1. Mẫu Nghị định của Chính phủ (quy định trực tiếp)

>> Tải ngay: Mẫu Nghị định của Chính phủ (quy định trực tiếp) 

CHÍNH PHỦ

Số: 123/2023/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2023

NGHỊ ĐỊNH

Về việc quy định về việc giám sát và bảo vệ môi trường biển

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 24 tháng 06 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 45/2023/QH14 của Quốc hội ngày 15 tháng 07 năm 2023;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

CHÍNH PHỦ

ban hành Nghị định về việc quy định về việc giám sát và bảo vệ môi trường biển theo các điều khoản sau đây:

Điều 1. Mục tiêu và lý do ban hành

- Mục tiêu: Nghị định này nhằm cải thiện việc giám sát và bảo vệ môi trường biển, đảm bảo bền vững tài nguyên biển và đáp ứng yêu cầu của phát triển bền vững.

- Lý do: Để thực hiện cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển và đảm bảo an ninh môi trường biển.

Điều 2. Các quy định chi tiết

Quy định 1: Xác định và quản lý khu vực cấm đánh bắt và làm sạch môi trường biển.

Quy định 2: Thực hiện giám sát chất lượng nước biển và các yếu tố môi trường khác.

Quy định 3: Xử lý và xử phạt các trường hợp vi phạm quy định bảo vệ môi trường biển.

Điều 3. Thời gian hiệu lực

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ thực hiện trong suốt thời gian hiệu lực của Nghị quyết số 45/2023/QH14.

Nơi nhận:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Lưu: VT, 05 bản.

CHÍNH PHỦ

Ký và ghi rõ họ tên

 

2. Quy định về nghị định của Chính phủ

Căn cứ theo quy định tại Điều 19 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định về nghị định của Chính phủ. Nghị định của Chính phủ là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng trong hệ thống pháp luật của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dưới đây là chi tiết nội dung của Nghị định của Chính phủ:

- Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước:

+ Giải thích và hướng dẫn thi hành các quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội: Nghị định của Chính phủ sẽ đưa ra các chi tiết cụ thể, hướng dẫn về cách thi hành các quy định trong luật và nghị quyết của Quốc hội.

+ Xây dựng quy trình và quy tắc thi hành pháp lệnh và nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước: Nghị định sẽ cung cấp hướng dẫn về cách thức và quy trình thi hành các pháp lệnh và quyết định của cơ quan cao cấp trong hệ thống chính trị Việt Nam.

- Các biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; các biện pháp để thực hiện chính sách kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ, ngân sách, thuế, dân tộc, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, đối ngoại, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức, quyền, nghĩa vụ của công dân và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành của Chính phủ:

+ Tổ chức và quản lý thi hành Hiến pháp, luật, và nghị quyết của Quốc hội: Nghị định này sẽ xác định các cơ chế và quy trình cụ thể để tổ chức và quản lý việc thi hành Hiến pháp, luật, và nghị quyết của Quốc hội.

+ Thực hiện chính sách kinh tế - xã hội: Nghị định sẽ đưa ra các biện pháp cụ thể để thực hiện chính sách kinh tế - xã hội như tài chính, tiền tệ, ngân sách, thuế, và các vấn đề khác liên quan đến phát triển kinh tế và xã hội của quốc gia.

+ Quản lý về quốc phòng và an ninh: Nghị định sẽ xác định cách tổ chức và quản lý về quốc phòng và an ninh, đảm bảo an ninh quốc gia và thực hiện các biện pháp liên quan đến quốc phòng và an ninh.

- Vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Trước khi ban hành nghị định này phải được sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội:

+ Vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền của Quốc hội: Nghị định sẽ quy định các vấn đề quan trọng mà cần phải được Quốc hội quyết định, nhưng vì nhiều lý do không đủ điều kiện để xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh.

+ Sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Trước khi ban hành nghị định này, Chính phủ cần phải có sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội để đảm bảo tính hợp pháp và quy định của nghị định này không xâm phạm đến quyền của Quốc hội.

