Mẫu số 05

TÒA ÁN NHÂN DÂN....... (1)

Số:...../TB-TLVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              ....., ngày...... tháng ...... năm......

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THỤ LÝ VỤ ÁN

                 Kính gửi: (2)…..……………………………………..……….………..

                 Địa chỉ: (3)…………………………………………..……….………...

            Ngày….. tháng…… năm…….,Toà án nhân dân………………………….………..

đã thụ lý vụ án dân sự số:…../…../TLST-…(4)  về việc(5)…….….………..……….............

            Theo đơn khởi kiện của(6)  .…………………………………………….………...

            Địa chỉ (7)…………………..…………………………………………….……….

            Những vấn đề cụ thể người khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết bao gồm: (8)

            1………………………….…….…………………………………….…..……….

            2………………………….…….…………………………………….…..……….

            ..………………………….…….…………………………………….……..…….

            Kèm theo đơn khởi kiện, người khởi kiện đã nộp các tài liệu, chứng cứ sau đây:(9)

            1………………………….……….………………...…………………………….

            2…………………………..……….………………………….…………….…….

            ..…………………………..……….……………………………….……….…….

           Căn cứ vào Điều 174 của Bộ luật tố tụng dân sự, Toà án nhân dân thông báo cho (10) …………………………………………………………………...được biết.

           Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Thông báo này, người được thông báo phải nộp (gửi) cho Toà án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của người khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có). Trường hợp cần gia hạn, thì phải có đơn xin gia hạn gửi cho Toà án nêu rõ lý do để Toà án xem xét. Hết thời hạn này mà người được thông báo không có ý kiến gì đối với các yêu cầu của người khởi kiện, thì Toà án căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

  • Ghi nơi nhận theo quy định tại Điều 174 của BLTTDS;
  • Lưu hồ sơ vụ án.

TÒA ÁN NHÂN DÂN………...          

Thẩm phán

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 05:

(1) Ghi tên Toà án có thẩm quyền thông báo về việc thụ lý vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (Ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H). Nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (Ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) và (3) Nếu là cá nhân, thì ghi họ tên, địa chỉ của người được thông báo; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức được thông báo (ghi theo đơn khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Bà Trần Thị Q).

(4) Ghi theo hướng dẫn việc ghi ký hiệu vụ án tại Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao. (Ví dụ: Số: 05/2012/TLST-HNGĐ).

(5) Ghi theo hướng dẫn việc ghi “trích yếu” vụ án tại Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (ví dụ: “về việc tranh chấp về hợp đồng dân sự thuê nhà ở”).

(6) và (7) Nếu là cá nhân, thì ghi họ tên, địa chỉ của người khởi kiện; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức khởi kiện (ghi theo đơn khởi kiện).

(8) Ghi cụ thể những vấn đề mà người khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết.

(9) Ghi cụ thể tên những tài liệu, chứng cứ của người khởi kiện gửi kèm theo đơn khởi kiện.

(10) Nếu là cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ và tên (ví dụ: Thông báo cho Ông được biết; Thông báo cho Bà được biết); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).