1. Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển lao động mới nhất 

 Lao động là sử dụng toàn bộ những năng lực thể chất, trí tuệ và tinh thần tồn tại trong một cơ thể, trong một con người đang sống, và được người đó đem ra vận dụng mỗi khi thực hiện một công việc có mục đích và tạo ra sản phẩm, có thể hữu hình hoặc vô hình.

Khi người lao động mong muốn làm việc vào một cơ sở, người sử dụng lao động có thể có những mẫu phiếu đăng ký đề người lao động có thể dẽ dàng điền thông tin ứng tuyển của mình.  

 

1.1 Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động 

 

Ảnh chụp không quá 06 tháng, cỡ 04 x 06 cm,

phông nền sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày….. tháng ….. năm…..

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG

Kính gửi: ………………………………………………….

…………………………………………………………..

Họ và tên (chữ in): ……………………………Giới tính: .................................

Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................

Số chứng minh nhân dân / Hộ chiếu: ………… Ngày cấp: …../…../….. Nơi cấp:..............

Dân tộc: …………………… Tôn giáo: ................................................

Trình độ chuyên môn kỹ thuật: .............................................................

Bậc trình độ kỹ năng nghề (nếu có): .........................................................

Ngoại ngữ: ……………………………. Trình độ: .........................................

Địa chỉ liên hệ: ......................................................................

..........................................................

Điện thoại: ………….. Fax: …………. E-mail: .................................

 

I. Quá trình đào tạo (dạy nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên)

Stt

Trình độ

Trường, cơ sở đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Bằng cấp / chứng chỉ

1

       

2

       

3

       

       

 

II. Quá trình làm việc

Stt

Đơn vị làm việc

Thời gian làm việc
(Từ tháng năm đến tháng năm)

Vị trí việc làm

1

     

2

     

3

     

     

 

III. Khả năng, sở trường

..................................................................................................

.....................................................................................................

..............................................................................................................

 

IV. Giấy tờ kèm theo

1. Bản sao văn bằng, chứng chỉ;

2. Giấy khám sức khỏe;

3. Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật;

4. Các giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động, tôi đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm:

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và thực hiện đúng các quy định về tuyển lao động./.

 

Người đăng ký dự tuyển
(Ký và ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm: Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức mới nhất 

 

1.2. Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động là gì?

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động là mẫu phiếu nêu thông tin người dự tuyển kèm theo nội dung xin dự tuyển lao động, mẫu đơn yêu cầu người lao động ứng tuyền điền các thông tin cá nhân và các thông tin khác để người sử dụng có thể kiểm tra những tiêu chí trên thông tin từ người ao động ứng tuyển.

 

1.3. Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động để làm gì?

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động là mẫu phiếu được lập ra để người muốn tham gia lao động đăng ký dự tuyển lao động, là căn cứ để người sử dụng lao động xem xét các tiêu chí về sức khỏe, trình độ của người ứng tuyển để đưa ra quyết định phỏng vấn hay không.

 

1.4. Hướng dẫn lập phiếu đăng ký dự tuyển lao động

– Quốc hiệu, tiêu ngữ

– Ngày, tháng năm tiến hành ghi phiếu dự tuyển

– Tên văn bản: Phiếu đăng ký dự tuyển lao động

– Ngoài ra bên trái phiếu dự tuyển được dán ảnh 4×6 được đặt song song và đặt trước quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng năm ghi phiếu

– Phần kính gửi: ghi nơi mà người lao động dự định ứng tuyển

– Thông tin cá nhân của người điền phiếu:

+ Họ và tên của cá nhân người đăng ký dự tuyển lao động

+ Giới tính: ghi nam hoặc nữ theo đúng giới tính của mình

 

1.5. Quy định pháp luật về đăng ký dự tuyển lao động

Dựa theo các quy định pháp luật thì các doanh nghiệp được quyền tuyển chọn lao động vào làm việc cho mình và phải tuân thủ theo các điều kiện nhất định.  Người sử dụng lao động có thể trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động để thực hiện việc tuyển dụng lao động.

