyển đến điểm tập kết CTR;

- Thu gom CTRSH từ khu vực công cộng, vận chuyển đến điểm tập kết CTR;

- Chuyển CTRSH tại điểm tập kết CTR lên xe ô tô chuyên dụng;

- Vận chuyển CTRSH từ điểm tập kết đến địa điểm thải bỏ/xử lý;

- Xử lý CTRSH của khu vực.....................................;

- Công việc cụ thể khác (nếu có).

(4) Yêu cầu công việc:

- Đối với công việc thu gom, vận chuyển CTRSH có thể bao gồm: tần suất, thời gian, phương pháp (thủ công/cơ giới), thiết bị (loại thiết bị, số lượng), phương tiện sử dụng (loại phương tiện, số lượng), nhân công (số lượng, bậc thợ)…;

- Đối với công việc xử lý CTRSH có thể bao gồm:

+ Địa điểm xử lý:........;

+ Công nghệ xử lý: ...... (Công nghệ chế biến phân hữu cơ; Công nghệ đốt; Công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh hoặc Công nghệ khác);

+ Quy trình xử lý: ...... (Có sơ đồ khối và thuyết minh kèm theo hợp đồng).

+ Tần suất tiếp nhận: …… (Các thứ.... trong tuần hoặc......ngày/tuần);

+ Thời gian tiếp nhận: ...... (Từ …... giờ đến ...… giờ);

+ Tiến độ: ...... (Chất thải rắn được xử lý muộn nhất không quá 02 ngày sau thời gian tiếp nhận).

+ Chất lượng sản phẩm đầu ra (nếu có):.......

- Yêu cầu công việc khác (nếu có).

(5) Khối lượng công việc dự tính có thể được thể hiện như trong bảng trong Phụ lục 1 và 2 căn cứ công việc của hợp đồng, đơn giá/định mức thực hiện công việc đã được ban hành hoặc đơn giá dự toán được duyệt, chi phí xử lý CTR.

(6) Giá trị hợp đồng là tổng chi phí dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH và giá dịch vụ xử lý CTRSH và chi phí cho các công việc khác của hợp đồng (nếu có). Chi tiết chi phí dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH tại Phụ lục 1 và chi tiết giá dịch vụ xử lý CTRSH tại Phụ lục 2.

(7) Nêu hình thức giá hợp đồng trọn gói, hay theo đơn giá cố định, hay theo đơn giá điều chỉnh.

(8) Giám sát thực hiện hợp đồng: quy định quyền và cách thức giám sát của Bên A đối với Bên B, của các cơ quan quản lý nhà nước về chuyên môn và cộng đồng đối với việc thực hiện hợp đồng về khối lượng, chất lượng công việc… theo nội dung hợp đồng đã được ký kết. Ví dụ:

- Đối tượng giám sát:

+ Khối lượng công việc thực hiện;

+ Chất lượng công việc thực hiện: đáp ứng các yêu cầu công việc, tuân thủ các văn bản quy phạm, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sau đây:........................................... (nêu chi tiết, VD: Nghị định 38/2014/NĐ-CP......).

- Phương pháp giám sát: .............................. (VD: Trực tiếp giám sát của Bên A hoặc khối lượng công việc theo số liệu cầu cân; có xác nhận của 2 bên đối với số liệu giám sát...).

- Thời gian giám sát: Định kỳ…….(VD: hằng ngày) trong toàn thời gian thực hiện công việc;

- Trách nhiệm giám sát: Cán bộ được phân công của Bên A và cán bộ phối hợp của Bên B.

(9) Kiểm tra thực hiện hợp đồng: Quy định quyền và cách thức kiểm tra của Bên A đối với Bên B, của các cơ quan quản lý nhà nước về chuyên môn và cộng đồng đối với việc thực hiện hợp đồng về khối lượng, chất lượng công việc… theo nội dung hợp đồng đã được ký kết. Ví dụ:

- Đối tượng kiểm tra: Khối lượng công việc thực hiện; Chất lượng công việc thực hiện;

- Phương pháp kiểm tra:

+ Kiểm tra tại hiện trường, tổng hợp tài liệu giám sát và các tài liệu liên quan...

