PHỤ LỤC SỐ 4:  (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương)

 

Tên Hội đồng bình chọn

PHIẾU CHẤM ĐIỂM
SẢN PHẢM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

Tên sản phẩm: ...............................................................................................................

Nhóm sản phẩm: ............................................................................................................

Mã số bình chọn: ...........................................................................................................

Họ và tên giám khảo: .....................................................................................................

Chức vụ/Học hàm: .........................................................................................................

 

>> Xem thêm:  Chiến dịch giải phóng lề đường có áp dụng trên cả nước không ?

TT

Nội dung tiêu chí

Điểm tối đa

Điểm bình chọn

Ghi chú

1

Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất

40

 

 

2

Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường

40

 

 

3

Tiêu chí về tính văn hóa, tính thẩm mỹ

10

 

 

4

Một số tiêu chí khác

10

 

 

 

Tổng cộng

100

 

 

Nhận xét: …………………………………………………………………………………………………..

 

 

………., ngày …… tháng …… năm …..
Thành viên Ban giám khảo
(ký và ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm:  Mẫu hồ sơ gốc giao nhận tài sản lười điện hạ áp nông thông (Phụ lục 1.1)