PHỤ LỤC SỐ 1: (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương)

(Tên Cơ sở CNTT)
………………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…………, ngày…… tháng …… năm ……

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA BÌNH CHỌN
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

Kính gửi: ………………………………………..

Tên cơ sở công nghiệp nông thôn: ......................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Điện thoại: ……………………….; Fax:………………… Email: ...............................................

Người đại diện: …………………………..; Chức vụ:................................................................

Giấy đăng ký kinh doanh số: ……………………….. Ngày cấp: .............................................

Ngành nghề kinh doanh (tóm tắt ngành nghề chính có liên quan): .......................................

Địa điểm sản xuất: .................................................................................................................

>> Xem thêm:  Chiến dịch giải phóng lề đường có áp dụng trên cả nước không ?

Vốn đăng ký kinh doanh (nếu có): ..........................................................................................

Tổng tài sản theo bảng cân đối kế toán thời gian gần nhất (đối với doanh nghiệp): ..............

Tổng số lao động bình quân/năm: ..........................................................................................

Tình hình chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước: .........................

Sau khi tìm hiểu về Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, chúng tôi tự nguyện đăng ký sản phẩm tham gia bình chọn như sau:

Tên sản phẩm tham gia bình chọn: .......................................................................................

Mô tả tóm tắt về sản phẩm:.....................................................................................................

Chúng tôi cam kết là chủ sở hữu hợp pháp của sản phẩm nêu trên; sản phẩm tham gia bình chọn không vi phạm bản quyền về sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp; thực hiện đầy đủ quy định của Hội đồng bình chọn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin được cung cấp trong hồ hơ đăng ký tham gia bình chọn./.

 

Đại diện
Cơ sở công nghiệp nông thôn

(ký tên và đóng dấu)

>> Xem thêm:  Mẫu hồ sơ gốc giao nhận tài sản lười điện hạ áp nông thông (Phụ lục 1.1)