Mu số 02

(1)………………….
(2)………………….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:      TB-(3)………

(4)…….., ngày … tháng … năm 20

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CHUYỂN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN*

Kính gửi: Chủ tịch UBND(5)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân(6).................................................................................................

xin thông báo với Chủ tịch UBND(7).......................................................................... về việc

chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người có tên như sau:

Họ và tên: ………………………………………………Nam/nữ:..............................................

Tên gọi khác:......................................................................................................................

>> Xem thêm:  Rút tiền bảo hiểm thất nghiệp ở đâu ? Thủ tục như thế nào ?

Sinh ngày ..../..../20....; tại:..................................................................................................

Nguyên quán:.....................................................................................................................

Nơi đăng ký thường trú:......................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu: …………….ngày cấp: ……………; nơi cấp:.......................................

Dân tộc: …………..; tôn giáo: ……………..; trình độ văn hóa:...........................................

Nghề nghiệp:......................................................................................................................

Nơi làm việc:......................................................................................................................

Là người đang trong quá trình lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Đề nghị số: ..../ĐN-(8).... ngày ..../..../20.... của Trưởng Công an(9)......................................................................

Lý do chuyển(10):.............................................................................................................

>> Xem thêm:  Bộ Tư pháp tuýt còi vụ truy thu thuế xe tải van

Nơi chuyển đến(11):.........................................................................................................

Hồ sơ đề nghị: có danh mục kèm theo(12)

Vậy xin thông báo để Chủ tịch UBND(13) …………….……….. tiếp tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người có tên nêu trên./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ...

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

* Mẫu này được sử dụng để thông báo về việc chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

(1) Tên HĐND xã/phường/thị trấn.

(2)(14) UBND xã/phường/thị trấn nơi đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

(3) Tên viết tắt của cơ quan thông báo.

(4)(6) Tên xã/phường/thị trấn nơi đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

(5)(7)(11)(13) Tên xã/phường/thị trấn nơi cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em đóng trụ sở hoặc nơi đối tượng cư trú.

>> Xem thêm:  Thông báo danh sách luật sư đủ điều kiện dự thi

(8) Tên viết tắt của cơ quan Công an xã/phường/thị trấn.

(9) Tên xã/phường/thị trấn nơi lập hồ sơ đề nghị.

(10):

- Trường hợp xác minh được nơi cư trú ổn định của đối tượng thì lý do chuyển là: Đối tượng có nơi cư trú ổn định tại địa phương.

- Trường hợp đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định và không xác minh được nơi cư trú thì lý do chuyển là: Đối tượng là người chưa thành niên, không có nơi cư trú ổn định và không xác minh được nơi cư trú.

(12):

- Nội dung của Danh mục tài liệu trong hồ sơ đề nghị bao gồm: (i) Số thứ tự; (ii) Tên tài liệu; (iii) Số bút lục; (iv) Họ và tên, chức vụ, chữ ký của người lập danh mục và đóng dấu theo quy định.

- Tài liệu có trong hồ sơ kèm theo Thông báo phải được đánh bút lục, có đóng dấu treo và dấu giáp lai.

>> Xem thêm:  Mẫu danh sách trọng tài viên gửi bộ tư pháp công bố (Mẫu số 24/TP-TTTM)