(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:

(Địa danh), ngày ... tháng ... năm ...

 

GIẤY XÁC NHẬN 
HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

của Dự án (2)

(3) xác nhận:

I. Thông tin chung về dự án/cơ sở:

Tên chủ dự án:

Địa chỉ văn phòng:

Địa điểm hoạt động:

Điện thoại:                                                     Fax:

Tài khoản số: ……………………………………. tại ………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp:

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số ………………………

II. Nội dung xác nhận;

Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án (2) (tại Phụ lục kèm theo).

III. Trách nhiệm của chủ dự án:

Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thường xuyên vận hành và lập nhật ký vận hành các công trình bảo vệ môi trường đã nêu tại Mục ….. của Phụ lục kèm theo Giấy xác nhận này; thực hiện chế độ báo cáo về bảo vệ môi trường và chương trình giám sát môi trường theo quy định của pháp luật.

IV. Tổ chức thực hiện:

Giấy xác nhận này là căn cứ để chủ dự án đưa dự án vào hoạt động chính thức; là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của cơ sở./.

 


Nơi nhận:
- (4);
-
- Lưu: …

(3)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

 

 

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Giấy xác nhận số:          ngày ….. tháng ….. năm ….. của (1))

1. Công trình xử lý nước thải:

Liệt kê các công trình xử lý nước thải đã hoàn thành phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án (hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của Dự án); mô tả rõ quy mô công suất và quy trình vận hành của các công trình xử lý nước thải.

2. Công trình xử lý bụi, khí thải:

Liệt kê các công trình xử lý bụi, khí thải đã hoàn thành phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án (hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của Dự án); mô tả rõ quy mô công suất và quy trình vận hành của các công trình xử lý bụi, khí thải.

3. Công trình xử lý, quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại:

Liệt kê các công trình xử lý, quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại đã hoàn thành phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án (hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của Dự án); mô tả rõ quy mô công suất và quy trình vận hành của các công trình này.

4. Công trình xử lý ô nhiễm tiếng ồn và độ rung:

>> Xem thêm:  Mẫu văn bản chủ dự án gửi ủy ban nhân dân xã để niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường (Phụ lục 2.11)

Liệt kê các công trình xử lý ô nhiễm tiếng ồn, độ rung đã hoàn thành phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án (hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của Dự án); mô tả rõ quy mô và quy trình xử lý của các công trình này.

5. Công trình bảo vệ môi trường khác:

6. Hồ sơ kèm theo Giấy xác nhận:

Hồ sơ sau đây được (1) đóng dấu xác nhận trang bìa và dấu giáp lai là bộ phận không tách rời kèm theo Giấy xác nhận này:

Bộ hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường với dòng chữ sau trên bìa: “Kèm theo Giấy xác nhận số ……… do (1) cấp lần....ngày … tháng ….. năm ………..".

7. Yêu cầu khác:

Trong quá trình hoạt động, nếu có sự cố bất thường xảy ra đối với công trình bảo vệ môi trường hoặc có sự thay đổi nội dung trong Giấy xác nhận này, Chủ cơ sở phải báo cáo bằng văn bản đến cơ quan xác nhận để kịp thời xử lý hoặc điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn./.

Ghi chú: (1) Cơ quan kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; (2) Tên đầy đủ, chính xác của Dự án hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của Dự án (2); (3) Thủ trưởng Cơ quan kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; (4) Chủ dự án

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án (Phụ lục 3.2)