+ Thực hiện lập Biên bản kiểm tra và có xác nhận của 2 bên đối với kết quả kiểm tra;

- Thời gian kiểm tra: Định kỳ ......(VD: 4 lần/năm) và đột xuất trong các trường hợp……. (VD: có ý kiến cộng đồng về khối lượng hoặc chất lượng cung cấp dịch vụ);

- Trách nhiệm kiểm tra: Cán bộ được phân công của Bên A; Bên B cử cán bộ phối hợp thực hiện kiểm tra.

(10) Quy định các căn cứ nghiệm thu, có thể bao gồm:

- Các quy định hiện hành.

- Các yêu cầu thực hiện công việc và quy định chất lượng áp dụng đối với dịch vụ nêu trong hợp đồng.

- Các biên bản giám sát, kiểm tra và các chứng từ, tài liệu liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng.

(11) Quy định các nội dung nghiệm thu, có thể bao gồm:

- Bên A chỉ nghiệm thu các nội dung công việc đã được hoàn thành, đảm bảo yêu cầu về khối lượng, chất lượng, có đủ hồ sơ theo quy định hiện hành.

- Phần khối lượng công việc không thực hiện hoặc thực hiện không đảm bảo chất lượng không được nghiệm thu.

- Khối lượng công việc được thanh toán được xác định trên cơ sở khối lượng công việc được thực hiện của Bên B được nghiệm thu, quyết toán theo quy định.

(12) Quyền và nghĩa vụ của bên A căn cứ theo các quy định hiện hành và các quyền, nghĩa vụ khác theo điều kiện cụ thể của địa phương để quy định, có thể bao gồm:

- Quyền của Bên A:

+ Giám sát, kiểm tra thực hiện công việc của Bên B;

+ Quyền hạn khác (nếu có).

- Nghĩa vụ của Bên A:

+ Bàn giao khối lượng tối thiểu CTRSH cho Bên B xử lý là:……(tấn/ngày).

+ Nghiệm thu công việc, tạm ứng, thanh toán cho Bên B đúng hạn và theo quy định.

+ Nghĩa vụ khác (nếu có).

(13) Quyền và nghĩa vụ của bên B căn cứ theo các quy định hiện hành và các quyền, nghĩa vụ khác theo điều kiện cụ thể của địa phương để quy định, có thể bao gồm:

- Quyền của Bên B:

+ Bên B có thể từ chối thu gom, xử lý các chất thải rắn bị từ chối.

+ Bên B có thể cung cấp và thu các phí cho thuê thùng chứa để đựng CTR cho các chủ nguồn thải.

+ Kiến nghị Bên A tại bất cứ thời điểm nào cho việc điều chỉnh hợp đồng/giá trị hợp đồng.

+ Được thanh toán đúng hạn và theo quy định;

+ Quyền hạn khác (nếu có).

- Nghĩa vụ của Bên B:

+ Cung cấp cho Bên A bằng chứng của Bên B đã chi trả thuế thu nhập mỗi năm, và các giấy phép cần thiết khác để thực hiện công việc trong hợp đồng này;

+ Thông báo để hướng dẫn cho chủ nguồn thải, hộ gia đình, cá nhân.... được cung cấp các dịch vụ trong hợp đồng này: các yêu cầu thải bỏ chất thải (loại CTR được thu gom, yêu cầu phân loại CTR tại nguồn (nếu có), phương pháp và tần suất thu gom, thời gian và địa điểm thu gom…); các yêu cầu đối với CTR được xử lý (loại CTR được xử lý…);

+ Bảo đảm đủ yêu cầu về nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng thu gom, vận chuyển CTRSH; Bảo đảm đủ yêu cầu về nhân lực, cơ sở, máy móc và trang thiết bị  tại cơ sở xử lý CTRSH (ghi rõ các yêu cầu này trong HĐ).

+ Che phủ các phương tiện vận chuyển CTR với vải bạt, lưới hoặc vật liệu khác phù hợp với loại phương tiện trong quá trình vận chuyển CTR.

+ Không thải bỏ CTR bất hợp pháp, chỉ thải bỏ CTR tại các trạm trung chuyển và cơ sở  xử lý quy định trong hợp đồng.

+ Trả phí thải bỏ CTR cho trạm trung chuyển hoặc cơ sở xử lý quy định trong hợp đồng.

+ Tổ chức thu phí vệ sinh tại khu vực cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

+ Nghĩa vụ khác (nếu có).

(14) Quy định các trường hợp điều chỉnh hợp đồng, có thể bao gồm: thay đổi các cơ sở pháp lý, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, điều chỉnh giá trị hợp đồng (nếu có)...

Các trường hợp được điều chỉnh giá trị hợp đồng (nếu có) có thể bao gồm:

- Nội dung, khối lượng công việc phát sinh hợp lý không phải do lỗi của đơn vị cung ứng dịch vụ gây ra, được cơ quan có thẩm quyền/người có thẩm quyền chấp thuận;

- Định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá được nhà nước/địa phương điều chỉnh, sửa đổi, ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của hợp đồng và được cơ quan có thẩm quyền/người có thẩm quyền cho phép điều chỉnh.

- Thay đổi khác dẫn đến tăng/giảm chi phí hoạt động để cung cấp dịch vụ của Bên B như:

+ Thay đổi về luật và/hoặc văn bản pháp luật của Việt Nam trong tương lai dẫn đến Bên B phải nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp để tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt hơn, dẫn đến làm tăng các khoản chi phí hoạt động của Bên B;

+ Giá nhiên liệu hoặc tiền lương, giá vật tư, thiết bị do Nhà nước kiểm soát nêu trong hợp đồng có biến động lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện hợp đồng được cơ quan có thẩm quyền/người có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương và nguyên tắc điều chỉnh;

+ Lạm phát/giảm phát.

(15) Quy định các nguyên tắc, trình tự thủ tục, thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh hợp đồng.

Trong đó, quy định thủ tục điều chỉnh giá trị hợp đồng (nếu có) có thể bao gồm:

- Trường hợp có điều chỉnh giá trị hợp đồng, Bên B phải lập hồ sơ dự toán điều chỉnh và trình bên A; Bên A có trách nhiệm xem xét, điều chỉnh (nếu có) và thực hiện các thủ tục phê duyệt hồ sơ dự toán điều chỉnh theo quy định.

- Việc điều chỉnh giá trị hợp đồng được thực hiện theo đúng các hướng dẫn, quy định hiện hành của Nhà nước và địa phương.

(16) Quy định các trường hợp cơ bản mà hợp đồng bị tạm dừng và quy định các nguyên tắc, trình tự thủ tục, thẩm quyền giải quyết trường hợp tạm dừng hợp đồng.

(17) Quy định các điều kiện chấm dứt hợp đồng và quy định các nguyên tắc, trình tự thủ tục, thẩm quyền phê duyệt chấm dứt hợp đồng, có thể bao gồm:

- Điều kiện chấm dứt hợp đồng: Một trong hai bên không thực hiện hay vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng; hoặc không sửa chữa hoặc khắc phục việc không thực hiện hay vi phạm đó trong khoảng thời gian …… ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của bên còn lại.

- Thủ tục thực hiện: bên muốn chấm dứt hợp đồng gửi thông báo bằng văn bản trước 60 ngày cho bên kia.

- Các trách nhiệm pháp lý:

+ Bên A vẫn có nghĩa vụ phải thanh toán tất cả các khoản tiền thanh toán còn nợ cho Bên B.

