1. Những video giảng pháp hay về Ngã chấp

Youtube video

Bốn Loại Ngã Chấp - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chuyến Hoằng Pháp Bắc Mỹ 17.10.2017 )

 

2. Ngã chấp - Kinh ÁI – Tăng II, 225

1) - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy  về ái, lưới triền khiến cho lưu chuyển được rộng ra, bám dính vào; chính do ái ấy, thế giới này bị hoại vong, trói buộc, rối loạn như một cuộn chỉ, rối ren như một ổ kén, quyện lại như cỏ munja và lau sậy babbaja, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa xứ, sanh tử. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói.

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau:

2.- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ái, thế nào là lưới triền, khiến cho lưu chuyển, được trải rộng ra, bám dính vào; chính do ái ấy, thế giới này bị hoại vong, trói buộc, rối loạn như một cuộn chỉ, rối ren như một ổ kén, quyện lại như cỏ munja và lau sậy babbaja, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa xứ, sanh tử?

Này các Tỷ-kheo, mười tám ái hành này, liên hệ đến nội tâm, có mười tám ái hành này liên hệ với ngoại cảnh.

3. Thế nào là mười tám ái hành liên hệ đến nội tâm?

- Này các Tỷ-kheo,

 1. Khi nào có ý nghĩ: "Ta có mặt", thời có những ý nghĩ:
 2. "Ta có mặt trong đời này";
 3. "Ta có mặt như vậy";
 4. "Ta có mặt khác như vậy";
 5. "Ta không phải thường hằng";
 6. "Ta là thường hằng";
 7. "Ta phải có mặt hay không?";
 8. "Ta phải có mặt trong đời này?";
 9. "Ta phải có mặt như vậy";
 10. "Ta phải có mặt khác như vậy";
 11. "Mong rằng ta có mặt";
 12. "Mong rằng ta có mặt trong đời này";
 13. "Mong rằng ta có mặt như vậy!";
 14. "Mong rằng ta có mặt khác như vậy!";
 15. "Ta sẽ có mặt";
 16. "Ta sẽ có mặt trong đời này";
 17. "Ta sẽ có mặt như vậy";
 18. "Ta sẽ có mặt khác như vậy".

Có mười tám ái hành này liên hệ với nội tâm.

4. Thế nào là mười tám ái hành liên hệ với ngoại cảnh?

 1. Khi nào có tư tưởng: "Với cái này, Ta có mặt", thời có những tư tưởng sau:
 2. "Với cái này, Ta có mặt trong đời này";
 3. "Với cái này, Ta có mặt như vậy";
 4. "Với cái này, Ta có mặt khác như vậy";
 5. "Với cái này, Ta không phải thường hằng";
 6. "Với cái này, Ta là thường hằng";
 7. "Với cái này, Ta phải có mặt hay không?";
 8. "Với cái này, Ta phải có mặt trong thế giới này?";
 9. "Với cái này, Ta phải có mặt như vậy";
 10. "Với cái này, Ta phải có mặt khác như vậy";
 11. "Với cái này, mong rằng ta có mặt";
 12. "Với cái này, mong rằng ta có mặt trong đời này";
 13. "Với cái này, mong rằng ta có mặt như vậy!";
 14. "Với cái này, mong rằng ta có mặt khác như vậy!";
 15. " Với cái này, tôi sẽ có mặt";
 16. "Với cái này, tôi sẽ có mặt trong đời này";
 17. " Với cái này, tôi sẽ có mặt như vậy";
 18. " Với cái này, tôi sẽ có mặt khác như vậy".

Có mười tám ái hành này liên hệ với ngoại cảnh.

5. Mười tám ái hành này liên hệ với nội tâm, và mười tám ái hành này liên hệ đến ngoại cảnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ba mươi sáu ái hành.

 1. Ba mươi sáu ái hành quá khứ như vậy;
 2. Ba mươi sáu ái hành vị lai như vậy;
 3. Ba mươi sáu ái hành hiện tại như vậy.

=> Như vậy là một trăm lẻ tám ái hành.

6. Này các Tỷ-kheo, đây là ái này, lưới triền, khiến cho lưu chuyển, được trải rộng ra, bám dính vào; chính do ái ấy, thế giới này bị hoại vong, trói buộc, rối loạn như một cuộn chỉ, rối ren như một ổ kén, quyện lại như cỏ munja và lau sậy babbaja, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa xứ, sanh tử.

Nguồn: Kinh Tạng Pali - HT. Thích Minh châu việt dịch - Chơn Tín Đoàn phân loại theo chủ đề