Mẫu quyết định số 19

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN...1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số:.../QĐ-CTUBND

...2, ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH

Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là chỗ ở

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Điều 129 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của ............................................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính:3........................... 

Chủ nơi bị khám4:

Ông (Bà)/Tổ chức:............................................................................................................. 

Ngày ... tháng ... năm sinh ............ Quốc tịch:.................................................................... 

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:........................................................................................ 

Địa chỉ:................................................................................................................................  

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:....................................... 

Cấp ngày: ............................... Nơi cấp:..............................................................................

Lý do khám:.........................................................................................................................

Phạm vi khám:5....................................................................................................................

Thời gian khám:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Ông (Bà)/Tổ chức: .................................................. để chấp hành.

Ông (Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. 6 .................................................. để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: Hồ sơ.

CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

____________

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh).

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Ghi rõ nơi khám và địa chỉ cụ thể của chỗ ở.

4 Người sở hữu, quản lý, sử dụng nơi bị khám.

5 Ghi rõ khám toàn bộ nơi làm việc, .. .hoặc khám một phần của các nơi đó.

6 Ghi họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị người chủ trì thực hiện việc khám.