+…… (Ghi rõ quyền sở hữu tài sản có liên quan của mỗi bên; các điều khoản trong hợp đồng mà một trong hai Bên vẫn phải thực hiện sau khi Hợp đồng chấm dứt nếu có);

(18) Quy định cách thức giải quyết tranh chấp hợp đồng, ví dụ như:

- Trường hợp có bất cứ tranh chấp, bất đồng, vi phạm, không tuân thủ phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng, Bên A và Bên B có trách nhiệm cố gắng hết sức thảo luận với nhau để giải quyết tranh chấp.

- Trong trường hợp đàm phán giữa Bên A và Bên B không thành công, hai bên sẽ phải đưa sự việc ra trọng tài kinh tế để giải quyết theo các thủ tục của pháp luật quy định.

- Trong trường hợp trọng tài kinh tế giải quyết không thành công, Bên A và Bên B sẽ phải đưa sự việc ra tòa án của cấp có thẩm quyền để giải quyết theo các thủ tục của pháp luật quy định. Quyết định của tòa án nước Việt Nam là quyết định cuối cùng, kể cả trường hợp Bên B là tổ chức, cá nhân nước ngoài.

(19) Quy định các trường hợp bất khả kháng: bao gồm các hành động, sự kiện hoặc hoàn cảnh ngoài sự kiểm soát của các bên có liên quan khiến cho một bên không có khả năng thực hiện hay chậm trễ trong việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ theo hợp đồng, ví dụ như:

- Chiến tranh (được báo trước hoặc xảy ra bất ngờ), hành động khủng bố, tụ tập phá rối trật tự công cộng, đình công.

- Sự phá hủy quan trọng của tổ chức hoặc trang thiết bị của bất kỳ bên cung cấp nào, thiếu năng lượng (sự cố ngừng cấp điện kéo dài...) hoặc nhiên liệu.

- Thiên tai bao gồm các nguyên nhân phát sinh từ tai họa tự nhiên như động đất, núi lửa phun, lụt, mưa bão trong đó lượng mưa lớn hơn hoặc bằng …… cm (tùy điều kiện khu vực) trong 1 giờ đồng hồ và các thiên tai bất thường khác.

- Hỏa hoạn.

- Các trường hợp khác (nếu có).

(20) Quy định cách thức giải quyết trong trường hợp bất khả kháng, ví dụ như:

- Bên không có khả năng thực hiện hay chậm trễ trong việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ theo hợp đồng do trường hợp bất khả kháng phải thông báo cho bên kia trong vòng 7 ngày về sự việc xảy ra. Bên B sẽ không được chi trả cho các dịch vụ không được thực hiện do các ảnh hưởng bất khả kháng, và không được xem là vi phạm hoặc không thực hiện hợp đồng này vì nguyên nhân không thực hiện được.

- Hai bên cùng có trách nhiệm thảo luận để thực hiện việc xử lý chất thải rắn trong trường hợp bất khả kháng xảy ra.

 (21) Quy định các loại hợp đồng bảo hiểm phải có, ví dụ như: hợp đồng về bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

(22) Tùy theo nội dung công việc của hợp đồng và sự thỏa thuận giữa 2 bên, quy định rõ trách nhiệm ký kết hợp đồng bảo hiểm của mỗi bên với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm theo thời hạn và phương thức do các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm ngay khi hợp đồng có hiệu lực.

(23) Quy định trách nhiệm của bên B đối với việc bảo lãnh hợp đồng: Sau khi hợp đồng được ký kết, Bên B có trách nhiệm bảo lãnh thực hiện hợp đồng thông qua một ngân hàng do 2 bên thỏa thuận, bảo đảm cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo nội dung hợp đồng đã ký với bên A.

(24) Quy định các yêu cầu về thanh toán, có thể bao gồm:

- Kinh phí thanh toán từ nguồn:............................(vốn ngân sách nhà nước; vốn khác).

- Bên A thanh toán cho Bên B cho việc thực hiện hợp đồng theo số lần thanh toán:……lần; Thời điểm thanh toán:….; Giá trị thanh toán:……………………..

