1. Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản lập tại văn phòng công chứng

Luật Minh Khuê tư vấn cho Quý khách hàng mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho Quý khách hàng, mẫu này được sử dụng trong trường hợp cha mẹ tặng cho con, cha chồng mẹ chồng tặng cho con dâu, cha vợ mẹ vợ tặng cho con rể, ông bà tặng cho cháu, anh chị em ruột tặng cho nhau, cá nhân tặng cho cá nhân....

Trong quá trình theo dõi bài viết, nếu còn thắc mắc và cần giải đáp cụ thể Quý khách hàng vui lòng gọi số tổng đài của Luật Minh Khuê 1900.6162 để được giải đáp thắc mắc.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

(Số: ……………./HĐTCTSGLĐ)

 

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……., Tại …………... Chúng tôi gồm có:

BÊN TẶNG CHO (BÊN A): (2)

a) Trường hợp là cá nhân:

Ông/bà: ……………………… Năm sinh :…… 

CMND số: ……  Ngày cấp …  Nơi cấp: …… 

Hộ khẩu :………………………………………… 

Địa chỉ :…………………………………………… 

Điện thoại :………………………………………… 

Là chủ sở hữu bất động sản : ………………… 

 

b) Trường hợp là đồng chủ sở hữu:

Ông/bà: …………… Năm sinh …………… 

CMND số: …… Ngày cấp ……  Nơi cấp : … 

Hộ khẩu :……………………………………… 

Địa chỉ :………………………………………… 

Điện thoại :……………………………………… 

Ông/bà: …………… Năm sinh :……………… 

CMND số: ……… Ngày cấp …… Nơi cấp: … 

Hộ khẩu :………………………………………… 

Địa chỉ :………………………………………… 

Điện thoại :……………………………………… 

Là chủ sở hữu bất động sản: ………………… 

Các chứng từ sở hữu và tham khảo về bất động sản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho Bên B gồm có:

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (BÊN B): (3)

Ông/bà: ………… Năm sinh:……………………. 

CMND số: ……  Ngày cấp …….. Nơi cấp: …… 

Hộ khẩu:…………………………………………… 

Địa chỉ:……………………………………………… 

Điện thoại:…………………………………………… 

Ông/bà: ……………… Năm sinh :…………

CMND số: ……  Ngày cấp …  Nơi cấp: ……

Hộ khẩu :………………………………………… 

Địa chỉ :…………………………………………… 

Điện thoại :……………………………………… 

Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo cácthoả thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1. Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo ……,cụ thể như sau:

- Thửa đất số: ................................... 

- Tờ bản đồ số: ................................. 

- Địa chỉ thửa đất: ............................ 

- Diện tích: ............... m2 (Bằng chữ: ..... )

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: ............................... .m2

+ Sử dụng chung: ...............................  m2

- Mục đích sử dụng:.............................. 

- Thời hạn sử dụng:............................... 

- Nguồn gốc sử dụng:............................. 

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ...... 

.................................................................. 

1.2. Tài sản gắn liền với đất là: ............... 

.................................................................. 

Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: ......... 

................................................................... 

1.3 Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên là ... đồng(Bằng chữ: ... ĐVN).

 

ĐIỀU 2: VIỆC ĐĂNG KÝ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ LỆ PHÍ

2.1 Việc đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện.

2.2. Lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên A chịu trách nhiệm nộp.

 

ĐIỀU 3: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

3.1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm .................

3.2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơquan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 4 : TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên ............................. chịu trách nhiệm nộp.

 

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

5.1. Giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất như đã thoả thuận;

5.2. Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho bên được tặng cho để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

 

ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

6.1. Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai;

6.2. Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất, tài sản gắn liền với đất được tặng cho;

6.3. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai.

 

ĐIỀU 7: QUYỀN CỦA BÊN B

7.1. Yêu cầu bên A giao đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất như đã thoả thuận;

7.2. Được sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn;

7.3. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

 

ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 9: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

9.1. Bên A cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này làđúng sự thật;

b) Thửa đất thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

c) Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

- Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

e) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

9.2. Bên B cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

10.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

10.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

10.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ……. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm …….

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

BÊN TẶNG CHO (Bên A)  BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (Bên B)
(Ký/ điểm chỉ, ghi rõ họ tên)  (Ký/ điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày ........ tháng ........ năm ........ , tại: .......... 

Tôi .......................  Công chứng viên phòng Công chứng ... 

số ............. tỉnh (thành phố) ...................... 

CÔNG CHỨNG:

- Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ............  và bên B là ................ ; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- .................................................. 

