Mu số 19

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BTP ngày 25/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

(1)………………….
(2)………………….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:     /TB-(3)……….

(4)…….., ngày … tháng … năm 20

THÔNG BÁO

Về việc chuyển hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn để tiếp tục thi hành*

Kính gửi: Chủ tịch UBND(5) ……………………..

Chủ tịch Ủy ban nhân dân(6) ……………………………………… xin thông báo với Chủ tịch UBND(7) …………………… về việc chuyển hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn để tiếp tục thi hành đối với người có tên như sau:

Họ và tên: …………………………………………….Nam/nữ:...................................................

Tên gọi khác:......................................................................................................................

Sinh ngày ..../..../20....; tại:..................................................................................................

Nguyên quán:.....................................................................................................................

Nơi đăng ký thường trú:......................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu: …………..ngày cấp: …/…/20…; nơi cấp:.........................................

Dân tộc: ……….; tôn giáo: ……………….; trình độ văn hóa:.............................................

Nghề nghiệp:......................................................................................................................

Nơi làm việc:......................................................................................................................

Là người đang trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số: ..../QĐ-UBND ngày.../20.... của Chủ tịch UBND(9)……………………………………………………...........................…….

Lý do chuyển(10):.................................................................................................................

Nơi chuyển đến(11):..............................................................................................................

Hồ sơ áp dụng biện pháp: có danh mục kèm theo(12)

Vậy xin thông báo để Chủ tịch UBND(13)………………… tiếp tục thực hiện việc quản lý, giáo dục đối với người có tên nêu trên theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, …

CHỦ TỊCH(14)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

____________

* Mẫu này được sử dụng để thông báo về việc chuyển hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn để tiếp tục thi hành theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

(1) Tên HĐND xã/phường/thị trấn.

(2)(6)(9)(14) Tên UBND xã/phường/thị trấn nơi đối tượng đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã/phường/thị trấn hoặc tên UBND xã/phường/thị trấn nơi cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em đóng trụ sở.

(3) Tên viết tắt của cơ quan thông báo.

(4) Tên xã/phường/thị trấn.

(5)(7)(11)(13) Tên xã/phường/thị trấn nơi đối tượng chuyển đến cư trú.

(8) Tên viết tắt của cơ quan ban hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã/phường/thị trấn.

(10) Đối tượng chuyển đến cư trú ổn định tại địa phương.

(12):

- Nội dung của Danh mục tài liệu trong hồ sơ áp dụng biện pháp bao gồm: (i) số thứ tự; (ii) Tên tài liệu; (iii) Số bút lục; (iv) Họ và tên, chức vụ, chữ ký của người lập danh mục và đóng dấu theo quy định.

- Tài liệu có trong hồ sơ kèm theo Thông báo phải được đánh bút lục, có đóng dấu treo và dấu giáp lai.