1. Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy THPT là gì? 

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy THPT là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá tiết dạy, giờ dạy dự giờ cấp THPT. Theo đó, trong mẫu phiếu này phải có ghi rõ thông tin giáo viên dạy, tổ bộ môn, địa điểm dạy, môn dạy, lớp, thời gian, nội dung bài học, thông tin về giáo viên dự giờ...

 

2. Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy THPT gồm những nội dung gì?

Quá trình dạy học mỗi chuyên đề được thiết kế thành các hoạt động học của học sinh dưới dạng các nhiệm vụ học tập kế tiếp nhau, có thể được thực hiện trên lớp hoặc ở nhà.

Học sinh tích cực, chủ động và sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Phân tích giờ dạy theo quan điểm đó là phân tích hiệu quả hoạt động học của học sinh, đồng thời đánh giá việc tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học cho học sinh của giáo viên.

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy THPT để có thể đánh giá chính xác về chất lượng tiết học đối với giáo viên và cả học sinh thì Bộ giáo dục có xây dựng 03 nội dung chính gồm các tiêu chí như sau:

– Nội dung 1: Kế hoạch và tài liệu dạy học

+ Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

+ Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

+ Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.

+ Mức độ hợp lý của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

– Nội dung 2: Tổ chức hoạt động học cho học sinh

+ Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập.

+ Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.

+ Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

+ Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh.

– Nội dung 3: Hoạt động của học sinh

+ Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp.

+ Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.

+ Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

+ Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

>> Xem thêm: Mẫu đánh giá tiết dạy THCS, Phiếu dự giờ mới nhất

 

3. Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THPT số 1

Quý khách hàng có thể tham khảo Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THPT sau đây của Luật Minh Khuê.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ............

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ BÀI DẠY, CHỦ ĐỀ DẠY HỌC BẬC TRUNG HỌC

Họ và tên giáo viên dạy: ........................................................... 

Trường: ...................................... Lớp: ........................................

Môn: ............................ Tên bài (chủ đề): .................................. 

Thời gian: …………………………………………………………… 

Họ và tên người dự: ....................  Chuyên môn: ...................... 

Đơn vị công tác: .......................................................................... 

Phần ghi nhận:

Nội dung hoạt động Tiến trình hoạt động của GV, HS Nhận xét, đánh giá, góp ý
     

Phần đánh giá:

Nội dung
 
Tiêu chí
 
Đánh giá

Tốt

9 - 10

Khá

7 - 8

T.B

5 - 6

Yếu

3 - 4

Kém

1 - 2

1. Kế hoạch và tài liệu dạy học

(20 điểm)

1.1 Xác định đầy đủ, hợp lý mục tiêu, nội dung, phương pháp và các thiết bị dạy học trong kế hoạch dạy học.          
1.2. Thiết kế rõ ràng, đầy đủ, hợp lý chuỗi hoạt động học của học sinh, phù hợp với mục tiêu, nội dung dạy học.          

2. Giáo viên tổ chức hoạt động học

(40 điểm)

2.1. Thực hiện sinh động việc chuyển giao nhiệm vụ học tập; tổ chức nội dung chuỗi hoạt động học đầy đủ, đúng kế hoạch.             
2.2. Vận dụng hiệu quả, sinh động các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực, xử lý linh hoạt các tình huống sư phạm.          
2.3. Các kiến thức tổng hợp, kết luận được nêu lên chính xác, đầy đủ.          
2.4. Thực hiện hợp lý, hiệu quả việc lồng ghép các thông tin, kiến thức thực tiễn, tích hợp.          

3. Học sinh thực hiện hoạt động học

(40 điểm)

3.1. Học sinh tích cực, chủ động, hợp tác cùng nhau và cùng giáo viên trong thực hiện các hoạt động học tập.           
3.2. Các đối tượng học sinh đều tham gia vào các hoạt động học, phù hợp với trình độ bản thân.          
3.3. Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.           
3.4. Học sinh vận dụng được các kiến thức, kĩ năng, thái độ vào các luyện tập, tình huống cụ thể, thực tiễn cuộc sống.          

Tổng điểm (Đ): ……………………………………

Đánh giá chung: ……………………………

(Loại Giỏi: Đ ≥ 85, điểm mỗi tiêu chí (ĐTC) ≥ 6,

Loại Khá: 65 ≤ Đ ≤ 84, ĐTC ≥ 5,

Loại Trung bình: 50 ≤ Đ ≤ 64,

Chưa đạt yêu cầu: các trường hợp còn lại.)

Nhận xét chung: ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

................, ngày ..... tháng ......năm ............

Người dự

4. Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THPT số 2

Quý khách hàng có thể tham khảo Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THPT sau đây của Luật Minh Khuê.

SỞ GD&ĐT .......

TRƯỜNG THPT .....................

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

PHIẾU GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY BẬC TRUNG HỌC

Họ và tên người dạy: ........................................................ 

Môn: ....................... Tiết ................... Tiết PPCT ................

Ngày dạy ........................

Tên bài học: ........................................................................ 

Lớp:............................ Trường: ........................................... 

Họ và tên người dự giờ: ....................... Chuyên môn: ..............

Nội dung hoạt động   Tiến trình hoạt động của GV, HS Nhận xét, đánh giá, góp ý
     

Đánh giá chung

- Người dự giờ nhận xét:

Những thành công của giờ dạy (Sự chuẩn bị kế hoạch và tài liệu dạy học của giáo viên giảng dạy; Sử dụng nội dung, phương pháp và tổ chức hoạt động học tập cho học sinh; kết quả hoạt động và học tập của học sinh):

....................................................................................................... 

Những hạn chế của tiết học cần lưu ý (Sự chuẩn bị kế hoạch và tài liệu dạy học của giáo viên giảng dạy; Sử dụng nội dung, phương pháp và tổ chức hoạt động học tập cho học sinh; kết quả hoạt động và học tập của học sinh):

........................................................................................................ 

Xếp loại giờ dạy:

- Ý kiến của giáo viên được đánh giá: ........................................... 

Nội dung Mục T.chí Tiêu chí Điểm Đánh giá

1. Kế hoạch (giáo án) và tài liệu dạy học

(30 điểm)

1.1 Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng. 5  
1.2 Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, cách tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập. 10  
1.3 Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh. 10  
1.4 Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh. 5  

2 . Tổ chức hoạt động học tập cho học sinh

35 điểm)

2.1 Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của Phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập.  10  
2.2 Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.  10  
2.3 Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 10   
2.4 Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh.  5  

3. Hoạt động của học sinh

(35 điểm)

3.1 Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh trong lớp.  5  
3.2 Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập. 10  
3.3 Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 10  
3.4 Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.  10  
Tổng điểm     100  

* Xếp loại giờ dạy:...............................

Từng mục tiêu chí cho điểm nguyên không cho điểm lẻ.

- Loại Giỏi ≥ 80 điểm và các mục tiêu chí phải đạt 60% số điểm từng tiêu chí.

- Loại Khá từ 65 - 79 điểm và các mục tiêu chí phải đạt 50% số điểm từng tiêu chí.

- Loại Trung bình: từ 50 - 64 điểm. - Loại Chưa đạt yêu cầu: dưới 50 điểm.

..............., ngày...tháng...năm.......

Người được đánh giá

(Ký và ghi họ tên)

Người đánh giá

(Ký và ghi họ tên)

Nếu có bất kỳ vướng mắc nào, quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email chi tiết tại: Tư vấn pháp luật qua Email. Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.