CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

[01] Kỳ tính thuế: Tháng.... năm …….....

[02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *

 

[04] Người nộp thuế :...................................................................................

[05] Mã số thuế: .............................................................................................

>> Xem thêm:  Các trường hợp được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân năm 2020 ?

[06] Địa chỉ:  ...................................................................................................

[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: .....................

[12] Số tài khoản: ........................... [13] tại Ngân hàng / KBNN:.....................

[14] Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính :...............................     

[15] Văn bản uỷ quyền: ..................................................................................

[16] Đại lý thuế (nếu có) :............................................................................

[17] Mã số thuế: .............................................................................................

[18] Địa chỉ:  ...................................................................................................

[19] Quận/huyện: ................... [20] Tỉnh/Thành phố: .....................................

>> Xem thêm:  Xác định sản lượng tài nguyên tính thuế cho công ty khai thác nước ?

[21] Điện thoại: .....................  [22] Fax: .................. [23] Email: ...................

[24] Hợp đồng đại lý thuế: Số :...........................ngày ....................................

                                                                                              Đơn vị tiền:  Đồng Việt Nam

STT

Loại khoáng sản

Số lượng khoáng

sản

Mức phí

Số phí phải nộp trong kỳ

Đơn vị tính

Số lượng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (4) x (5)

I

Khoáng sản do cơ sở tự khai thác:

 

 

 

 

1

.............

 

 

 

 

2

.............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Khoáng sản do cơ sở thu mua nộp thay người khai thác

 

 

 

 

1

................

 

 

 

 

2

...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.                                                                  

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

 

 

                        .....,  Ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                    ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                              (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))

 

 

 

>> Xem thêm:  Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của HTX, tổ hợp