CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

 

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

 

Bên ủy quyền (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà):...................................... Sinh ngày:.......................................................... 

Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày.......................tại......................... 

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………… 

Cùng vợ là bà: ):...................................... Sinh ngày:.............................................. 

Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày.......................tại........................ 

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………     

Bên được ủy quyền (sau đây gọi là Bên B):

Ông (Bà):...................................... Sinh ngày:.......................................................... 

Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày.......................tại........................ 

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………… 

 

Nay hai bên đồng ý việc giao kết hợp đồng ủy quyền với các thỏa thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1: PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện việc rút hồ sơ gốc của chiếc xe có đặc điểm sau đây:
1. Đặc điểm xe:
Biển số: ………………………..;
Nhãn hiệu:…………………………….. ;
Dung tích xi lanh:………………………..;
Loại xe: ………………………………. ;
Màu sơn:………………………………………….;
Số máy:………………………………….. ;
Số khung:……………………………….;
Các đặc điểm khác: ……………………….(nếu có)
2. Giấy đăng ký xe số:.................................do……………..cấp ngày………………… 

 

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ thời điểm hai bên ký kết hợp đồng đến thời thực hiện xong công việc được ủy quyền

 

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

a. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc;

 b. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền;

 

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN

 a. Thực hiện công việc ủy quyền theo ủy quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công việc đó;

b. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền;

c. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền;

d. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện ủy quyền;

đ. Giao lại cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật;

e. Bồi thường thiệt hại do vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng;

 

ĐIỀU 5: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc

2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

3. Các cam đoan khác….

 

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

 2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.

3. Hợp đồng này có hiệu lực từ thời điểm các bên ký kết vào hợp đồng này;

                  Bên A                                                          Bên B

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                       (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)