SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
---------

Số: …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

………, ngày … tháng … năm ….

THÔNG BÁO

V/v kiểm tra thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

 

Kính gửi: (Tên doanh nghiệp)

Căn cứ quy định tại Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm những nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Thông tin đăng ký kinh doanh và thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp sẽ được hợp nhất và lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thông tin này có giá trị pháp lý là thông tin gốc về doanh nghiệp.

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp về độ đầy đủ và chính xác của các thông tin về doanh nghiệp,

Phòng Đăng ký kinh doanh: .................................................................................

Địa chỉ trụ sở: ......................................................................................................

Điện thoại: ……………………………………. Fax: ........................................

Email: …………………………………………. Website: ................................

>> Xem thêm:  Thành lập hộ kinh doanh cá thể và những điểm cần lưu ý?

Đề nghị doanh nghiệp kiểm tra, đính chính hoặc bổ sung các thông tin đã đăng ký sau:

 

Thông tin đăng ký kinh doanh

Thông tin đăng ký thuế

1. Đối với doanh nghiệp

1. Đối với doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Mã số doanh nghiệp

Mã số thuế

Tên người đại diện theo pháp luật

Tên người đại diện theo pháp luật

Địa chỉ trụ sở chính

Địa chỉ trụ sở chính

 

Tình trạng mã số thuế

2. Các chi nhánh của doanh nghiệp

2. Các chi nhánh của doanh nghiệp

1

Tên chi nhánh

Tên chi nhánh

Mã số đăng ký chi nhánh

Mã số thuế của chi nhánh

Địa chỉ chi nhánh

Địa chỉ chi nhánh

 

Tình trạng mã số thuế

2

Tên chi nhánh

Tên chi nhánh

Mã số đăng ký chi nhánh

Mã số thuế của chi nhánh

Địa chỉ chi nhánh

Địa chỉ chi nhánh

 

Tình trạng mã số thuế

n

Tên chi nhánh

Tên chi nhánh

Mã số đăng ký chi nhánh

Mã số thuế của chi nhánh

Địa chỉ chi nhánh

Địa chỉ chi nhánh

 

Tình trạng mã số thuế

3. Các văn phòng đại diện của doanh nghiệp

3. Các văn phòng đại diện của doanh nghiệp

1

Tên văn phòng đại diện

Tên văn phòng đại diện

Mã số của văn phòng đại diện

Mã số thuế của văn phòng đại diện

Địa chỉ văn phòng đại diện

Địa chỉ văn phòng đại diện

 

Tình trạng mã số thuế

2

Tên văn phòng đại diện

Tên văn phòng đại diện

Mã số của văn phòng đại diện

Mã số thuế của văn phòng đại diện

Địa chỉ văn phòng đại diện

Địa chỉ văn phòng đại diện

 

Tình trạng mã số thuế

n

Tên văn phòng đại diện

Tên văn phòng đại diện

Mã số của văn phòng đại diện

Mã số thuế của văn phòng đại diện

Địa chỉ văn phòng đại diện

Địa chỉ văn phòng đại diện

 

Tình trạng mã số thuế

Sau khi kiểm tra, đối chiếu, đề nghị Quý doanh nghiệp gửi thông tin chính xác về doanh nghiệp tới Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn một tháng kể từ ngày ký thông báo này. Quá thời hạn trên, nếu Phòng Đăng ký kinh doanh …………….. không nhận được Văn bản phúc đáp của doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai.

Đối với các doanh nghiệp có thông tin đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký thuế chưa chính xác, doanh nghiệp phải thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan Thuế;
- Lưu: ……..

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

---------------------------------------------------------
THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

>> Xem thêm:  Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đàm phán, ký kết và soạn thảo hợp đồng

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp