1. Điều lệ Đảng quy định về nhiệm vụ của cấp ủy như thế nào?

Theo Điều 11 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011, cấp ủy có những nhiệm vụ sau:

- Triệu tập đại hội khi nhiệm kỳ hết, và thông báo trước cho cấp dưới về thời gian và nội dung đại hội.

- Triệu tập đại hội và quyết định số lượng đại biểu tham dự cho từng đảng bộ dựa trên số lượng đảng viên, đảng bộ trực thuộc và vị trí quan trọng của mỗi đảng bộ, theo hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương.

- Đại biểu tham dự đại hội bao gồm các uỷ viên ban chấp hành cấp triệu tập đại hội và đại biểu do đại hội cấp dưới bầu.

- Việc chỉ định đại biểu chỉ áp dụng cho tổ chức đảng không thể mở đại hội bầu cử, trong các trường hợp đặc biệt, theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

- Đại biểu tham dự đại hội phải qua thẩm tra tư cách và công nhận biểu quyết của đại hội. Cấp ủy triệu tập đại hội không được từ chối tư cách đại biểu do đại hội cấp dưới bầu, trừ khi đại biểu đang bị đình chỉ hoạt động đảng, đình chỉ hoạt động cấp ủy, bị khởi tố, truy tố, tạm giam.

- Đại hội chỉ được coi là hợp lệ khi có ít nhất hai phần ba số đại biểu hoặc đảng viên được triệu tập tham dự và ít nhất hai phần ba số tổ chức đảng trực thuộc có đại biểu tham dự.

- Đại hội bầu đoàn chủ tịch (chủ tịch) để điều hành công việc của đại hội.

Do đó, cấp ủy sẽ triệu tập đại hội khi hết nhiệm kỳ và quyết định số lượng đại biểu tham dự.

 

2. Quy định về việc triệu tập đại hội cấp ủy như thế nào?

Theo tiểu mục 11.1 mục 11 Quy định 24-QĐ/TW ban hành ngày 30/7/2021 về thi hành điều lệ Đảng, hướng dẫn nhiệm vụ của cấp ủy khi triệu tập đại hội như sau:

- Chuẩn bị dự thảo báo cáo và các vấn đề liên quan đến nhân sự đại biểu, đề án nhân sự của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra và kế hoạch tổ chức đại hội.

- Tiếp nhận đơn ứng cử vào cấp uỷ từ đảng viên chính thức không phải là đại biểu chính thức của đại hội, theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

- Quyết định và thực hiện thông báo thời gian khai mạc đại hội trước 30 ngày làm việc; thông báo số lượng đại biểu và phân bổ đại biểu cho các đảng bộ trực thuộc; chỉ đạo quá trình bầu cử đại biểu theo nguyên tắc và thủ tục quy định.

- Tiến hành cung cấp tài liệu cho ban thẩm tra tư cách đại biểu về tình hình và kết quả bầu cử đại biểu, cũng như các vấn đề liên quan đến tư cách đại biểu.

- Cung cấp tài liệu cho đoàn chủ tịch đại hội để trả lời các vấn đề mà đại biểu đại hội yêu cầu. Chỉ đạo các công tác thường xuyên của đảng bộ cho đến khi có cấp uỷ mới được bầu.

- Tiến hành chuẩn bị tài liệu cho cấp uỷ khoá mới để bầu các chức danh lãnh đạo của cấp uỷ trong phiên họp thứ nhất.

Vì vậy, khi triệu tập đại hội, cấp ủy cần chuẩn bị dự thảo báo cáo và các vấn đề liên quan đến nhân sự đại biểu. Cấp ủy phải quyết định và thông báo thời gian khai mạc đại hội trước 30 ngày làm việc và cung cấp các loại tài liệu.

 

3. Quy định về việc bầu đại biểu dự Đại hội Đảng cấp trên như thế nào?

Theo tiểu mục 11.4 mục 11 Quy định 24-QĐ/TW ban hành ngày 30/7/2021 về thi hành điều lệ Đảng, hướng dẫn về việc đề cử và bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên như sau:

- Chỉ có đại biểu chính thức của đại hội được đề cử để bầu làm đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Khi bầu đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên, danh sách bầu cử sẽ lập một danh sách chung. Đầu tiên, bầu đại biểu chính thức và sau đó bầu đại biểu dự khuyết.

Nếu đại biểu chính thức đã đủ số lượng và vẫn còn đại biểu dự khuyết được số phiếu trên một nửa so với tổng số đại biểu hoặc tổng số đảng viên triệu tập, thì đại biểu dự khuyết sẽ được chọn từ những đồng chí đó theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Nếu vẫn không đủ số lượng đại biểu dự khuyết theo quy định, việc bầu thêm hay không sẽ do quyết định của đại hội. Việc giới thiệu bổ sung đại biểu ngoài danh sách bầu cử lần sau hay không sẽ do quyết định của đại hội. Ban thường vụ cấp uỷ cấp triệu tập đại hội (ở Trung ương là Bộ Chính trị) sẽ quyết định việc chuyển đại biểu dự khuyết thành đại biểu chính thức. Quá trình chuyển đại biểu này phải được ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội xem xét và thông qua báo cáo của đại hội. Đại biểu dự khuyết sẽ được chuyển thành đại biểu chính thức ở mỗi đảng bộ theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp trong đại hội đại biểu đảng bộ đó.

