Lợi nhuận giao dịch từ bán một lượng chứng khoán và mua lượng chứng khoán khặc với mức giá thấp hơn. Mức chênh lệch có thể được tái đầu tư hoặc tính như lợi nhuận.

Giá chào mua đối với người bán một chứng khoán, dự định mua thâu tóm vị thế của người bán.

Trong cho vay, để trả hết cho một chủ nợ khác của bên vay, bằng cách thay thế một khoản vay ngắn hạn với một khoản vay có ngày đáo hạn dài hơn, nhận từ bên cho vay kia.