Từ việc thông qua hoạt động tuyển dụng của người sử dụng lao động thì những người đang tìm kiếm việc làm có cơ hội tiếp cận và có được công việc cho mình. Để thể hiện việc mình có mong muốn làm việc tại một môi trường nào đó thì bản thân người lao động cần chuẩn bị bộ hồ sơ dự tuyển để ứng tuyển.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động được quy định tại Điều 7 Thông tư 23/2014 Thông tư của Bộ lao động thương binh xã hội thì thủ tục, trình tự tuyển lao động như sau:

Điều 5. Thủ tục, trình tự tuyển lao động

1. Việc thông báo công khai quy định tại các Khoản 1 và Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau đây:

a) Niêm yết tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện nơi tuyển lao động;

b) Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP được thực hiện theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

Các loại giấy tờ chính trong hồ sơ:

– Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn kỹ thuật; trình độ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí cần tuyển;

– Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế;

– Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

Vậy, phiếu đăng ký dự tuyển lao động là loại giấy tờ cần có trong hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động. Mẫu phiếu dự tuyển được Bộ lao động – Thương binh và Xã hội ban hành vì vậy người lao động cần tuân theo và không được làm tùy tiện.

 

1.6 Quy định về tuyển người lao động và trình tự, thủ tục tuyển dụng người lao động?

Nghị định 03/2014/NĐ-CP thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm quy định về trình tự, thủ tục tuyển dụng người lao động như sau:

Điều 6. Tuyển lao động

Việc tuyển người lao động Việt Nam làm việc cho người sử dụng lao động Việt Nam; làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế (sau đây gọi chung là khu công nghiệp) theo quy định tại Điều 11 và Khoản 2 Điều 168 của Bộ luật lao động được quy định như sau:

1. Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển người lao động Việt Nam;

2. Người lao động có quyền trực tiếp với người sử dụng lao động hoặc đăng ký tại tổ chức dịch vụ việc làm để tìm việc làm.

Như vậy, đối với việc tuyển người lao động có thể thông qua nhiều hình thức và được quy định tại các điều khoản trên

Điều 7. Thủ tục, trình tự tuyển lao động theo Nghị định 03/2014/NĐ-CP: 

1. Ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức dịch vụ việc làm hoặc doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải thông báo công khai về nhu cầu tuyển lao động. Nội dung thông báo bao gồm:

a) Nghề, công việc, trình độ chuyên môn, số lượng cần tuyển;

b) Loại hợp đồng dự kiến giao kết;

c) Mức lương dự kiến;

d) Điều kiện làm việc cho từng vị trí công việc.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động của người lao động gồm các văn bản sau đây:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định;

b) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn kỹ thuật; trình độ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí cần tuyển;

c) Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế;

d) Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

3. Khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức dịch vụ việc làm hoặc doanh nghiệp cho thuê lại lao động có trách nhiệm quản lý hồ sơ và thông báo cho người lao động thời gian tuyển lao động.

4. Người sử dụng lao động, tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải thông báo công khai kết quả tuyển lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả tuyển lao động.

5. Trường hợp người lao động không trúng tuyển hoặc không tham gia dự tuyển, người sử dụng lao động hoặc tổ chức dịch vụ việc làm hoặc doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải trả lại đầy đủ hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động yêu cầu.….” 

Dựa vào quy định trên, pháp luật không quy định cụ thể về các giấy tờ nhân thân mà NLĐ buộc phải có khi tuyển dụng và tham gia quan hệ lao động. Trường hợp hồ sơ ứng tuyển của NLĐ không có các giấy tờ nhân thân cơ bản thường thấy như: chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, sơ yếu lý lịch….. thì công ty có thể yêu cầu NLĐ cung cấp các giấy tờ khác cùng chứa các thông tin nhân thân của người lao động.

