Người giám hộ đương nhiên là người cha hay người mẹ được luật pháp công nhận là người giám hộ hợp pháp, trái với người giám hộ chỉ định, là người được một tòa án chỉ định, hoặc có nguyện vọng chăm sốc một đứa trẻ chưa đến tuổi pháp định.