1. Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản lập tại văn phòng công chứng

Luật Minh Khuê tư vấn cho Quý khách hàng mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho Quý khách hàng, mẫu này được sử dụng trong trường hợp cha mẹ tặng cho con, cha chồng mẹ chồng tặng cho con dâu, cha vợ mẹ vợ tặng cho con rể, ông bà tặng cho cháu, anh chị em ruột tặng cho nhau, cá nhân tặng cho cá nhân....

Trong quá trình theo dõi bài viết, nếu còn thắc mắc và cần giải đáp cụ thể Quý khách hàng vui lòng gọi số tổng đài của Luật Minh Khuê 1900.6162 để được giải đáp thắc mắc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

(Số: ……………./HĐTCTSGLĐ)

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……., Tại …………... Chúng tôi gồm có:

BÊN TẶNG CHO (BÊN A): (2)

a) Trường hợp là cá nhân:

Ông/bà: ……………………………………Năm sinh:……………… 

CMND số: …………… Ngày cấp ………….. Nơi cấp: ……………

Hộ khẩu:…………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………

Là chủ sở hữu bất động sản: …………………………………………

 

b) Trường hợp là đồng chủ sở hữu:

Ông/bà: …………………………………Năm sinh:…………………….

CMND số: ……………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: ………

Hộ khẩu:…………………………………………………………....……

Địa chỉ:……………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………

Ông/bà: …………………………………Năm sinh:……………………

CMND số: …………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: ………

Hộ khẩu:………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………

Là chủ sở hữu bất động sản: …………………………………………

Các chứng từ sở hữu và tham khảo về bất động sản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho Bên B gồm có:

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (BÊN B): (3)

Ông/bà: …………………………Năm sinh:……………………..

CMND số: …………… Ngày cấp …….. Nơi cấp: ………………

Hộ khẩu:……………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………

Ông/bà: ………………………………………Năm sinh:…………

CMND số: ………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: ……

Hộ khẩu:……………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………

Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo cácthoả thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1. Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo ……,cụ thể như sau:

- Thửa đất số: ................................................................................

- Tờ bản đồ số: .............................................................................

- Địa chỉ thửa đất: .........................................................................

- Diện tích: ............................... m2 (Bằng chữ: .......................)

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: .........................................................................m2

+ Sử dụng chung: ..................................................................... m2

- Mục đích sử dụng:.....................................................................

- Thời hạn sử dụng:.....................................................................

- Nguồn gốc sử dụng:....................................................................

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): .........................

.......................................................................................................

1.2. Tài sản gắn liền với đất là: ......................................................

.......................................................................................................

Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: .............................................

.........................................................................................................

1.3 Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên là ... đồng(Bằng chữ: ... ĐVN).

 

ĐIỀU 2: VIỆC ĐĂNG KÝ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ LỆ PHÍ

2.1 Việc đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện.

2.2. Lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên A chịu trách nhiệm nộp.

 

ĐIỀU 3: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

3.1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm .................

3.2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơquan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 4 : TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên ............................. chịu trách nhiệm nộp.

 

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

5.1. Giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất như đã thoả thuận;

5.2. Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho bên được tặng cho để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

 

ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

6.1. Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai;

6.2. Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất, tài sản gắn liền với đất được tặng cho;

6.3. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai.

 

ĐIỀU 7: QUYỀN CỦA BÊN B

7.1. Yêu cầu bên A giao đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất như đã thoả thuận;

7.2. Được sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn;

7.3. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

 

ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 9: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

9.1. Bên A cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này làđúng sự thật;

b) Thửa đất thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

c) Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

- Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

e) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

9.2. Bên B cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

10.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

10.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

10.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ……. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm …….

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

BÊN TẶNG CHO (Bên A)  BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (Bên B)
(Ký/ điểm chỉ, ghi rõ họ tên)  (Ký/ điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày ........ tháng ........ năm ........ , tại: ............................. 

Tôi ....................................  Công chứng viên phòng Công chứng ... 

số ............. tỉnh (thành phố) ............................................................... 

CÔNG CHỨNG:

- Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ............  và bên B là ................ ; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- ..............................................................................................

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:

+ Bên A ...... bản chính;

+ Bên B ....... bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú hướng dẫn cách sử dụng mẫu

(1) Hợp đồng tăng cho tài sản gắn liền với đất phải được công chứng, chứng thực theo quy định tại Điều 167 Luật đất đai năm 2013;

(2) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện được quy định tại Điều 192 Luật đất đai năm 2013;

(3) Trường hợp không được nhận tặng cho quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 191 Luật đất đai năm 2013.

Quý khách hàng có thể theo dõi một số bài viết khác tại đây

Hợp đồng mua bán đất đai không công chứng có thể sẽ bị thu hồi theo quy định của luật mới?

2. Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản xác nhận xã/phường

Luật Minh Khuê tư vấn xác lập Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có những nội dung cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Chúng tôi gồm có:

Bên tặng cho (sau đây gọi là bên A) (1):

....................................................................................... 

........................................................................................ 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

Bên được tặng cho (sau đây gọi là bên B) (1):

....................................................................................... 

........................................................................................ 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây :

 

ĐIỀU 1: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẶNG CHO

1. Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo ........................ 

........................................................................................................  (2),

cụ thể như sau:

- Thửa đất số: ...................................................

- Tờ bản đồ số:..................................................

- Địa chỉ thửa đất: .......................................................................... 

- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ............................ )

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: ..................................... m2

+ Sử dụng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng:..........................................

- Thời hạn sử dụng:...........................................

- Nguồn gốc sử dụng:.......................................

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): .................................. 

............................................................................................................... 

2. Tài sản gắn liền với đất là (3) :.............................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

............................................................................................................... 

Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: ..................................................... 

.................................................................................................... .(4)

Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên là ............ 

..............................................đồng

(bằng chữ: .......................................................... đồng Việt Nam)

...................................................................................................... 

...................................................................................................... (6)

ĐIỀU 2. VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm ...................................

2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên ..............chịu trách nhiệm nộp.

 

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 5: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;

b) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan:

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU ....... (10)
.................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

ĐIỀU ....... ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN .....................

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ...............................)tại .........................................(12),

tôi ............. , Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ....... huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh .......... tỉnh/thành phố .......

CHỨNG THỰC:

- Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ....... và bên B là ...... ; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- ..............................................................................................................................

.................................................................................................................................

...........................................................................................................................(13)

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:

+ Bên A ...... bản chính;

+ Bên B ....... bản chính;

Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.

Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

3. Mẫu hợp đồng tặng cho nhà ở hiện nay

PHÒNG CÔNG CHỨNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ (TỈNH).................

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________

HỢP ĐỒNG CHO NHÀ

Hôm nay, ngày………tháng…..năm……tại Phòng Công chứng Nhà nước thành phố (tỉnh)… .

Trước mặt Công chứng viên của Phòng Công chứng Nhà nước thành phố (tỉnh)…

Chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình gồm:

Bên cho nhà (gọi tắt là bên A)

Họ tên:...............................................

Ngày.......... tháng........... năm............ sinh, tại..................................

CMND số:.......... do CA tỉnh (thành phố)................. cấp ngày........

Hộ khẩu thườnh trú:..........................................................................

Họ tên:...............................................

Ngày.......... tháng........... năm............ sinh, tại..................................

CMND số:.......... do CA tỉnh (thành phố)............. cấp ngày..............

Hộ khẩu thườnh trú:..........................................................................

Là đồng sở hữu căn nhà tọa lạc tại số......................... đường............

(xóm, ấp)........ phường (xã)........... quận (huyện)............. thành phố (tỉnh).....

căn cứ theo các chứng từ sở hữu được cơ quan thẩm quyền cấp, gồm có:

- Giấy chứng nhận sở hữu số................ do ....................................

cấp ngày........... tháng.............. năm.............. .

- Bằng khoán:

- Giấy phép hợp thức hóa

- Giấy phép mua bán

- Tờ khai chuyển dịch trước ba

- Bản vẽ

- Giấy phép xây dựng số........ ngày.......... tháng............. năm........ đã được trước bạ theo tờ khai chuyển dịch tài sản nộp thuế trước bạ ngày............... tháng........ năm..........

Bên nhận (gọi tắt là bên B)

Họ tên:...............................................

Ngày.......... tháng........... năm............ sinh, tại..................................

CMND số:.............. do CA tỉnh (thành phố)............... cấp ngày.......

Hộ khẩu thườnh trú:..........................................................................

Họ tên:...............................................

Ngày.......... tháng........... năm............ sinh, tại..................................

CMND số:............ do CA tỉnh (thành phố)................cấp ngày.........

Hộ khẩu thườnh trú:..........................................................................

NỘI DUNG THỎA THUẬN

Điều 1: Bằng văn kiện này, cùng với những cam kết sau đây, bên A cho đứt bên B căn nhà tọa lạc tại số đường .............. (xóm, ấp)..................................

phường (xã) ................ quận (huyện)................ thành phố (tỉnh)........ được xác nhận bởi các giấy tờ đã nêu trên đây.

Đặc điểm nhà:

- Loại nhà:.........................................................................................

- Cấu trúc nhà:..................................................................................

- Diện tích toàn bộ khuôn viên:..........................................................

- Diện tích sử dụng:..........................................................................

- Vị trí nhà:.......................................................................................

- Căn nhà được xây cất trên lô đất........... bằng khoán tờ bản đồ số....

- Nguồn gốc nhà:..............................................................................

