Đơn vị:...................

Mẫu số 02 - VT

         Bộ phận:................

(Ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

 Ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính)

  PHIẾU XUẤT KHO
  Ngày.....tháng.....năm ......               Nợ ................
  Số: ...................................                  Có .................

- Họ và tên người nhận hàng: ........................... Địa chỉ (bộ phận)..................

            - Lý do xuất kho: .............................................................................................

            - Xuất tại kho (ngăn lô): ................................Địa điểm ..................................

S

Tên, nhãn hiệu, quy cách,

Đơn

Số lượng

T

phẩm chất vật tư, dụng cụ,

vị

Yêu

Thực

Đơn

Thành

T

sản phẩm, hàng hoá

số

tính

cầu

xuất

giá

tiền

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

x

x

x

x

x

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):......................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo:........................................................................

                                               Ngày .... tháng ....năm...

Người lập

Người nhận

Thủ kho

Kế toán trưởng

Giám đốc

phiếu

(Ký, họ tên)

hàng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

>> Xem thêm: Mẫu Phiếu xuất kho mới nhất bằng Excel (Có Tải File)