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:

+ Bên A ...... bản chính;

+ Bên B ....... bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú hướng dẫn cách sử dụng mẫu

(1) Hợp đồng tăng cho tài sản gắn liền với đất phải được công chứng, chứng thực theo quy định tại Điều 167 Luật đất đai năm 2013;

(2) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện được quy định tại Điều 192 Luật đất đai năm 2013;

(3) Trường hợp không được nhận tặng cho quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 191 Luật đất đai năm 2013.

Quý khách hàng có thể theo dõi một số bài viết khác tại đây

Hợp đồng mua bán đất đai không công chứng có thể sẽ bị thu hồi theo quy định của luật mới?

 

2. Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản xác nhận xã/phường

Luật Minh Khuê tư vấn xác lập Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có những nội dung cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

Chúng tôi gồm có:

Bên tặng cho (sau đây gọi là bên A) (1):

....................................................................................... 

........................................................................................ 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

Bên được tặng cho (sau đây gọi là bên B) (1):

....................................................................................... 

........................................................................................ 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây :

 

ĐIỀU 1: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẶNG CHO

1. Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo ........................ 

........................................................................................................  (2),

cụ thể như sau:

- Thửa đất số: ...................................................

- Tờ bản đồ số:..................................................

- Địa chỉ thửa đất: .......................................................................... 

- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ............................ )

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: ..................................... m2

+ Sử dụng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng:..........................................

- Thời hạn sử dụng:...........................................

- Nguồn gốc sử dụng:.......................................

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): .................................. 

............................................................................................................... 

2. Tài sản gắn liền với đất là (3) :.............................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

............................................................................................................... 

Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: ..................................................... 

.................................................................................................... .(4)

Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên là ............ 

..............................................đồng

(bằng chữ: .......................................................... đồng Việt Nam)

...................................................................................................... 

...................................................................................................... (6)

ĐIỀU 2. VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm ...................................

2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên ..............chịu trách nhiệm nộp.

 

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 5: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;

b) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan:

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU ....... (10)
.................................................

................................................. 

.................................................. 

................................................... 

ĐIỀU ....... ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ..... 

Ngày..... tháng .... năm ...... (bằng chữ ...... )t ại ............ (12),

tôi ............. , Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ....... huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh .......... tỉnh/thành phố .......

CHỨNG THỰC:

- Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ....... và bên B là ...... ; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- ..................................................... 

........................................................ 

........................................................ (13)

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:

+ Bên A ...... bản chính;

+ Bên B ....... bản chính;

Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.

Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

3. Mẫu hợp đồng tặng cho nhà ở hiện nay

PHÒNG CÔNG CHỨNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ (TỈNH).................

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________

HỢP ĐỒNG CHO NHÀ

Hôm nay, ngày………tháng…..năm……tại Phòng Công chứng Nhà nước thành phố (tỉnh)… .

Trước mặt Công chứng viên của Phòng Công chứng Nhà nước thành phố (tỉnh)…

Chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình gồm:

Bên cho nhà (gọi tắt là bên A)

Họ tên:...............................................

Ngày.......... tháng........... năm............ sinh, tại..................................

CMND số:.......... do CA tỉnh (thành phố)................. cấp ngày........

Hộ khẩu thườnh trú:..........................................................................

Họ tên:...............................................

Ngày.......... tháng........... năm............ sinh, tại..................................

CMND số:.......... do CA tỉnh (thành phố)............. cấp ngày..............

Hộ khẩu thườnh trú:..........................................................................

Là đồng sở hữu căn nhà tọa lạc tại số......................... đường............

(xóm, ấp)........ phường (xã)........... quận (huyện)............. thành phố (tỉnh).....

căn cứ theo các chứng từ sở hữu được cơ quan thẩm quyền cấp, gồm có:

- Giấy chứng nhận sở hữu số................ do ....................................

cấp ngày........... tháng.............. năm.............. .

- Bằng khoán:

- Giấy phép hợp thức hóa

- Giấy phép mua bán

- Tờ khai chuyển dịch trước ba

- Bản vẽ

- Giấy phép xây dựng số........ ngày.......... tháng............. năm........ đã được trước bạ theo tờ khai chuyển dịch tài sản nộp thuế trước bạ ngày............... tháng........ năm..........

Bên nhận (gọi tắt là bên B)

Họ tên:...............................................

Ngày.......... tháng........... năm............ sinh, tại..................................

CMND số:.............. do CA tỉnh (thành phố)............... cấp ngày.......

Hộ khẩu thườnh trú:..........................................................................

Họ tên:...............................................

