Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

----------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------***-------

 

QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA

 KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY TNHH

            Nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng công ty được quy định theo những điều khoản sau đây:

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MQĐ 13)

            1. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp trước giám đốc công ty về các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng.

            2. Kế toán trưởng có những trách nhiệm cụ thể sau đây :

2.1. Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức kinh doanh của công ty, không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy;

2.2. Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty;

2.3. Tính toán và trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế nộp ngân sách, các quĩ để lại công ty và thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay, các khoản công nợ phải thu, phải trả;

2.4. Xác định phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ, kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ và đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý khi có các trường hợp thất thoát xảy ra;

2.5. Lập đầy đủ và giữ đúng hạn các báo cáo kế toán và quyết toán của công ty theo chế độ hiện hành;

2.6. Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán bí mật của công ty;

 2.7. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong công ty.

            3. Kế toán trưởng có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát sau đây :

>> Xem thêm:  Kế toán trưởng chịu trách nhiệm pháp lý và rủi ro như thế nào ?

3.1 Việc chấp hành bảo vệ tài sản, tiền vốn trong công ty;

3.2 Việc chấp hành chế độ quản lý và kỷ luật lao động, tiền lương, tiền thưởng, các khoảng phụ cấp và các chính sách, chế độ đối với người lao động.

3.3 Việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh - tài chính, kế hoach đầu tư xây dựng cơ bản, các dự toán chi phí kinh doanh, phí lưu thông, các dự toán chi tiệu hành chính, sự nghiệp, các định mức kinh tế - kỹ thuật;

3.4 Việc thực hiện chế độ thanh toán tiền mặt, vay tín dụng và các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ …

3.5 Việc giải quyết và xử lý các khoảng thiếu hụt, các khoảng nợ không đòi được và các khoảng thiệt hại khác.

            4. Kế toán trưởng có trách nhiệm giúp giám đốc công ty :

4.1 Tổ chức phân tích các hoạt động kinh tế trong công ty một cách thường xuyên, nhằm đánh giá đúng đắn tình hình, kết quả và hiệu quả kế hoạch kinh doanh của công ty, phát hiện những lãng phí và thiệt hại của công ty đã xảy ra, những việc làm không có hiệu quả, những trì trệ trong kinh doanh để có biện pháp khắc phục, bảo đảm kết quả hoạt động và doanh lợi ngày càng tăng;

4.2. Thông qua công tác tài chính - Kế Toán, nghiên cứu cải tiến tổ chức kinh doanh nhằm khai thác khả năng tiềm tàng, tiết kiệm và nâng cao hiệu qủa đồng vốn. Khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn kinh doanh.

            5. Kế toán trưởng có những quyền hạn sau đây :

5.1. Phân công và chỉ đạo trực tiếp tất cả các kế toán viên của công ty;

>> Xem thêm:  Công ty không bổ nhiệm kế toán trưởng có bị xử phạt hay không ?

5.2. Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong công ty chuyền đầy đủ, kịp thời những tài liệu, số liệu cần thiết cho công việc kế toán và kiểm tra của kế toán trưởng;

5.3. Các báo cáo kế toán, các hợp đồng kinh tế, dịch vụ, các chứng từ tín dụng, các tài liệu có liên quan đến việc thanh toán, trả lương, trả tiền thưởng, thu chi tiền mặt… đều phải có chữ ký của kế toán trưởng mới có giá trị pháp lý;

5.4. Kế toán trưởng không được lập, ký hoặc duyệt các báo cáo, chứng từ, tài liệu khi không có ý kiến của Giám đốc, hoặc không phù hợp với các qui định hiện hành của nhà nước.

            6. Điều khoảng cuối cùng :

6.1. Kế toán trưởng công ty có trách nhiệm thi hành các điều khoảng nêu trên.

6.2. Trường hợp không làm tròn nhiệm vụ cố tình vi phạm chính sách, chế độ, thể lệ tài chính - kế toán, phản ánh sai lệch, thiếu trung thực trong số liệu kế toán, gây thất thoát tài chính cho công ty, Kế toán trưởng sẽ bị thi hành kỷ luật buộc thôi việc hoặc đề nghị truy tố trước pháp luật tuỳ theo mức độ vi phạm.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                                   [………………..], ngày [NGAY THANG NAM]

                                                                                              TM. HĐQT

                                                                                                Giám đốc

>> Xem thêm:  Loại hình Doanh nghiệp không bắt buộc phải có kế toán trưởng ?

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 02)