Nghị định của Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện và thi hành pháp luật, đồng thời đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong việc quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

3. Vị trí của Chính phủ trong bộ máy nhà nước Việt Nam

Theo Điều 1 Luật Tổ chức Chính phủ 2015, quy định Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, đồng thời là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Điều này xác định vai trò quan trọng của Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất trong hệ thống nhà nước và trách nhiệm của Chính phủ trước các cơ quan của Nhà nước, đặc biệt là Quốc hội, trong việc thực hiện quyền hành pháp và đảm bảo sự chấp hành của pháp luật.

 

4. Chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào?

Theo Điều 96 của Hiến pháp năm 2013, Chính phủ của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

- Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước: Chính phủ phải đảm bảo rằng các quy định của luật và nghị quyết được thi hành đúng đối với toàn bộ nước.

- Đề xuất, xây dựng chính sách trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều này; trình dự án luật, dự án ngân sách nhà nước và các dự án khác trước Quốc hội; trình dự án pháp lệnh trước Ủy ban thường vụ Quốc hội: Chính phủ có trách nhiệm đề xuất, xây dựng và trình Quốc hội các chính sách và luật pháp cần thiết cho sự phát triển và quản lý của đất nước.

- Thống nhất quản lý về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, thông tin, truyền thông, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; thi hành lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản của Nhân dân: Chính phủ phải thực hiện quản lý về các lĩnh vực quan trọng như kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, và đảm bảo trật tự và an toàn xã hội. Họ cũng có quyền ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, và ban bố tình trạng khẩn cấp khi cần thiết để bảo vệ quốc gia và người dân.

- Trình Quốc hội quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Chính phủ tham gia vào việc tổ chức và điều hành các bộ, cơ quan ngang bộ, và địa giới hành chính.

- Thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia; thực hiện quản lý về cán bộ, công chức, viên chức và công vụ trong các cơ quan nhà nước; tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong bộ máy nhà nước; lãnh đạo công tác của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp; hướng dẫn, kiểm tra Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do luật định: Chính phủ phải quản lý nền hành chính quốc gia, tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, và đảm bảo tính minh bạch và không tham nhũng trong bộ máy nhà nước. Họ cũng phải hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và đảm bảo sự hợp pháp và hiệu quả trong quản lý nhà nước.

- Bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công dân; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội: Chính phủ có nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và người dân, đảm bảo trật tự và an toàn xã hội, và bảo vệ quyền con người và quyền công dân.

- Tổ chức đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước theo ủy quyền của Chủ tịch nước; quyết định việc ký, gia nhập, phê duyệt hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ, trừ điều ước quốc tế trình Quốc hội phê chuẩn quy định; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích chính đáng của tổ chức và công dân Việt Nam ở nước ngoài: Chính phủ có thẩm quyền đàm phán và ký các điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước và bảo vệ lợi ích của quốc gia trong các vấn đề quốc tế. Tuy nhiên, đối với các điều ước quốc tế quan trọng, cần phải có sự phê chuẩn của Quốc hội.

- Phối hợp với Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình: Chính phủ phải hợp tác và phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

Chính phủ của Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành và quản lý đất nước, đảm bảo sự phát triển và bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và người dân.

Nội dung khác có liên quan xem thêm bài viết sau: Nghị định là gì? Thẩm quyền ban hành và nội dung của nghị định. Để giúp bạn giải quyết mọi vấn đề pháp lý một cách chính xác và hiệu quả, chúng tôi muốn giới thiệu tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi với số điện thoại 1900.6162. Nếu bạn gặp bất kỳ nội dung nhầm lẫn hoặc chưa rõ ràng trong bài viết hoặc thông tin mà chúng tôi cung cấp, xin vui lòng liên hệ qua email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi luôn sẵn lòng trao đổi và giải đáp mọi thắc mắc của bạn.