Mẫu số 28/TP-TTTM  (Ban hành kèm theo Thông tư s 12/2012/TT-BTP)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

 

Tên Trung tâm trọng tài/Tên Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/
Tên Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài:

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

 

 

SỔ THEO DÕI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

QUYỂN SỐ:………………………………

Mở ngày ………tháng……….năm………….

 

 

 

SỔ THEO DÕI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

STT

Họ và tên người khiếu nại, tố cáo

Nội dung khiếu nại, tố cáo

Ngày nhận

Người nhận (ghi rõ họ tên, chức danh)

Người giải quyết (ghi rõ họ tên, chức danh)

Tiến độ

Ghi chú

Đã giải quyết xong (ghi rõ kết quả)

Đang giải quyết

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tính từ ngày 1 tháng 1 năm .... đến ngày 31 tháng 12 năm….. )

Tổng số khiếu nại, tố cáo đã nhận: ……………………………………………………………………… 

Tổng số khiếu nại, tố cáo đã giải quyết:………………………………………………………………… 

Tổng số khiếu nại, tố cáo đang giải quyết:……………………………………………………………… 

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài,

Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)