Từ các căn cứ trên, việc đăng ký dự tuyển lao động, trình tự, thủ tục đăng ký dự tuyển hay tuyển dụng lao động đều được pháp luật quy định rất rõ ràng, người tham gia lao động phải thực hiện tuân thủ theo đúng quy định để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình!

Hồ sơ ứng tuyển làm việc tại khu công nghiệp

Theo Nghị định 03/2014/NĐ-CP, người lao động có nhu cầu làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế (gọi chung là khu công nghiệp) có thể được tuyển dụng trực tiếp bởi người sử dụng lao động hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (theo mẫu);

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn kỹ thuật, ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu;

- Giấy chứng nhận sức khỏe;

- Các giấy tờ cần thiết khác.

Như vậy, dù trực tiếp đăng ký với người sử dụng lao động hay thông qua các tổ chức khác thì người lao động có nhu cầu làm việc tại khu công nghiệp cũng phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ nêu trên.

Sau khi có kết quả tuyển lao động, người sử dụng lao động, tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải thông báo công khai kết quả trong 05 ngày làm việc.

Trường hợp người lao động không trúng tuyển hoặc không tham gia dự tuyển thì người sử dụng lao động, tổ chức dịch vụ việc làm hoặc doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải trả lại đầy đủ hồ sơ đăng ký dự tuyển trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động yêu cầu.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề vướng mắc của khách hàng. Nội dung tư vấn dựa trên thông tin khách hàng cung cấp và quy định pháp luật hiện hành.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Tham khảo: Mẫu thông tin ứng viên dự tuyển (Đơn xin việc làm mới nhất)

 

2. Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động (APPLICATION FORM)

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động (APPLICATION FORM) ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung:
Tải về
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence - Freedom - Happiness
----------------

……, ngày … tháng … năm …….
……, date … month … year ……..

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG
APPLICATION FORM

 

Kính gửi: (To) ……………………………………………….

 

1. Tên tôi là (viết chữ in hoa): ................................................................................ 
Full name (In capital)

2. Ngày tháng năm sinh: ………………………......….. Nam/Nữ ......................... 
Date of birth (DD-MM-YYYY)                                Male/female

3. Quốc tịch: ...........................................................................................................
Nationality

4. Số hộ chiếu: …………………………….....…...………Ngày cấp ................... 
Passport number:                                              Date of issue

5. Nơi cấp ……………………………........….. có giá trị đến ngày ...................... 
Place of issue                                       Date of expiry

6. Trình độ học vấn: ................................................................................................ 
Education level:

7. Trình độ chuyên môn tay nghề: ............................................................................ 
Professional qualification:

8. Trình độ ngoại ngữ (sử dụng thành thạo): ........................................................... 
Foreign language (Proficiency)

9. Quá trình làm việc của bản thân (nêu cụ thể thời gian, vị trí công việc, tên doanh nghiệp, tổ chức đã làm việc, khen thưởng, kỷ luật), cụ thể:
Employment Record (the detailed time, employment position, name of enterprises, organizations worked, rewarda and discipline), including:

- Làm việc ở nước ngoài: .........................................................................................
Employment outside Vietnam

- Làm việc ở Việt Nam: ............................................................................................
Employment in Vietnam

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động của người sử dụng lao động, tôi thấy bản thân có đủ điều kiện để đăng ký dự tuyển vào vị trí: ……………… với thời hạn làm việc: ..................
Upon careful consideration on your notice of recruitment, I myself consider to be qualified for the position of  ………………….. for the working period of………..

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật lao động Việt Nam. Nếu vi phạm tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
I commit to fully abide by the Vietnamese labour legislation and will bear all resposibility for any violation.

 

 

Người đăng ký dự tuyển lao động
Applicant
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Signature and full name)

 

In / Sửa biểu mẫu

Mọi vướng mắc trong lĩnh vực lao động, tiền lương, Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến.