PHỤ LỤC I

MẪU SỐ DANH BẠ THUYỀN VIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Mẫu sổ danh bạ thuyền viên (Mặt ngoài của trang bìa trước)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

 

 

 

 

 

SỔ DANH BẠ

THUYỀN VIÊN

 

 

 

 

 

 

Năm………….

 

2. Mẫu sổ danh bạ thuyền viên (Mặt trong của trang bìa trước)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Chủ phương tiện ghi danh sách các thuyền viên vào sổ danh bạ thuyền viên và ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) hoặc ký tên, ghi rõ họ và tên (nếu là cá nhân), quá trình khai thác phương tiện khi có sự thay đổi thuyền viên phải ghi rõ ngày chuyển đi, chuyển đến và ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) hoặc ký tên, ghi rõ họ và tên (nếu là cá nhân) vào đúng cột quy định.

2. Sổ phải luôn đem theo phương tiện, thuyền trưởng hoặc người được thuyền trưởng ủy quyền phải giữ gìn cẩn thận và xuất trình khi người thi hành công vụ yêu cầu.

 

3. Mẫu sổ danh bạ thuyền viên (Trang 1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

 

 

 

 

SỔ DANH BẠ

THUYỀN VIÊN

 

Tên phương tiện: ...............................................................................................................

Sổ đăng ký: .......................................................................................................................

Nơi đăng ký: ......................................................................................................................

Chủ phương tiện: ...............................................................................................................

Địa chỉ chủ phương tiện: ....................................................................................................

 

 

Sổ danh bạ này có kích thước 210 x 148 mm, gồm
22 trang, được đánh số thứ tự từ 1 đến 22

Ngày ……. tháng…năm…….
Chủ phương tiện 
(Nếu là tổ chức: ký tên, đóng dấu)
(Nếu là cá nhân: ký, ghi rõ họ và tên)

 

Năm………….