1. Hợp đồng trọn gói là gì ?

Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thành toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng.

 

2. Mẫu hợp đồng trọn gói mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

HỢP ĐỒNG  TRỌN GÓI    

Hợp đồng số : .............

Gói thầu: ..................

Thuộc dự án :..............................................

- Căn cứ vào Luật đấu thầu số 43/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013

- Căn cứ vào Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Căn cứ vào Quyết định số .... ngày ....... tháng ...... năm ..... của ........về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu ........... và thông báo kết quả chỉ định thầu số ..... ngày ...... tháng ..... năm .... của bên mời thầu.

- Căn cứ..................

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

BÊN A : Chủ đầu tư

Tên chủ đầu tư : Công ty cổ phần Thọ Xuân Đường

Đại diện pháp luật là ông Nguyễn Huy Hoàng

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng Quản Trị

Địa chỉ : Tòa nhà C2, D'Capitale số 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số điện thoại : .......

Email: ..................................

Tài khoản : .............................

Mã số thuế: .............................

 

BÊN B: nhà thầu

Tên nhà thầu : Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Linh

Đại diện theo pháp luật: Nguyễn Ngọc Linh

Chức vụ : Giám đốc

Địa chỉ: Số 134 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: ........................

Email: ............................

Tài khoản: ..................... 

Mã số thuế: ....................

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với các nội dung sau:

 

Điều 1: Đối tượng hợp đồng và loại hợp đồng

Đối tượng hợp đồng là dịch vụ được nêu chi tiết trong phụ lục 1 đính kèm theo hợp đồng.

Loại hợp đồng : trọn gói 

 

Điều 2: Hồ sơ hợp đồng trọn gói

Hồ sơ hợp đồng trọn gói bao gồm các tài liêu sau đây:

- Hợp đồng trọn gói.

- Phụ lục hợp đồng gồm điều khoản tham chiếu, nhân sự của nhà thầu, trách nhiệm báo cáo của nhà thầu.

- Biên bản hoàn thiện hợp đồng.

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Văn bản thoả thuận của các bên về điều kiện của hợp đồng bao gồm điều kiện chung và điều kiện cụ thể.

- Hồ sơ đề xuất.

- Các tài liệu có liên quan.

 

Điều 3: Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

- Giá hợp đồng : 1.000.000.000 ( một tỷ đồng )

- Phương thức thanh toán : chuyển khoản theo tài khoản của nhà thầu....tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

 

Điều 4: Trách nhiệm của bên A

Bên A có trách nhiệm thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng theo phương thức chuyển khoản vào tài khoản bên B, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.

 

Điều 5: Trách nhiệm của bên B

Bên B cam kết thực hiện theo đúng mô tả công việc được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.

 

Điều 6 :Thời gian thực hiện hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng : 3 tháng

 

Điều 7 : Hiệu lực hợp đồng

- Hợp đồng có hiệu lực kể từ khi 2 bên ký kết .

- Hợp đồng hết hiệu lực sau khi bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo quy định pháp luật.

- Hợp đồng được lập thành 7 bộ, chủ đầu tư giữ 5 bộ, nhà thầu giữ 2 bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện nhà thầu 

( ký tên và đóng dấu )
 

Đại diện chủ đầu tư

 ( Ký tên và đóng dấu )

3. Quy định về hợp đồng trọn gói trong đấu thầu

Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu phải bao gồm cả chi phí cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, chi phí dự phòng trượt giá.Giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng cơ bản. Khi quyết định áp dụng loại hợp đồng, người phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm theo quy định pháp luật, người phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm loại hợp đồng này phù hợp hơn so với hợp đồng trọn gói.Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản ; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói.

Đối với gói thầu xây lắp, trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt; nếu nhà thầu hoặc bên mời thầu phát hiện bảng số lượng, khối lượng công việc chưa chính xác so với thiết kế, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh khối lượng công việc để bảo đảm phù hợp với thiết kế.

Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng công việc. Trường hợp sử dụng nhà thầu tư vấn để lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thì trong hợp đồng giữa chủ đầu tư, bên mời thầu, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm với nhà thầu tư vấn phải có quy định về trách nhiệm của các bên trong việc xử lý, đền bù đối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc.
 

4. Thanh toán đối với loại hợp đồng trọn gói

* Nguyên tắc thanh toán:

- Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần sau mỗi lần nghiệm thu với giá trị tương ứng với khối lượng công việc đã thực hiện hoặc một lần sau khi nhà thầu hoàn thành các trách nhiệm theo hợp đồng với giá trị bằng giá hợp đồng trừ đi giá trị tạm ứng ( nếu có ).

- Trường hợp không thể xác định được chi tiết giá trị hoàn thành tương ứng với từng hạng mục công việc hoặc giai đoạn nghiệm thu hoàn thành thì có thể quy định thanh toán theo tỷ lệ phần trăm ( % ) giá trị hợp đồng.

* Hồ sơ thanh toán đối với hợp đồng trọn gói bao gồm:

- Biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát ( nếu có). Biên bản xác nhận khối lượng này là xác nhận hoàn thành công trình, hạng mục công trình, công việc của công trình phù hợp với thiết kế mà không cần xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết.

- Đối với công việc mua sắm hàng hóa: tùy tính chất của hàng hóa để quy định hồ sơ thanh toán cho phù hợp như hóa đơn của nhà thầu, danh mục hàng hóa đóng gói, chứng từ vận tải, đơn bảo hiểm, giấy chứng nhận chất lượng, biên bản nghiệm thu hàng hóa, giấy chứng nhận xuất xử và các tư liệu, chứng cứ từ khác liên quan.

Quý khách hàng còn nhiều vướng mắc vui lòng liên hệ qua số điện thoại 19006162 để Luật sư tư vấn pháp luật.