Mẫu số 23

TÒA ÁN NHÂN DÂN...... (1)

Số:..../TB-TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày...... tháng ...... năm…

THÔNG BÁO

SỬA CHỮA, BỔ SUNG BẢN ÁN PHÚC THẨM

Căn cứ vào Điều 240 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Xét thấy bản án dân sự phúc thẩm số…./…/…. -PT ngày…tháng... năm về...................của Toà (2)………………có những sai sót, nhầm lẫn cần được sửa chữa, bổ sung như sau:

1. Về nội dung tại dòng (các dòng) từ trên xuống (hoặc từ dưới lên) trang…của bản án phúc thẩm nêu trên đã ghi:(3) “………………………............…… ………………....................................…............…”

Nay được sửa chữa, bổ sung như sau:(4) “………………………..……....................

………………………………………………………………………….....…...…...…....…”

2. ……………………………………….............…………..………………………...…....

Nơi nhận:

- Ghi theo quy định tại

Điều 281 của BLTTDS;

- Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ

(hoặc Chánh án TAND cấp tỉnh; Chánh toà Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao, nếu Thẩm phán chủ toạ phiên toà phúc thẩm không còn đảm nhiệm chức vụ Thẩm phán)

(Ký tên và đóng dấu)

Họ và tên

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 23: 

(1) Ghi tên Toà án đã xét xử phúc thẩm và ra bản án. Nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh H); nếu là Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao, thì cần ghi rõ Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố nào (ví dụ: Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội).

(2) Ghi tên Toà án nhân dân đã ra bản án đó theo cách ghi hướng dẫn tại điểm (1).

(3)Trích lại nguyên văn phần nội dung bản án phát hiện có sai sót, nhầm lẫn cần sửa chữa, bổ sung.

(4) Ghi đầy đủ nội dung cần sửa chữa, bổ sung để khắc phục sai sót.