Điều 2: Cam kết của bên A

- Căn nhà đem cho thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A không thuộc diện xử lý theo các chính sách cải tạo, không bị tranh chấp về quyền sở hữu.

- Không bị xử lý bằng các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành.

- Đảm bảo cho bên B được trọn quyền sở hữu đối với căn nhà đã nhận.

- Thời gian giao nhận là:............................................…………..

Điều 3: Cam kết của bên B

- Bên B đồng ý nhận nhà trong tình trạng hiện hữu và chấp nhận mọi quyết định về địa dịch thông hành, về lộ giới, quy hoạch xây dựng, chỉnh trang đô thị, quy hoạch về sử dụng đất vì lợi ích quốc gia.

- Đóng thuế trước bạ và đăng bộ theo quy định.

- Thực hiện các nghĩa vụ đối với bên A.

Điều 4: Mọi sửa đổi bổ sung hợp đồng này chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản và do hai bên ký trước Phòng Công chứng Nhà nước thành phố (tỉnh).....................................................

Hợp đồng này được lập thành 4 bản, bên A giữ một bản, bên B giữ hai bản để trước bạ và đăng bộ, Phòng Công chứng Nhà nước lưu một bản.

Sau khi đọc lại lần cuối cùng và hiểu rõ, hai bên cùng ký tên dưới đây:

BÊN CHO BÊN NHẬN

(Bên A) (Bên B)

CHỨNG NHẬN CỦA PHÒNG CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC

THÀNH PHỐ (TỈNH)……………

Tôi............ , Công chứng viên Phòng Công chứng Nhà nước thành phố (tỉnh) .

- Căn cứ Bộ luật Dân sự Việt Nam công bố ngày 9-11-1995 có hiệu lực từ ngày1-7-1996.

- Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 18-5-1996 của Chính phủ về tổ chức hoạt động Công chứng Nhà nước.

- Căn cứ quy định về quản lý Nhà nước đối với nhà thuộc sở hữu tư nhân thành phố (tỉnh) .......

- Sau khi kiểm tra năng lực hành vi của các đương sự.

CHỨNG NHẬN

Hợp đồng cho nhà trên đây được thực hiện bởi:

Bên cho

Ông.................................................................

Bà ..................................................................

Bằng hợp đồng trên đây đã cho đứt căn nhà số….............. đường........…(xóm, ấp)… phường (xã)…………...... quận (huyện)............. thành phố (tỉnh) ................... thuộc sở hữu của ông bà theo các chứng từ sở hữu đã xuất trình trước mặt tôi, cho:

Bên nhận

Ông.................................................................

Bà ..................................................................

Đã đồng ý nhận căn nhà nói trên.

Mọi bàn bạc thảo luận về các điều kiện cho nhận giữa hai bên đã diễn ra từ trước khi ký kết hợp đồng này và ngoài sự chứng kiến của Công chứng viên dưới đây. Hôm nay, hai bên tự nguyện ký kết hợp đồng này dưới hình thức chứng thư công chứng theo nguyện vọng của hai bên và theo pháp luật quy định.

Từ sau khi ký kết hợp đồng này, mọi thủ tục đăng ký trước bạ và đăng bộ hai bên cần phải thực hiện theo quy định.

Hai bên đã đọc lại bản hợp đồng này, hiểu rõ mọi quyền lợi và nghĩa vụ của mình, đã ký tên, lăn tay trước mặt tôi trong tình trạng tỉnh táo, sáng suốt.

Ngày......... tháng........... năm.................

Công chứng viên

(Ký tên, đóng dấu)

 

>> Xem thêm: Tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến qua tổng đài điện thoại

 

4. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã được công chứng có thể hủy bỏ không ?

Kính thưa luật sư, Tôi có một vấn đề mong được luật sư tư vấn đó là mấy tháng trước chồng tôi có làm một hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã có công chứng, nhưng nay anh ấy đổi ý và muốn hủy bỏ hợp đồng này thì liệu có được không ?
Mong luật sư tư vấn, tôi xin cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai, gọi: 1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

Thứ nhất, Việc tặng cho tài sản là bất động sản phải được lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực và hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký (ở đây là đăng ký quyền sở hữu, sang tên đổi chủ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) theo điều 459, Bộ luật dân sự 2015:

"Điều 459. Tặng cho bất động sản
1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.
2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản."
Cùng với đó, Pháp luật cho phép sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch, tuy nhiên việc hủy bỏ hợp đồng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó, tức là phải có sự đồng ý chấp thuận của những người có tên trong hợp đồng tặng cho đó nếu không sẽ không thể thực hiện việc hủy bỏ hợp đồng theo điều 51, Luật Công chứng 2014
"Điều 51. Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
1. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.
2. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.
3. Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương này."