Ngày.......... tháng........... năm............ sinh, tại..................................

CMND số:............ do CA tỉnh (thành phố)................cấp ngày.........

Hộ khẩu thườnh trú:..........................................................................

NỘI DUNG THỎA THUẬN

Điều 1: Bằng văn kiện này, cùng với những cam kết sau đây, bên A cho đứt bên B căn nhà tọa lạc tại số đường .............. (xóm, ấp)..................................

phường (xã) ................ quận (huyện)................ thành phố (tỉnh)........ được xác nhận bởi các giấy tờ đã nêu trên đây.

Đặc điểm nhà:

- Loại nhà:.........................................................................................

- Cấu trúc nhà:..................................................................................

- Diện tích toàn bộ khuôn viên:..........................................................

- Diện tích sử dụng:..........................................................................

- Vị trí nhà:.......................................................................................

- Căn nhà được xây cất trên lô đất........... bằng khoán tờ bản đồ số....

- Nguồn gốc nhà:..............................................................................

Điều 2: Cam kết của bên A

- Căn nhà đem cho thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A không thuộc diện xử lý theo các chính sách cải tạo, không bị tranh chấp về quyền sở hữu.

- Không bị xử lý bằng các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành.

- Đảm bảo cho bên B được trọn quyền sở hữu đối với căn nhà đã nhận.

- Thời gian giao nhận là:............................................…………..

Điều 3: Cam kết của bên B

- Bên B đồng ý nhận nhà trong tình trạng hiện hữu và chấp nhận mọi quyết định về địa dịch thông hành, về lộ giới, quy hoạch xây dựng, chỉnh trang đô thị, quy hoạch về sử dụng đất vì lợi ích quốc gia.

- Đóng thuế trước bạ và đăng bộ theo quy định.

- Thực hiện các nghĩa vụ đối với bên A.

Điều 4: Mọi sửa đổi bổ sung hợp đồng này chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản và do hai bên ký trước Phòng Công chứng Nhà nước thành phố (tỉnh).....................................................

Hợp đồng này được lập thành 4 bản, bên A giữ một bản, bên B giữ hai bản để trước bạ và đăng bộ, Phòng Công chứng Nhà nước lưu một bản.

Sau khi đọc lại lần cuối cùng và hiểu rõ, hai bên cùng ký tên dưới đây:

BÊN CHO BÊN NHẬN

(Bên A) (Bên B)

CHỨNG NHẬN CỦA PHÒNG CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC

THÀNH PHỐ (TỈNH)……………

Tôi............ , Công chứng viên Phòng Công chứng Nhà nước thành phố (tỉnh) .

- Căn cứ Bộ luật Dân sự Việt Nam công bố ngày 9-11-1995 có hiệu lực từ ngày1-7-1996.

- Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 18-5-1996 của Chính phủ về tổ chức hoạt động Công chứng Nhà nước.

- Căn cứ quy định về quản lý Nhà nước đối với nhà thuộc sở hữu tư nhân thành phố (tỉnh) .......

- Sau khi kiểm tra năng lực hành vi của các đương sự.

CHỨNG NHẬN

Hợp đồng cho nhà trên đây được thực hiện bởi:

Bên cho

Ông.................................................................

Bà ..................................................................

Bằng hợp đồng trên đây đã cho đứt căn nhà số….............. đường........…(xóm, ấp)… phường (xã)…………...... quận (huyện)............. thành phố (tỉnh) ................... thuộc sở hữu của ông bà theo các chứng từ sở hữu đã xuất trình trước mặt tôi, cho:

Bên nhận

Ông.................................................................

Bà ..................................................................

Đã đồng ý nhận căn nhà nói trên.

Mọi bàn bạc thảo luận về các điều kiện cho nhận giữa hai bên đã diễn ra từ trước khi ký kết hợp đồng này và ngoài sự chứng kiến của Công chứng viên dưới đây. Hôm nay, hai bên tự nguyện ký kết hợp đồng này dưới hình thức chứng thư công chứng theo nguyện vọng của hai bên và theo pháp luật quy định.

Từ sau khi ký kết hợp đồng này, mọi thủ tục đăng ký trước bạ và đăng bộ hai bên cần phải thực hiện theo quy định.

Hai bên đã đọc lại bản hợp đồng này, hiểu rõ mọi quyền lợi và nghĩa vụ của mình, đã ký tên, lăn tay trước mặt tôi trong tình trạng tỉnh táo, sáng suốt.

Ngày......... tháng........... năm.................

Công chứng viên

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn luật đất đai trực tuyến qua điện thoại 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Trân trọng cảm ơn!