1. Mẫu tham khảo Hóa đơn bán hàng (Mẫu số: 02GTTT3/001)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu tham khảo Hóa đơn bán hàng ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính.

      Mẫu số: 02GTTT3/001      

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG                                                                        

                                           Ký hiệu: AB/14P

 Liên 1: Lưu                                                 Số:         0000001

 Ngày........tháng.......năm 20....

 

 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH A

Mã số thuế: 010023400

Địa chỉ: 45 phố X, quận Y, thành phố Hà Nội

Số tài khoản .................................................................... 

Điện thoại :......................................................................... 

Họ tên người mua hàng ...................................................... 

Tên đơn vị ............................................................................. 

Địa chỉ ................................... Số tài khoản .......................... 

Hình thức thanh toán :.................. MST :.............................. 

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn giá

Thành tiền

1

2

5

6=4x5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:                                                                                       ….........................                                   

Số tiền viết bằng chữ:.......................................................................................................................................

                 

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

Ngưòi bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Liên 1: Lưu                     

- Liên 2: Giao người mua

- Liên 3: ...    

2. Mẫu hóa đơn bán hàng dùng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan (Mẫu số 07KPTQ)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu tham khảo Hóa đơn bán hàng dùng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính.

 

                           Mẫu số:  07KPTQ

 

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

                                           (Dùng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan)          Ký hiệu: AC/14P

                                                                    Liên 1: Lưu                                                  Số:         0000001

  

Ngày........tháng.......năm 200....

Đơn vị bán hàng:.Công ty A ........................ 

Địa chỉ: Số 12 Lô A KCX C  ......  Số tài khoản.............. 

Điện thoại :...........................    MST:............................... 

Họ tên người mua hàng ................................................. 

Tên đơn vị..................................................................... 

Địa chỉ............... Số tài khoản........................................ 

Hình thức thanh toán :.................... MST:....................... 

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:  ..........  Số tiền viết bằng chữ:......... 

                                                                                                           

                     Người mua hàng                                                                                           Người bán hàng                                   

                   (Ký, ghi rõ họ, tên)                                                                                (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)                  

 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(In tại Công ty in…….., mã số thuế…….)

Ghi chú:

- Liên 1: Lưu                     

- Liên 2: Giao người mua

- Liên 3:…

 

3. Mẫu hóa đơn bán hàng do cục thuế phát hành

Mẫu hóa đơn bán hàng do cục thuế phát hành(Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

>> Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:  1900.6162

 

TÊN CỤC THUẾ................                                                          Mẫu số: 02GTTT3/001

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

                                                                                                                 Ký hiệu: 03AA/11P

                                                                                Liên 1: Lưu                 Số:         0000001

Ngày………tháng………năm 20.....

Đơn vị bán hàng:........................................................... 

MST:.............................................................................. 

Địa chỉ:.................  Số tài khoản................................... 

Điện thoại:..................................    

Họ tên người mua hàng........................................... 

Tên đơn vị................................................................ 

MST:....................................................................... 

Địa chỉ................. Số tài khoản.............................. 

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:  …...................................                                                                                  

Số tiền viết bằng chữ:............................................................ 

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

Ghi chú:

- Liên 1: Lưu                     

- Liên 2: Giao người mua

- Liên 3: ...   

 

4. Mẫu Giấy Hóa đơn bán hàng do Cục Thuế phát hành (Mẫu 02GTTT3/001)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy Hóa đơn bán hàng do Cục Thuế phát hành ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính.

TÊN CỤC THUẾ................                                                                                       Mẫu số: 02GTTT3/001                                    

 

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG 

                                                                                                                                                                                       Ký hiệu: 03AA/14P

                                                                                     Liên 1: Lưu                                                                              Số:         0000001

                                                                                  Ngày………tháng………năm 20.....

Đơn vị bán hàng:.............................................. 

Mã số thuế:.......................................................... 

Địa chỉ:................................................................ 

Điện thoại:....................... Số tài khoản...... 

Họ tên người mua hàng ........................................ 

Tên đơn vị ............................................................... 

Mã số thuế :.............................................................. 

Địa chỉ ..................................................................... 

Số tài khoản .............................................................. 

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ: …...........................                                                                           

Số tiền viết bằng chữ :.................................................. 

 

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

 

 

(In tại Công ty in......., Mã số thuế............)

Ghi chú:

- Liên 1: Lưu                     

- Liên 2: Giao người mua

- Liên 3: ...     

5. Mẫu tham khảo Hóa đơn bán hàng

(Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

>> Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:   1900.6162

Mẫu số: 02GTTT3/001

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

                                                                                                                                                     Ký hiệu: AB/12P

                                                                 Liên 1: Lưu                                                                 Số:         0000001

Ngày........tháng.......năm 20....

 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH A

Mã số thuế: 010023400

Địa chỉ: 45 phố X, quận Y, thành phố Hà Nội

Số tài khoản ................................................... 

Điện thoại :..................................................... 

Họ tên người mua hàng ................................ 

Tên đơn vị ..................................................... 

Địa chỉ ..................  Số tài khoản.................. 

Hình thức thanh toán: .................... MST:......... 

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ :…..................................

Số tiền viết bằng chữ :...........................................................

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

Ghi chú:

- Liên 1:

Lưu                     

- Liên 2: Giao người mua

- Liên 3: ...    

-------------------------------------------------------------

Liên hệ sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực thuế.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thuế, gọi: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  Tư vấn pháp luật qua Email

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

PHÒNG KẾ TOÁN - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