Căn cứ vào khoản 1 Điều 150 Bộ luật Lao động năm 2019, Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân tìm kiếm và mỏ rộng thị trường lao độhg để đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sỏ tại, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Như vậy, với quy định nêu trên thì người lao động Việt Nam được làm việc tại nưóc ngoài khi thỏa thuận được điều kiện do tổ chức của nước ngoài quy định và phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại.