CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HÃNG VẬN TẢI NƯỚC NGOÀI

 

[01]  Kỳ tính thuế:  quý ........... năm ...........

[02]  Lần đầu   ¨                           [03] Bổ sung lần thứ    ¨    

 

[04] Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:…………………………………………………………………………………

[05] Mã số thuế của bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ : ………………………..….  [07] Quận/huyện:  …………………… [08] Tỉnh/thành phố: ………

>> Xem thêm:  Dùng xe ô tô gia đình chở khách có cần xin giấy phép kinh doanh không ?

[09] Điện thoại: ………………………….   [10] Fax: …………………………. [11] E-mail: ……………………

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………………………………………………………………………

[13] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] Địa chỉ : …………………………… [15] Quận/huyện: ………………………[16] Tỉnh/thành phố: ………

[17] Điện thoại: …………………………… [18] Fax: ………………………………... [19] E-mail: ……………

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày....................................................

                                                                                                                                       Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Tên hãng vận tải nước ngoài

Tên/ hô hiệu phương tiện vận tải

  Ngày/tháng/năm

Cảng đi

Cảng đến

 

Thuế giá trị gia tăng

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Đến

Đi

Doanh thu tính thuế

Tỷ lệ giá trị

gia tăng

Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng phải nộp

Doanh thu tính thuế

Tỷ lệ  thuế thu nhập doanh nghiệp

Số thuế được miễn, giảm theo Hiệp định

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10=7x8x9)

(11)

(12)

(13)

(14=11x12-13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

                                             ......,Ngày .......tháng …....năm …....

                  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                          (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

>> Xem thêm:  Quy định mới khi xe không có phù hiệu có bị phạt hành chính không ?