1. Bỏ phiếu tín nhiệm là gì?

Bỏ phiếu tín nhiệm là quá trình trong đó các thành viên của một tổ chức chính trị hoặc tổ chức quốc tế bỏ phiếu để đạt được sự tín nhiệm của công thí nghiệm đối với một cá nhân hay một nhóm cá nhân nắm giữ một vị trí quyền được hoặc chức vụ quan trọng. Thông qua bỏ phiếu tín nhiệm, thành viên có cơ hội biểu đạt ý kiến và quan điểm của mình về hiệu suất đạo đức và sự tin cậy của người đang giữ vị trí đó. Bỏ phiếu tín nhiệm có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm chính trị, kinh doanh, giáo dục và tổ chức xã hội. Ví dụ trong chính trị: các Nghị viện, quốc hội hoặc hội đồng thành viên có thể bỏ phiếu tín nhiệm để thể hiện sự ủng hộ hoặc không ủng hộ đối với một nhà lãnh đạo chính phủ hoặc thành viên cụ thể. Trong doanh nghiệp: cổ đông có thể bỏ phiếu tín nhiệm để biểu đạt lòng tin hoặc thiếu lòng tin đối với ban lãnh đạo hiện tại. Bỏ phiếu tín nhiệm có thể được thực hiện thông qua nhiều hình thức khác nhau, bao gồm bỏ phiếu bí mật, công khai, bỏ phiếu trực tiếp hoặc bỏ phiếu gián tiếp thông qua đại diện. Kết quả của bỏ việc tín nhiệm có thể ảnh hưởng đến vị trí và chức vụ của người được bỏ phiếu và có thể dẫn đến những thay đổi trong quá trình quản lý và lãnh đạo của tổ chức.

Bỏ phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu là quá trình trong đó Hội đồng nhân dân tổ chức bỏ phiếu để biểu đạt sự tín nhiệm hoặc không tín nhiệm đối với một người giữ chức vụ trong cơ quan nhà nước hoặc tổ chức công cộng. Quy trình bỏ phiếu tín nhiệm này thường được thực hiện nhằm đánh giá và kiểm soát hoạt động hiệu suất và đạo đức của người giữ chức vụ và có thể áp dụng cho các vị trí như Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện hoặc các vị trí quan trọng khác trong tổ chức.

Vai trò của bỏ phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ cho Hội đồng nhân dân bầu là đánh giá và biểu đạt sự tín nhiệm hoặc không tín nhiệm đối với người đó. Bỏ phiếu tín nhiệm cho phép thành viên hội đồng nhân dân đánh giá hiệu suất và thành tựu của người giữ chức vụ thông qua việc thảo luận và trao đổi ý kiến. Các thành viên của cơ hội đánh giá các hoạt động chính sách và quyết định và người giữ chức vụ đã thực hiện trong suốt thời gian giữ chức, đồng thời là một phương tiện để đảm bảo trách nhiệm của người giữ chức vụ.

 

2. Một số trường hợp bỏ phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ cho Hội đồng nhân dân bầu

Theo nghị quyết 96/2023 QH15, thường trực hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân bầu trong ba trường hợp. Cụ thể:

 • Có kiến nghị của ít nhất là 1/3 tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân
 • Có kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp
 • Người được lấy phiếu tín nhiệm có quán nửa đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp

Theo đó các trường hợp bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ cho Hội đồng nhân dân bầu đó là người đó có sự kiến nghị của 1/3 tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân hoặc có kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hoặc tổng số phiếu đánh giá của người đó có quá nửa hoặc dưới 2/3 là số tín nhiệm thấp thì sẽ tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm.

