CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 TỜ KHAI QUYẾT TOÁN PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

[01] Kỳ tính thuế:    Từ …… đến…..  

[02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *

 

[04] Tên người nộp thuế :...........................................................................

     [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ:  ...................................................................................................

[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .....................................

>> Xem thêm:  Quy định mới về hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) dành cho tổ chức trả thu nhập ?

[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ....................

[12] Đại lý thuế (nếu có) :............................................................................

     [13] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] Địa chỉ:  ...................................................................................................

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ...................

[120] Hợp đồng đại lý thuế số:...............................................ngày ...............

                                                                                                            Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Loại khoáng sản

Sản lượng khoáng sản tính phí trong kỳ

Mức phí

 

Số phí phải nộp trong kỳ

Số phí đã kê khai trong kỳ

 

Chênh lệch giữa số quyết toán và kê khai

Đơn vị tính

Sản lượng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)= (6) - (7)

I

Khoáng sản do cơ sở tự khai thác:

 

 

 

 

 

 

1

.....

 

 

 

 

 

 

....

......

 

 

 

 

 

 

II

Khoáng sản do cơ sở thu mua nộp thay người khai thác

 

 

 

 

 

 

1

....

 

 

 

 

 

 

....

....

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Tổng cộng:

 

 

 

            Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.                                             

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

 

 

......, ngày......tháng...... năm....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))

 

 

 

>> Xem thêm:  Xác định sản lượng tài nguyên tính thuế cho công ty khai thác nước ?