>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua điện thoại (24/7) gọi:  - 1900.6162

 

TÊN CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ
(TÊN DỰ ÁN/GÓI THẦU)

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu)
………., ngày… tháng… năm……..

 

Số TT

Vị trí công việc

Số lượng (người)

Trình độ chuyên môn

Mức lương trung bình

Thời gian làm việc

Từ đại học trở lên

Nghệ nhân những ngành nghề truyền thống

Kinh nghiệm làm việc (>=5 năm)

Khác

Bắt đầu

Kết thúc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

Người nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

1

...

 

 

 

 

 

 

 

 

2

...

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

x

x

x

x

 

 

 

II

Lao động Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

1

...

 

 

 

 

 

 

 

 

2

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

Ngày    tháng     năm
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)