- Căn cứ thanh toán:………………….(VD: Hợp đồng này và bất kỳ sửa đổi đã được ký chính thức nào, Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc thực hiện đã được 2 bên ký kết…).

- Thời hạn thanh toán:………(VD:……ngày sau khi có văn bản làm căn cứ thanh toán).

- Phương thức thanh toán: ……………….(Tiền mặt hoặc Chuyển khoản vào tài khoản …… tại …… (Ngân hàng Thương mại địa phương được quy định bởi Bên B)).

- Chậm thanh toán: Trường hợp Bên A chậm thanh toán theo thời hạn quy định tại hợp đồng, thì Bên A có nghĩa vụ phải trả khoản tiền phạt là …% cộng với tiền lãi trả chậm là ……% (theo lãi suất của tín dụng cho các khoản vay ngắn hạn từ Ngân hàng Thương mại của Bên B tại thời điểm……) tính trên số dư nợ đến hạn và trả chậm.

(25) Quy định các thủ tục quyết toán và thanh lý hợp đồng, có thể bao gồm:

- Tùy theo loại hình hợp đồng, trong vòng …… ngày sau khi ký biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ khối lượng thực hiện theo quy định trong hợp đồng, Bên B sẽ trình Bên A …… bộ quyết toán hợp đồng với các tài liệu trình bày chi tiết theo mẫu mà bên A đã chấp thuận, bao gồm các tài liệu sau:

+ Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công việc hoàn thành.

+ Bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi hợp đồng.

- Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (gọi là quyết toán A-B), trong đó nêu rõ phần đã thanh toán và giá trị còn lại mà Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B.

+ Nhật ký giám sát, biên bản kiểm tra.

+ Các tài liệu khác theo quy định hiện hành.

- Sau khi Hồ sơ quyết toán được Bên A hoặc cấp có thẩm quyền/người có thẩm quyền phê duyệt (nếu có), các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký, hai bên sẽ ký biên bản thanh lý hợp đồng, Bên A sẽ thanh toán giá trị còn lại theo quyết toán được duyệt cho Bên B. 

(26) Các điều khoản khác của hợp đồng có thể bao gồm:

- Các thông báo hoặc kiến nghị, đề xuất, yêu cầu do một Bên đưa ra cho Bên kia căn cứ theo Hợp đồng này phải được lập thành văn bản, gửi trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm tới địa chỉ được thống nhất của hai bên.

- Văn bản phản hồi đối với các văn bản kiến nghị, đề xuất, yêu cầu của các bên trong quá trình quản lý thực hiện hợp đồng có thời hạn trả lời là ...... ngày.

- Chuyển nhượng: ...... (Quy định các công việc hoặc quyền hạn và nghĩa vụ... trong Hợp đồng được phép chuyển nhượng; yêu cầu đối với đơn vị nhận chuyển nhượng; phương thức chuyển nhượng... nếu có).

- Quy định khác (quy định các điều khoản khác có liên quan của hợp đồng: bảo mật; điều kiện thi hành hợp đồng bao gồm các bên cung cấp cho bên kia các giấy tờ pháp lý cần thiết như Quyết định ủy quyền ký kết và thực hiện hợp đồng, thư bảo lãnh thanh toán để bảo lãnh cho việc thanh toán đúng hạn,...).

 (27) Quy định về hồ sơ hợp đồng, ví dụ như:

- Văn bản hợp đồng;

- Phụ lục hợp đồng;

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (trường hợp hợp đồng đấu thầu).

- Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (trường hợp hợp đồng đấu thầu);

- Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn (trường hợp hợp đồng đấu thầu);

- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng (nếu có).

- Bất kỳ sửa đổi hoặc thay đổi trong tài liệu đã được thống nhất bởi cả 2 bên bằng văn bản.

- Các tài liệu có liên quan (nếu có).

Chúng tôi sẵn sàng giải đáp, bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!