1. Thông báo sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu phải làm định kỳ?

Thông báo về việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu là một quy trình quan trọng nhằm đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ các quy định về nhập khẩu và sử dụng hàng hóa miễn thuế. Theo quy định của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, được bổ sung bởi khoản 15 của Điều 1 trong Nghị định số 18/2021/NĐ-CP, việc thông báo và kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu được quy định cụ thể như sau:

Thông báo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu

- Đối tượng thông báo: Chủ dự án được giao trách nhiệm thông báo về tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế theo các tiêu chí và thông tin quy định tại Mẫu số 07 Phụ lục VIIa hoặc Mẫu số 18 Phụ lục VII, tùy thuộc vào trường hợp, thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

- Thời điểm và thời hạn thông báo: Thực hiện định kỳ hàng năm, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trong trường hợp dự án chấm dứt hoạt động, hàng hóa được tái xuất khẩu ra khỏi Việt Nam hoặc thay đổi mục đích sử dụng miễn thuế, chuyển tiêu thụ nội địa hoặc đã tiêu hủy, việc thông báo được thực hiện cho đến khi các điều kiện này được đáp ứng. Đối với trường hợp miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 15 và Điều 23 của Nghị định, thông báo phải được thực hiện hàng năm trong thời hạn 05 năm kể từ ngày dự án chính thức hoạt động.

Có nghĩa là, trong thời hạn 05 năm kể từ ngày dự án bắt đầu hoạt động, chủ dự án phải thường xuyên thông báo về việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đúng các quy định pháp luật. Đồng thời, việc này cũng giúp cơ quan hải quan có thông tin chính xác và kịp thời để quản lý và kiểm soát hoạt động nhập khẩu hàng hóa.

Thực hiện tờ khai hải quan mới và nộp thuế

Trong trường hợp hàng hóa miễn thuế nhập khẩu được sử dụng trong thời gian 05 năm và sau đó không còn được sử dụng nữa, chủ dự án phải thực hiện các bước sau: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn 05 năm, chủ dự án phải đăng ký tờ khai hải quan mới và kê khai lại các thông tin liên quan. Nộp thuế đối với các nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu đã được miễn thuế nhưng chưa sử dụng hết trong thời gian 05 năm.

Quy định này nhấn mạnh tới trách nhiệm của chủ dự án trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về nhập khẩu hàng hóa miễn thuế và đảm bảo rằng các hàng hóa này được sử dụng đúng mục đích và trong phạm vi quy định. Đồng thời, việc đăng ký tờ khai hải quan mới và nộp thuế cũng là biện pháp cần thiết để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động kinh doanh và quản lý hải quan.

 

2. Hết thời hạn miễn thuế nhập khẩu phải kê khai lượng linh kiện nhập khẩu được miễn thuế không dùng hết?

Khi hết thời hạn miễn thuế nhập khẩu kéo dài 05 năm, một loạt các vấn đề pháp lý phát sinh đối với người nộp thuế. Trong trường hợp lượng linh kiện nhập khẩu được miễn thuế nhưng không được sử dụng hết, liệu người nộp thuế có phải kê khai và nộp thuế hay không? Câu hỏi này đặt ra một tình huống phức tạp, yêu cầu phải thảo luận kỹ lưỡng theo quy định của pháp luật. Theo Điều 15 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP, việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện được thực hiện trong thời hạn 05 năm. Áp dụng cho các trường hợp như sau:

- Đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được và nhập khẩu để sản xuất dự án đầu tư theo quy định tại điểm a, b, c của nghị định này, được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm tính từ ngày bắt đầu sản xuất theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Các dự án đầu tư thuộc Danh mục ngành, nghề đặc biệt được ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục I Nghị định số 118/2015/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Các dự án đầu tư thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Phụ lục II Nghị định số 118/2015/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc các dự án đầu tư quy định tại điểm a, c của Điều 16 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Các dự án đầu tư của doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao và pháp luật về khoa học công nghệ.

Trong đó, thời gian bắt đầu sản xuất là thời gian sản xuất chính thức, không tính thời gian sản xuất thử. Người nộp thuế phải tự kê khai và chịu trách nhiệm về ngày thực tế sản xuất và thông báo trước khi làm thủ tục hải quan cho cơ quan hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế. Khi hết thời hạn miễn thuế nhập khẩu 05 năm, người nộp thuế cần phải thực hiện các biện pháp sau:

- Kê khai đầy đủ và nộp thuế theo quy định đối với lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu đã được miễn thuế nhưng không sử dụng hết trong quá trình sản xuất.

- Tuân thủ mọi quy định của pháp luật về thuế nhập khẩu và các quy định khác liên quan đến quản lý thuế và hải quan.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đảm bảo tuân thủ đúng đắn và tránh bất kỳ rủi ro pháp lý nào có thể phát sinh.

Việc tuân thủ đúng các quy định về kê khai và nộp thuế sau khi hết thời hạn miễn thuế nhập khẩu không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là biện pháp để tránh các rủi ro pháp lý và tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh một cách bền vững.

 

3. Quy định về việc kiểm tra sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu  

Việc kiểm tra và giám sát sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu là một phần quan trọng của quản lý hải quan để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình thực hiện chính sách thuế. Quy định về việc này được ràng buộc và chi tiết theo Chương II của Nghị định 134/2016/NĐ-CP, điều chỉnh và bổ sung bởi khoản 15 của Điều 1 trong Nghị định 18/2021/NĐ-CP. Cung cấp khung hành chính và thủ tục cụ thể cho việc thông báo và kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu.

Theo quy định, việc thông báo và kiểm tra sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu được thực hiện như sau:

Thông báo về việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu: Trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo tổ hợp, dây chuyền và cần phải nhập khẩu theo nhiều chuyến không trừ lùi theo số lượng hàng hóa tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, chủ dự án phải thực hiện thông báo với cơ quan hải quan trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện việc lắp đặt tổ hợp, dây chuyền.

Thông báo này cần được thực hiện qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hoặc theo mẫu số 20 Phụ lục VII của Nghị định, với đầy đủ thông tin theo quy định. Trong trường hợp không sử dụng hết hàng hóa miễn thuế, chủ dự án phải đăng ký tờ khai hải quan mới và kê khai nộp thuế tại thời điểm đăng ký mới. Sau khi nhận được thông báo hoàn thiện lắp đặt từ chủ dự án, cơ quan hải quan có thời hạn 60 ngày để kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế tại trụ sở của chủ dự án.

Kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu: Cơ quan hải quan nơi tiếp nhận thông báo Danh mục miễn thuế chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra tại trụ sở của chủ dự án, tuân thủ nguyên tắc quản lý rủi ro. Quy trình kiểm tra này được thực hiện sau khi hàng hóa đã được thông quan.

Tổng thể, quy định này rất chi tiết và cụ thể, nhằm đảm bảo rằng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu chỉ được sử dụng đúng mục đích và đúng với cam kết được đưa ra. Bằng cách này, việc kiểm tra và giám sát trở thành một phần quan trọng của quá trình quản lý hải quan, hỗ trợ cho việc thực hiện chính sách thuế một cách công bằng và hiệu quả.

Xem thêm >>> Công ty công nghệ thông tin có được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc hay vấn đề nào liên quan đến bài viết hoặc pháp luật mà quý khách đang quan tâm, chúng tôi đề nghị quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và giải quyết mọi khúc mắc của quý khách một cách nhanh chóng và tốt nhất có thể.