Mẫu số 12

TÒA ÁN NHÂN DÂN.......(1)

Số:...../TBTL-TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     ....., ngày...... tháng ...... năm...

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THỤ LÝ VỤ ÁN ĐỂ XÉT XỬ PHÚC THẨM

 

Kính gửi: ….....………….………………………………………………......………(2)

Địa chỉ: ……….…...…………………………………………….......………………(3)

Ngày….. tháng…… năm…….,Toà án nhân dân……………………đã thụ lý vụ án dân sự số:…../…../TLPT-…(4)  về việc(5)…….……………..……………......................................................................................

Theo đơn kháng cáo của(6)  .………………………………………………………...

Địa chỉ (7)……………………..……………………………………………......……….

Kháng cáo đối với bản án (quyết định) sơ thẩm số:…/…./…-ST ngày…..tháng….năm….của Toà án nhân dân …...…….

Những vấn đề cụ thể trong đơn kháng cáo yêu cầu Toà án cấp phúc thẩm giải quyết bao gồm:

1…………………………….…….……………………………………….......………

2…………………………….…….……………………………………...…….....……

Kèm theo đơn kháng cáo, người kháng cáo đã nộp các tài liệu, chứng cứ bổ sung sau đây:

1…………………………….……….……………………………………………        

 2……………………………..……….………….………………………………...

Căn cứ vào Điều 257 của Bộ luật tố tụng dân sự, Toà án nhân dân thông báo cho  ………………được biết.

 

Sau khi nhận được thông báo này, người được thông báo có quyền gửi cho Toà án cấp phúc thẩm văn bản nêu ý kiến của mình về nội dung kháng cáo và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có) để Toà án cấp phúc thẩm đưa vào hồ sơ vụ án và xem xét khi xét xử phúc thẩm.

 

Hết thời hạn này mà người được thông báo không có ý kiến gì đối với các yêu cầu của người kháng cáo, thì Toà án căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

  • Ghi nơi nhận theo quy định

tại Điều 249 của BLTTDS, Viện kiểm sát cùng cấp;

  • Lưu hồ sơ vụ án.

 

THẨM PHÁN       

(Ký tên và đóng dấu)

Họ và tên

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 12:

(1) Ghi tên Toà án có thẩm quyền thông báo về việc thụ lý vụ án; (Ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) và (3) Nếu là cá nhân, thì ghi họ tên, địa chỉ của người được thông báo; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức được thông báo (ghi theo đơn kháng cáo). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Bà Trần Thị Q).

(4) Ghi theo hướng dẫn việc ghi ký hiệu vụ án tại Điều 3 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao. (Ví dụ: Số 05/2006/TLPT-HNGĐ).

(5) Ghi rõ về việc gì. Ví dụ tranh chấp về việc nuôi con chung.

(6) và (7) Nếu là cá nhân, thì ghi họ tên, địa chỉ của người kháng cáo; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức kháng cáo (ghi theo đơn kháng cáo).