Mẫu số 18/TP-TTTM (Ban hành kèm theo Thông tư s 12/2012/TT-BTP)

TÊN TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
---------------

Số: …………

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

 

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI DANH SÁCH TRỌNG TÀI VIÊN CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

…………………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt (nếu có):………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

Giấy phép thành lập số:………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép thành lập của trung tâm trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 09/TP-TTTM)

Do Bộ Tư pháp cấp ngày…….tháng…….năm ……………………………………………………

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………. Fax:…………………………………………………

Email: …………………………………...............Website (nếu có):………………………………….

Thông báo về việc bổ sung hoặc xóa tên trọng tài viên thuộc danh sách trọng tài viên của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam như sau (theo mẫu danh sách gửi kèm).

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung thông báo và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

 

Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

(Danh sách gửi kèm Thông báo của mẫu số: 18/TP-TTTM)

Danh sách trọng tài viên bổ sung, xóa tên của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

STT

Họ và tên

Nămsinh

Giitính

Quctịch

SCMND/ Hộ chiếu/ Nơi cấp

Nghnghiệp, Trình độ chuyên môn

Ngày kết nạp vào tổ chức trọng tài

Ngày xóa tên khỏi Tổ chức trọng tài

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của trung tâm trọng tài của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số