1. Mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử mới nhất

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn điện tử đang được sử dụng là mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC. Theo quy định tại 2 Điều 7 Thông tư 32/2011/TT-BTC thì: "Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp".

Trong trường hợp không thông báo phát hành hóa đơn điện tử thì theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định 125/2020/NĐ-CP doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh và đã khai, nộp thuế hoặc chưa đến kỳ kê khai, nộp thuế theo quy định.

Quý khách có thể tải mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử dưới đây, in ra để sử dụng, cụ thể:

Tải về
 

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

 

1. Tên tổ chức khởi tạo hoá đơn (Công ty A): .............................

2. Mã số thuế: .............................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................

4. Điện thoại: ..............................................................................

5. Các loại hoá đơn phát hành:

STT

Tên loại hoá đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3              

 

6. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo :................................................

7. Ghi rõ “Đăng ký sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị để ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị” trong trường hợp tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị.

......., ngày.........tháng.........năm.........

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

In / Sửa biểu mẫu
Tải về
 

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

 

1. Tên tổ chức khởi tạo hoá đơn (Công ty A): .............................

2. Mã số thuế: .............................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................

4. Điện thoại: ..............................................................................

5. Các loại hoá đơn phát hành:

STT

Tên loại hoá đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3              

 

6. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo :................................................

7. Ghi rõ “Đăng ký sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị để ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị” trong trường hợp tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị.

......., ngày.........tháng.........năm.........

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

In / Sửa biểu mẫu

2. Mẫu thông báo phát hành hóa đơn (Mẫu: TB01/AC)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu thông báo phát hành hóa đơn ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

 

THÔNG BÁO

Phát hành hóa đơn

(Dành cho tổ chức kinh doanh đặt in, tự in)

1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn:........................... 

2. Mã số thuế:............................................................ 

3. Địa chỉ trụ sở chính:.............................................. 

4. Điện thoại:.............................................................. 

5. Các loại hoá đơn phát hành:

STT

Tên loại

hoá đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng

Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm

Tên

MST

 

Hóa đơn GTGT

 

AA/15T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

- Tên đơn vị:............................................ 

- Mã số thuế:............................................ 

7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:......... 

Ghi chú: Tổ chức tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn để sử dụng không ghi cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm.

    .., ngày ... tháng..... năm ....

        NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

3. Mẫu thông báo phát hành hóa đơn (Phụ lục số 3)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (Phụ lục số 3) dành cho đơn vị dự trữ đặt in, tự in

Phụ lục số 3. Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN

(Dành cho đơn vị dự trữ đặt in, tự in)

1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn (Đơn vị dự trữ A): ................................ 

2. Mã số thuế: ................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................. 

4. Điện thoại: .................................................................................................. 

5. Các loại hoá đơn phát hành:

STT

Tên loại hoá đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng

Doanh nghiệp in

Tên

MST

 

Hóa đơn bán hàng DTQG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

- Tên đơn vị: ............................................................

- Mã số thuế: ............................................................ 

7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo: ...................................

 

......, ngày....... tháng...... năm........

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

4. Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn - Dành cho cục thuế

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn - Dành cho cục thuế(Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

>> Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:  1900.6162

TÊN CỤC THUẾ:................

                                         Mẫu số: 01GTKT3/001

                                                                 HÓA ĐƠN                                                 

                                                           GIÁ TRỊ GIA TĂNG                                   Ký hiệu: 01AA/11P

                                                                              Liên 1: Lưu                                                   Số:         0000001

                                                            Ngày………tháng………năm 20.....

Đơn vị bán hàng: .................................................................................. 

Mã số thuế: ................................................................................ 

Địa chỉ: ............................................. Số tài khoản ....................

Điện thoại: ......................................................................................

Họ tên người mua hàng .................................................................

Tên đơn vị ...................................................................................... 

Mã số thuế: .................................................................................... 

Địa chỉ .......................................... Số tài khoản .............................

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

                                                    Cộng tiền hàng:                                                                        ..............................

Thuế suất GTGT:   ...........   %  , Tiền thuế GTGT:                                                                     …………………..

                                                    Tổng cộng tiền thanh toán                                                        …………………..

Số tiền viết bằng chữ:....................... 

Người mua hàng

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

(In tại Công ty in......., Mã số thuế............)

Ghi chú:  

- Liên 1: Lưu                     

- Liên 2: Giao người mua                    

- Liên 3:.....

Liên hệ sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực thuế, gọi ngay: 1900.6162 

 

5. Khi nào thông báo phát hành hóa đơn mới?

Anh/Chị tư vấn giúp em với ạ. Em mới ra trường đi làm nên còn có nhiều điều mới mẻ.Mong nhận được sự tư vấn giúp đỡ của anh chị. Công ty đặt mua hóa đơn GTGT. Sếp em báo làm thông báo phát hành, hiện tại bên em còn một quyển hóa đơn chưa viết. Thì giờ Anh/Chị cho em hỏi em có cần thiết phải thông báo phát hành hóa đơn mới luôn không ạ.
Hay em dùng hết quyển hóa đơn bên em còn rồi mới thông báo phát hành ạ?

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

Theo hướng dẫn tại điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn về hóa đơn như sau

" 4. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.
Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu." 

Vậy nếu có khi sử dụng hết hóa đơn đã thông báo phát hành hóa đơn lần 1 bạn có nhu cầu sử dụng tiếp hóa đơn lần 2 bạn có thể thông báo phát hành hóa đơn cho số hóa đơn còn lại và thực hiện báo cáo tại thông báo phát hành hóa đơn từ tháng/quý tiếp theo số hóa đơn đã thông báo phát hành.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

 

5. Thông báo phát hành hóa đơn qua mạng?

Thưa luật sư, Em muốn thông báo phát hành hóa đơn qua mạng phải làm thế nào? Anh/ Chị tư vấn em với ạ? em cám ơn anh chị nhiều ạ!

>> Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, việc thực hiện gửi thông báo phát hành hóa đơn qua mạng giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, giảm thiểu được sức ép cho các cơ quan thuế quản lý,

Vậy để gửi được thông báo phát hành hóa đơn qua mạng bạn cần chuẩn bị những thủ tục sau:

- Chữ ký số

- Phần mềm khai thuế HTKK.

- máy tính có cài đặt trình quyệt internet explorer

- Bản Scan hóa đơn mẫu nếu lần đầu phát hành.

Bước 01: Trước tiên chị cài đặt phần mềm HTKK vào máy tính.

Bước 02: sau khi cài đặt thành công bạn đăng nhập vào phần mền HTKK

- Khai báo thông tin doanh nghiệp tại doanh mục hệ thống -> Chọn phân hệ hóa đơn -> Chọn thông báo phát hành hóa đơn -> Ghi thông tin đã cập nhật tại thông báo phát hành hóa đơn -> Kết suất file XML hoặc Excel -> lưu trữ tại file lưu trữ máy tính.

Bước 03: Đăng nhập trang web: Nhantokhai.gdt.gov.vn

- Chọn mục Nộp tờ khai -> phần mền sẽ yêu cầu bạn nhập tên đăng nhập của doanh nghiệp bạn -> đăng nhập -> tải Thông báo phát hành hóa đơn.

Bước 04: Cắm chữ ký số và thực hiện ký điện tử cho thông báo phát hành hóa đơn.

Bước 05. Chọn nộp tờ khai 

- Phần mềm hỗ trợ sẽ báo nộp tờ khai thành công.

Bước 06: đính kèm hóa đơn mẫu cho thông báo phát hành hóa đơn đã gửi đi. Tham khảo bài viết liên quan:   Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn