Mẫu số 19

TÒA ÁN NHÂN DÂN........(1)

Số:....../....../QĐ-PT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ....., ngày...... tháng ...... năm…...

 

QUYẾT ĐỊNH

GIẢI QUYẾT VIỆC KHÁNG CÁO (KHÁNG NGHỊ) ĐỐI VỚI

QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ (ĐÌNH CHỈ) GIẢI QUYẾT VỤ ÁN (2)

    TÒA ...................................(3)

Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

 

            Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Ông (Bà):......................................…….…........    

            Các Thẩm phán:                           Ông (Bà):…....……………………….…..............

                                                      Ông (Bà):....................................................…..

                                    Thư ký Toà án ghi biên bản phiên họp: Ông (Bà).............. 

     cán bộ Toà án...........................................................................………………… 

  Đại diện Viện kiểm sát...... tham gia phiên họp: Ông(Bà)..…….Kiểm sát viên.

 

NHẬN THẤY:

 

Tại quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm số…/…/QĐ-ST ngày.....tháng.....năm....... 

Toà án …………… đã căn cứ vào  ............... của Bộ luật tố tụng dân sự quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án dân sự về việc ….………..giữa:

Nguyên đơn……………………………..…………………………………………

Địa chỉ……………………………………………………………………………...

Bị đơn ……..………………………………………………………………………

Địa chỉ…………………………………………………………………….………..

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ……….……………………….…..

Địa chỉ……………………………………………………………………………..

Tại đơn kháng cáo (quyết định kháng nghị số .....) ngày.....tháng..... năm……(4)………………...... với lý do(5)………..........

XÉT THẤY:(6)

...........................................................................................................................……

            Căn cứ vào Điều 280 của Bộ luật tố tụng dân sự,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

1. (7).................................................................................................................... 

2. (8)…………………………………….……………………………………..............…

            3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.

Nơi nhận:

- Ghi những nơi mà Toà án phải giao hoặc gửi theo quy định tại Điều 281 của BLTTDS;

- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG PHÚC THẨM

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

(Ký tên và đóng dấu)

Họ và tên

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 19:

(1) và (3) Ghi tên Toà án ra quyết định. Nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá); nếu là Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao, thì cần ghi rõ Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố nào (ví dụ: Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hà Nội).

(2) Trường hợp quyết định giải quyết việc kháng cáo thì bỏ hai chữ “kháng nghị”; nếu quyết định giải quyết việc kháng nghị bỏ hai chữ “kháng cáo”. Trường hợp giải quyết kháng cáo (hoặc kháng nghị) đối với quyết định tạm đình chỉ thì bỏ  chữ “đình chỉ”; nếu giải quyết kháng cáo (hoặc kháng nghị), đối với quyết định đình chỉ thì bỏ chữ “tạm đình chỉ”

(4) Ghi ngày, tháng, năm, địa vị pháp lý trong tố tụng và họ và tên của ngư­ời kháng cáo, nếu đư­ơng sự kháng cáo là cá nhân; nếu đương sự kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó; nếu người kháng cáo là ngư­ời được đương sự uỷ quyền, thì ghi họ và tên của người được uỷ quyền và ghi rõ đại diện theo uỷ quyền của ai theo giấy uỷ quyền ngày… tháng… năm… nào (ví dụ: Ông Nguyễn Văn A là người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn là Công ty TNHH B theo giấy uỷ quyền số 01/2012/UQ ngày 10 tháng 2 năm 2012); nội dung kháng cáo. Nếu Viện kiểm sát kháng nghị, thì ghi tên Viện kiểm sát kháng nghị và số, ngày, tháng, năm kháng nghị, nội dung kháng nghị. Nếu có cả kháng cáo, cả kháng nghị, thì ghi cả hai.

(5) Ghi cụ thể lý do của việc kháng cáo, kháng nghị.

(6) Nêu phần nhận định, phân tích của Hội đồng phúc thẩm về các lý do của kháng cáo, kháng nghị, những căn cứ chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị.

(7) Ghi quyết định của Hội đồng xét xử phúc thẩm theo một trong các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 280 của BLTTDS.

(8) Quyết định về án phí phúc thẩm theo quy định tại Điều 132 của BLTTDS (nếu thuộc trường hợp phải nộp án phí phúc thẩm, thì ghi rõ trong quyết định số tiền phải nộp là bao nhiêu; nếu thuộc trường hợp không phải nộp (hoặc được miễn) tiền án phí phúc thẩm, thì ghi rõ là không phải nộp (hoặc được miễn) tiền án phí phúc thẩm).