- Trong trường hợp có cùng số phiếu, ưu tiên chọn người có tuổi đảng cao hơn. Sau khi trúng cử, đại biểu chính thức sẽ chuyển công tác và sinh hoạt đảng tới đơn vị mới, tuy nhiên, nếu tổ chức đảng ở đơn vị mới vẫn thuộc cấp uỷ cấp triệu tập đại hội, thì đại biểu đó vẫn được triệu tập dự đại hội. Cấp uỷ nơi có đại biểu chính thức sẽ chuyển đi đảng bộ khác sẽ không cử đại biểu dự khuyết thay thế.

- Nếu đại biểu đó đã chuyển đến đơn vị mới mà tổ chức đảng ở đơn vị mới không thuộc cấp uỷ cấp triệu tập đại hội, thì tổ chức đảng ở đơn vị đó sẽ chuyển đại biểu dự khuyết thành chính thức để thay thế.

- Trường hợp đại biểu chính thức (do bầu cử) yêu cầu không tham dự đại hội và được cấp uỷ triệu tập đại hội đồng ý, sẽ được cử đại biểu dự khuyết thay thế. Không được cử đại biểu dự khuyết thay thế đại biểu chính thức trong những trường hợp sau:

+ Đại hội cấp dưới không đủ số lượng đại biểu chính thức được phân bổ.

+ Cấp uỷ viên cấp triệu tập đại hội vắng mặt suốt thời gian đại hội.

+ Đại biểu chính thức bị mất tư cách.

Nếu đại biểu chính thức vắng mặt suốt thời gian đại hội mà không có đại biểu dự khuyết thay thế, thì không tính vào tổng số đại biểu được triệu tập dự đại hội khi tính kết quả bầu cử.

- Trong trường hợp đặc biệt, nếu đảng bộ đã bầu xong đại biểu và sau đó có quyết định tách đảng bộ đó thành một số đảng bộ mới, thì cấp uỷ triệu tập đại hội có thể quyết định bầu thêm một số đại biểu cho các đảng bộ mới đó theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Điều lệ Đảng về phân bổ đại biểu cho các đảng bộ trực thuộc.

- Trong trường hợp đảng bộ, chi bộ đã tổ chức đại hội bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên, nhưng do yêu cầu chia tách, đảng bộ, chi bộ đó được chuyển đến một đảng bộ mới và đảng bộ.

 

4. Mốc thời gian tiến hành đại hội đảng các cấp đảng viên cần biết

Thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp và thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội được quy định tại Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 như sau:

- Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở không được vượt quá 2 ngày; bắt đầu từ tháng 4/2020 và hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

- Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương không được vượt quá 3 ngày; hoàn thành trước ngày 31/8/2020.

- Đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương không được vượt quá 4 ngày, hoàn thành trước ngày 31/10/2020.

Thời gian họp trù bị đại hội cấp huyện và tương đương trở lên không được vượt quá một nửa ngày. Thời điểm tổ chức đại hội tại cấp cơ sở là đầu quý I/2020; cấp huyện và tương đương là đầu quý II/2020; cấp trực thuộc Trung ương là đầu quý III/2020.

Ngoài ra, thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được xác định như sau: Cấp cơ sở tính từ tháng 4/2020; cấp huyện và tương đương tính từ tháng 6/2020; cấp trực thuộc Trung ương tính từ tháng 9/2020.

- Thời điểm tính độ tuổi tham gia các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND, đoàn đại biểu Quốc hội là tháng 5/2021.

- Thời điểm tính độ tuổi tham gia các chức danh lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội là thời điểm của đại hội ở từng cấp của mỗi tổ chức.

Việc bổ sung cấp ủy viên và ủy viên ban thường vụ cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ dừng trước 6 tháng tính từ thời điểm đại hội ở từng cấp. Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, cấp có thẩm quyền có thể xem xét và qu

Quý khách hàng có thể tham khảo thêm nội dung bài viết sau của Luật Minh Khuê: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2023 chi tiết nhất

Dưới đây là toàn bộ nội dung bài viết về "Mốc thời gian tiến hành đại hội đảng các cấp đảng viên cần biết" do Luật Minh Khuê cung cấp. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần hỗ trợ về vấn đề pháp lý khác, xin vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được sự hỗ trợ và giải đáp kịp thời. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi bài viết từ Luật Minh Khuê.