Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đai tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------------------------------------------------------------

CÔNG TY TNHH ………
------------

Số: …../2013/QĐ-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm 20…..

     

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ SỞ HỮU

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ……………………

(V/v: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

 

>> Xem thêm:  Tháo dỡ rào cản về chế độ sở hữu đất đai ?

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
  • Căn cứ Nghị định 43/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp;
  • Căn cứ vào Điều lệ công ty TNHH một thành viên Tản Viên Sơn

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

 1. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty:

- Địa chỉ trụ sở đã đăng ký:

Số ……………. đường Hoàng Quốc Việt, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Địa chỉ trụ sở đăng ký thay đổi:

Số nhà ………. đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

2. Sửa đổi điều lệ: Công ty quyết định sửa Điều 1 (trụ sở công ty) cho phù hợp với thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

3.Thời điểm thực hiện việc thay đổi: Kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh thay đổi.

 

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Những nội dung thay đổi trên đã được sửa đổi trong điều lệ công ty.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

  • Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch  và Đầu tư thành phố Hà Nội;
  • Lưu VP.

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

……………………..

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại