Miễn thuế (tax credit) là khoản khấu trừ ra khỏi số thuế phải nộp. Có nhiều cách khác nhau để miễn thuế. Một số nước (ví dụ Kenya) áp dụng mức miễn thuế thống nhất cho các khoản chi tiêu cá nhân thay vì chi phí hợp lý và mọi người phải nộp thuế thu nhập được hưởng mức miễn thuế như nhau. Ví dụ khác là thuế giá trị gia tăng (VAT): Cộng đồng châu Âu đánh thuế vào giá bán, nhưng được trừ số thuế VAT đã trả khi mua đầu vào nguyên liệu. Trường hợp đáng chú ý là hiệp đinh tránh đánh thuế hai lần ký kết giữa các nước. Theo hiệp định này, các khoản thuế thu nhập mà một công ty đã nộp ở nước ngoài sẽ được khấu trừ ra khỏi tổng số thuế phải nộp ở trong nước.