Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên là bên ủy quyền và bên được ủy quyền, theo đó bên được ủy quyền sẽ đại diện bên ủy quyền thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền và được nhận thù lao nếu hai bên có thỏa thuận. Bản chất của hợp đồng ủy quyền là bên được ủy quyền chỉ có nghĩa vụ thực hiện công việc thay cho bên ủy quyền như: thay mặt cho chủ sở hữu tài sản thực hiện một số quyền với tài sản chứ không hề có quyền của chủ sở hữu đối với tài sản ủy quyền; người có toàn quyền của chủ sở hữu tài sản vẫn là bên ủy quyền, quy định này tránh gây hiểu nhầm trên thực tế về trường hợp ủy quyền toàn quyền

Mẫu hợp đồng ủy quyền dân sự:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN

Hôm nay, ngày..... tháng .....năm ............... , tại Văn Phòng công chứng.................................................

Chúng tôi gồm có:

Bên uỷ quyền (sau đây gọi là bên A)

Họ và tên:

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc nhắn tin, gọi điện quấy rối đòi nợ của Home Credit có phạm luật ?

Địa chỉ thường trú : ghi theo sổ hộ khẩu

Chỗ ở hiện nay :

Số điện thoại :

Bên được uỷ quyền(sau đây gọi là bên B)

Họ và tên:

Địa chỉ thường trú : ghi theo sổ hộ khẩu

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền của doanh nghiệp mới nhất năm 2020

Chỗ ở hiện nay :

Số điện thoại :

Bằng Hợp đồng này, bên A uỷ quyền cho bên B theo những thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1

Phạm vi ủy quyền

Ghi rõ nội dung ủy quyền: (Ví dụ, bên B sẽ đại diện bên A thực hiện các quyền sau với quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận số…, cấp ngày…tháng…năm………..:

- Sử dụng, quản lý quyền sử dụng đất

- Đại diện bên A thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất

>> Xem thêm:  Tư vấn về hợp đồng ủy quyền mua bán xe máy ? Thủ tục cấp lại giấy tờ xe

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính với đất đai...)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2

Thời hạn ủy quyền

Thời hạn uỷ quyền là ................................ kể từ ngày ....../...../......... đến ngày......../...../.................

ĐIỀU 3

Quyền và nghĩa vụ của bên A

1. Bên A có các quyền sau đây:

- Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi uỷ quyền nêu trên;

- Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc được uỷ quyền, nếu không có thoả thuận khác;

>> Xem thêm:  Đi sang tên xe máy bị công an tịch thu do số máy xe bị đục thì phải làm sao ?

- Được bồi thường thiệt hại, nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thoả thuận.

2. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc;

- Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi uỷ quyền;

- Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được uỷ quyền và trả thù lao cho bên B với số tiền là ............................ (nếu có);

ĐIỀU 4

Quyền và nghĩa vụ của bên B

1. Bên B có các quyền sau:

- Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để thực hiện công việc được uỷ quyền;

- Được thanh toán các chi phí hợp lý để thực hiện các việc được uỷ quyền và được nhận thù lao như đã thoả thuận

>> Xem thêm:  Trường hợp nào Nhà nước sẽ trả lại tài sản khi thi hành án ?

2. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

- Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công việc đó;

- Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỷ quyền về thời hạn, phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền;

- Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc uỷ quyền;

- Giao cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện uỷ quyền theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

- Giữ bí mật thông tin mà mình biết trong khi thực hiện hợp đồng ủy quyền

- Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ

ĐIỀU 5

Cam kết chung

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

>> Xem thêm:  Trường hợp nào không được ủy quyền theo quy định mới nhất ?

- Những thông tin đã ghi trong Hợp đồng này hoàn toàn đúng sự thật

- Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

Điều khoản cuối cùng

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦACÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày ........ tháng .......... năm ............

Tại ...........................................................................................................

Tôi ........................................................ , công chứng viên Phòng công chứng số ......../Văn phòng công chứng ...................., tỉnh (thành phố)................

CHỨNG NHẬN:

>> Xem thêm:  Tư vấn hướng dẫn cách viết giấy ủy quyền đúng luật ?

Hợp đồng ủy quyền……………………………… được giao kết giữa:

(Bên A):

......................................................................................................................

(Bên B):

......................................................................................................................

- Các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng này;

- Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

- Mục đích, nội dung của hợp đồng không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- Các bên giao kết đã đọc lại toàn bộ dự thảo hợp đồng này, đồng ý toàn bộ nội dung dự thảo hợp đồng, đã ký vào hợp đồng này trước mặt tôi;

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế, hoàn thuế, kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới nhất năm 2020

Hợp đồng này được làm thành ....03..... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), có giá trị pháp lý như nhau và giao cho:

+ Bên A ...... bản chính;

+ Bên B ....... bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản, đất đai mới 2020

của tổ chức hành nghề công chứng)

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về nội dung Mẫu hợp đồng ủy quyền, mọi trường hợp khách hàng cần được hướng dẫn cụ thể về mẫu đơn, kính mời quý khách hàng liên hệ tổng đài1900.6162 để được tư vấn.

Trân trọng cảm ơn!

Trần Nguyệt- Bộ phận tư vấn Công ty Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền cập nhật mới nhất năm 2020