Kết luận việc hủy bỏ hợp đồng tặng cho tài sản bắt buộc phải có sự thỏa thuận của hai bên, không được tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng tặng cho, trừ trường hợp hợp đồng tặng cho không có hiệu lực thì có thể yêu cầu tòa án tuyên hợp đồng vô hiệu, điều kiện để hợp đồng có hiệu lực được quy định trong bộ luật Dân sự như sau:

"Điều 117. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự
1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;
b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;
c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định."

Trên đây là tư vấn của chúng tôi, nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

5. Quy định về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất như thế nào?

Thưa luật sư, xin hỏi: Bà ngoại muốn tặng cho quyền sử dụng đất thì phải xác lập hợp đồng tặng cho như thế nào ?
Cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Bà ngoại bạn là chủ sở hữu của mảnh đất nên có toàn quyền quyết định đối với mảnh đất đó,trong trường hợp này bà bạn muốn tặng cho cháu nội một nửa mảnh đất.Tại Luật dân sự 2015 quy định về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất như sau :

"Điều 459. Tặng cho bất động sản
1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.
2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản."

Bộ luật dân sự 2015 cũng quy định về quyền và nghĩa vụ của bên tặng cho quyền sử dụng đất và bên được tặng cho quyền sử dụng đất như sau :

" Điều 724. Nghĩa vụ của bên tặng cho quyền sử dụng đất

Bên tặng cho quyền sử dụng đất có các nghĩa vụ sau đây:

1. Giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận;

2. Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên được tặng cho để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất.

Điều 725. Nghĩa vụ của bên được tặng cho quyền sử dụng đất

Bên được tặng cho quyền sử dụng đất có các nghĩa vụ sau đây:

1. Đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai;

2. Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất được tặng cho;

3. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 726. Quyền của bên được tặng cho quyền sử dụng đất

Bên được tặng cho quyền sử dụng đất có các quyền sau đây:

1. Yêu cầu bên tặng cho giao đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận;

2. Được sử dụng đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn;

3. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất."

Như vậy, trường hợp bà của bạn muốn tặng cho người cháu nội quyền sử dụng thì khi làm thủ tục sang tên phải có mặt người cháu để người cháu đăng ký sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất sau khi làm xong hợp đồng tặng cho được thỏa thuận giữa hai bên.

Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất được quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai như sau :

" 1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

4. Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

b) Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã."

Trân trọng ./.

6. Ba tặng cho con quyền sử dụng đất thực hiện như thế nào ?

Xin kính chào luật sư, luật sư cho tôi hỏi: Ba tôi vừa có mua một căn nhà đứng tên ba tôi nhưng bây giờ ba tôi muốn để tôi đứng tên thì phải làm thủ tục như thế nào và chi phí là bao nhiêu?
Xin luật sư giải đáp giùm. Cảm ơn nhiều. Trân trọng cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn luật đất đai trực tuyến qua điện thoại : 1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

Để chuyển tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hai cha con bạn làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất theo Luật đất đai 2013Luật công chứng 2014:

Công chứng Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.

- Thẩm quyền: Tổ chức công chứng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi có bất động sản.

- Hồ sơ yêu cầu công chứng: Bạn nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu công chứng cho tổ chức công chứng bao gồm:

+ Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu;

+ Dự thảo hợp đồng (nếu có);

+ Bản sao giấy tờ tuỳ thân;

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng mà pháp luật quy định phải có.

- Thủ tục:

+ Sau khi nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, Công chứng viên kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý, ghi vào sổ công chứng.

+ Công chứng viên kiểm tra dự thảo hợp đồng (nếu có) hoặc giúp người yêu cầu công chứng soạn thảo hợp đồng dựa trên mẫu sẵn có.

+ Người yêu cầu công chứng tự đọc lại dự thảo hợp đồng hoặc công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe.

+ Trường hợp người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng, giao dịch thì ký vào từng trang của hợp đồng. Công chứng viên ghi lời chứng; ký vào từng trang của hợp đồng.

Sau khi nộp phí công chứng và thù lao công chứng tại tổ chức công chứng nơi bạn yêu cầu công chứng thì bạn được nhận hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có chứng nhận của tổ chức công chứng để tiến hành thủ tục đăng ký sang tên bạn theo quy định của pháp luật.

* Đăng ký sang tên bạn trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Thẩm quyền: Văn phòng đăng ký đất đai

- Hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất gồm:

+ Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Giấy tờ khác, như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của hai bên…

- Thủ tục: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp các bên chuyển nhượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký đất đai gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký đất đai thông báo cho các bên chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có), các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ. Tham khảo bài viết liên quan: Tranh chấp về giấy cam kết tặng cho đất không công chứng ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật đất đai qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Đất đai - Luật Minh Khuê