Ngoài ra còn một số trường hợp có thể áp dụng bỏ phiếu tín nhiệm đó là:

 • Bỏ phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh: hội đồng nhân dân tỉnh có thể bỏ phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm đánh giá hiệu suất và độ tin cậy của chủ tịch trong việc lãnh đạo và quản lý công việc của Hội đồng nhân dân tỉnh
 • Bỏ phiếu tín nhiệm với Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố: tương tự như trường hợp trên hội đồng nhân dân thành phố có thể tổ chức vào phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố để đánh giá hiệu suất và độ tin cậy của chủ tịch trong việc lãnh đạo và quản lý công việc của Hội đồng nhân dân thành phố
 • Bỏ phiếu tín nhiệm với Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện: Hội đồng nhân dân huyện cũng có thể tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, nhằm đánh giá hiệu suất và độ tin cậy của chủ tịch trong việc lãnh đạo và quản lý công việc của Hội đồng nhân dân huyện, trong các trường hợp trên bỏ phiếu tín nhiệm thường được tổ chức bởi Hội đồng nhân dân dựa trên quy trình và quy định của pháp luật và các nội quy của tổ chức. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm có thể ảnh hưởng đến vị trí và chức vụ của người được bỏ phiếu và có thể dẫn đến sự thay đổi trong quản lý và lãnh đạo của tổ chức đó.

 

3. Quy trình bỏ phiếu tín nhiệm

Quy trình bỏ phiếu tín nhiệm có thể khác nhau tùy theo quy định của tổ chức của cơ quan thực hiện. Tuy nhiên thường bao gồm các bước

 • Trình Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân bầu
 • Đại biểu Hội đồng nhân dân thảo luận tại tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân
 • Thường trực hội đồng nhân dân báo cáo trước Hội đồng nhân dân kết quả thảo luận tại tổ
 • Người được đưa ra bảo hiểm tín nhiệm trình bày ý kiến trước Hội đồng Nhân dân
 • Hội đồng nhân dân thành lập Ban Kiểm phiếu
 • Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín trên phiếu ghi rõ họ tên Chức vụ của người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm các mức độ tín nhiệm không tín nhiệm
 • Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu
 • Hội đồng nhân dân xem xét Thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo đề nghị của thường trực hội đồng nhân dân

Tóm lại các bước bỏ phiếu tín nhiệm bao gồm các bước:

 • Chuẩn bị tổ chức: cơ quan thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm cần chuẩn bị trước bao gồm xác định lý do và mục đích của bỏ phiếu, quyết định về số phiếu cần thiết để đạt được, quyết định thời gian và địa điểm tổ chức bỏ phiếu và thông báo cho các thành viên về quy trình và quy định bỏ phiếu
 • Đề xuất và giải thích: người đề xuất hoặc người giữ chức vụ mà bỏ phiếu tín nhiệm đối với họ cần trình bày lý do và giải thích về việc tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm. Điều này có thể bao gồm một và phát biểu thảo luận hoặc báo cáo chi tiết về hoạt động và hiệu suất của họ.
 • Thảo luận thành viên của tổ chức và cơ quan tham gia vào của cuộc thảo luận trong đó có thể đặt câu hỏi trao đổi ý kiến và tranh luận về hiệu suất và độ tin cậy của người đề xuất hoặc giữ chức vụ
 • Bỏ phiếu: Sau khi thảo luận đã hoàn thành các thành viên được yêu cầu bỏ phiếu tín nhiệm quy trình bỏ phiếu có thể là bỏ phiếu bí mật hoặc công khai và có thể được tiến hành bằng việc ghi tên ghi số hoặc sử dụng các phương tiện khác để bỏ phiếu
 • Kiểm phiếu và công bố kết quả: phiếu được đếm và kết quả bỏ phiếu được công bố. Kết quả có thể được thông báo ngay sau khi bỏ phiếu hoặc sau một quá trình xem xét và tính toán kỹ lưỡng hơn
 • Xem xét kết quả: dựa trên kết quả bỏ phiếu tổ chức của cơ quan có thể tiến hành các hành động tiếp theo bao gồm thay đổi vị trí chức vụ, thực hiện biện pháp sửa đổi hoặc cải thiện hoặc các quyết định khác liên quan đến người đề xuất hoặc người giữ chức vụ.

Để tìm hiểu thêm về vấn đề trên bạn đọc có thể tham khảo bài viết Quy định về việc bầu và nhiệm vụ chi ủy bí thư, phó bí thư chi bộ của luật Minh Khuê

Trên đây là một số trường hợp bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân bầu. Mong rằng bài viết trên là những thông tin tham khảo hữu ích dành cho bạn. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào vui lòng liên hệ tổng đài 19006162 hoặc gửi thư về địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp trực tiếp. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi