1. Người làm lưu trữ ở Bộ Tài chính cần đáp ứng các tiêu chuẩn như thế nào?

Căn cứ dựa theo quy định tại Điều 7 của Luật Lưu trữ 2011 thì người làm lưu trữ ở Bộ Tài chính cần phải đáp ứng được các tiêu chuẩn như sau:

Tiêu chuẩn và đào tạo: Người làm lưu trữ ở Bộ Tài chính phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định bởi pháp luật. Điều này bao gồm việc có kiến thức vững về quy trình và quy định lưu trữ thông tin, đồng thời được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn và nghiệp vụ lưu trữ. Họ cũng cần có kiến thức cần thiết khác phù hợp với công việc của mình.

Chế độ và quyền lợi: Người làm lưu trữ ở Bộ Tài chính, khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn và đào tạo, sẽ được hưởng các chế độ và quyền lợi tương ứng trong cơ quan, tổ chức. Ngoài ra, họ cũng sẽ được hưởng các phụ cấp ngành nghề đặc thù và chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

Đào tạo và quyền lợi cho người không thuộc trường hợp đặc biệt: Người làm lưu trữ không thuộc vào các trường hợp quy định trong luật lưu trữ cũng phải được đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn và nghiệp vụ lưu trữ. Họ sẽ được hưởng các chế độ và quyền lợi tương đương với người lao động làm việc trong tổ chức đó.

Người giao kiêm nhiệm làm lưu trữ: Người được giao kiêm nhiệm làm lưu trữ phải được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ lưu trữ, và những kiến thức cần thiết khác phù hợp với công việc của họ. Điều này nhằm đảm bảo rằng người có trách nhiệm lưu trữ thông tin là những người có đủ chuyên môn để thực hiện công việc một cách hiệu quả.

Chế độ và quyền lợi ngoài quy định: Người làm lưu trữ còn được hưởng các chế độ và quyền lợi theo quy định của Nhà nước và của Bộ Tài chính, bảo đảm rằng họ có đủ động lực và hỗ trợ để thực hiện công việc lưu trữ một cách chất lượng và hiệu quả.

Quy định này không chỉ xác định những tiêu chuẩn cơ bản mà còn khẳng định tầm quan trọng của việc đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ chế độ để đảm bảo rằng người làm lưu trữ tại Bộ Tài chính có khả năng và kiến thức cần thiết để thực hiện công việc của họ một cách chuyên nghiệp và đáng tin cậy.

 

2. Quy định về những hành vi mà người làm lưu trữ ở Bộ Tài chính không được làm?

Quy chế công tác lưu trữ của Bộ Tài chính, được quy định tại Điều 5 của Quyết định 2449/QĐ-BTC năm 2016, đặt ra những hành vi nghiêm cấm mà người làm lưu trữ ở Bộ Tài chính phải tuân thủ và không được thực hiện. Những hành vi này không chỉ là những vi phạm nghiêm trọng đối với quy trình lưu trữ thông tin mà còn đặt ra những nguy cơ lớn về bảo mật và chính trị. Dưới đây là mô tả chi tiết về những hành vi bị nghiêm cấm:

Chiếm đoạt, làm hỏng, làm mất tài liệu lưu trữ: Người làm lưu trữ không được thực hiện bất kỳ hành động nào dẫn đến việc chiếm đoạt, làm hỏng hoặc làm mất tài liệu lưu trữ. Sự giữ gìn và bảo vệ tài liệu lưu trữ là trách nhiệm hàng đầu để đảm bảo tính toàn vẹn và khả dụng của thông tin. Theo đó thì người làm lưu trữ ở Bộ Tài chính không được thực hiện bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến việc chiếm đoạt, làm hỏng hoặc làm mất tài liệu lưu trữ. Điều này bao gồm mọi hình thức xâm phạm tính toàn vẹn và khả dụng của thông tin trong các hồ sơ và tài liệu quan trọng. Trách nhiệm hàng đầu của người làm lưu trữ là giữ gìn và bảo vệ tài liệu lưu trữ. Điều này đòi hỏi họ phải thực hiện các biện pháp an ninh, kiểm soát truy cập và các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng tài liệu được bảo quản một cách an toàn và không bị tổn thất hoặc thay đổi mà không có sự cho phép cần thiết. Việc xâm phạm tính toàn vẹn và an ninh của tài liệu lưu trữ không chỉ mang lại rủi ro về mất mát thông tin quan trọng mà còn ảnh hưởng đến uy tín của Bộ Tài chính và sự tin cậy của hệ thống lưu trữ thông tin nói chung. Do đó, việc tuân thủ nghiêm túc quy định này không chỉ là trách nhiệm chung của người làm lưu trữ mà còn là một phần quan trọng của việc duy trì sự minh bạch và độ tin cậy trong quản lý thông tin của cơ quan.

Làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung tài liệu lưu trữ: Tất cả các hành vi chỉnh sửa, làm giả hoặc làm sai lệch nội dung của tài liệu lưu trữ đều bị nghiêm cấm. Điều này đảm bảo rằng thông tin được lưu trữ là chính xác và đáng tin cậy.

Mua bán, chuyển giao, hủy trái phép tài liệu lưu trữ: Người làm lưu trữ không được tham gia vào bất kỳ giao dịch mua bán, chuyển giao hoặc hủy trái phép tài liệu lưu trữ nào, nhằm đảm bảo tính công bằng và không bị thất thoát thông tin. Người làm lưu trữ không được tham gia vào bất kỳ giao dịch mua bán, chuyển giao hoặc hủy trái phép tài liệu lưu trữ nào. Điều này nhấn mạnh tính công bằng trong quản lý tài liệu và ngăn chặn việc thông tin quan trọng bị thất thoát hoặc sử dụng một cách không đúng đắn. Việc tham gia vào các giao dịch không được phép có thể dẫn đến mất mát thông tin quan trọng, cũng như có thể tạo ra rủi ro liên quan đến tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý dữ liệu. Nếu tài liệu lưu trữ được chuyển nhượng một cách không đúng quy trình, có thể tạo điều kiện cho việc lợi dụng thông tin hoặc thậm chí sử dụng mục đích không đúng đắn. Quy định này đặt ra nguyên tắc rằng tài liệu lưu trữ chỉ có thể được chuyển nhượng hoặc hủy bỏ theo các quy trình quy định và có sự kiểm soát cẩn thận để đảm bảo tính công bằng và ngăn chặn thất thoát thông tin không mong muốn. Đồng thời, nó cũng giúp bảo vệ sự tin cậy của hệ thống lưu trữ thông tin trong cơ quan.

Sử dụng tài liệu lưu trữ vào mục đích xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, cá nhân: Tài liệu lưu trữ chỉ có thể được sử dụng cho những mục đích hợp pháp và không được lợi dụng để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan hoặc cá nhân nào khác.

Mang tài liệu lưu trữ ra ngoài cơ quan và ra nước ngoài khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Việc mang tài liệu lưu trữ ra khỏi cơ quan hoặc ra nước ngoài yêu cầu sự phê duyệt có thẩm quyền để đảm bảo rằng thông tin không bị lợi dụng hoặc tiết lộ không mong muốn.

Đối với tài liệu lưu trữ điện từ: Ngoài những hành vi nghiêm cấm đã nêu ở các khoản trước, đối với tài liệu lưu trữ điện tử, nghiêm cấm truy cập, thay đổi, giả mạo, sao chép, tiết lộ, gửi, hủy trái phép tài liệu lưu trữ điện tử. Cũng nghiêm cấm tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm có thể làm rối loạn, thay đổi, phá hoại hệ thống điều hành hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại phương tiện quản lý tài liệu lưu trữ điện tử.

Những quy định này là cơ sở để đảm bảo tính chính trực, an toàn và bảo mật của thông tin lưu trữ tại Bộ Tài chính, đồng thời giữ vững uy tín và trách nhiệm của người làm lưu trữ trong quá trình thực hiện công việc của mình.

 

3. Tại sao việc làm giả, sữa chữa, sai lệch nội dung của tài liệu lưu trữ là hành vi nghiêm cấm?

Quy định về việc làm giả, sửa chữa, hoặc làm sai lệch nội dung của tài liệu lưu trữ là một nguyên tắc cơ bản và quan trọng trong Quy chế công tác lưu trữ của Bộ Tài chính. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của tính chính xác và đáng tin cậy trong quá trình quản lý thông tin. Dưới đây là mô tả chi tiết về quy định này:

Làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung của tài liệu lưu trữ:

Tất cả các hành vi chỉnh sửa, làm giả hoặc làm sai lệch nội dung của tài liệu lưu trữ đều bị nghiêm cấm. Điều này áp đặt một nguyên tắc quan trọng trong quản lý thông tin, nhằm bảo vệ tính chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu lưu trữ. Các hành động như thay đổi thông tin, thêm vào, hay xoá bỏ một phần của nội dung, tất cả đều đánh đồng với việc vi phạm tính chính xác của tài liệu.

Tính toàn vẹn của thông tin là quan trọng để đảm bảo rằng tài liệu lưu trữ không chỉ chính xác tại thời điểm tạo ra mà còn được duy trì qua thời gian. Người làm lưu trữ phải duy trì sự cẩn trọng và minh bạch trong quá trình quản lý tài liệu, không thực hiện bất kỳ biện pháp nào dẫn đến làm sai lệch nội dung.

Việc duy trì tính chính xác và đáng tin cậy trong tài liệu lưu trữ không chỉ là trách nhiệm của người làm lưu trữ mà còn là một yếu tố quyết định về sự tin cậy của thông tin trong toàn bộ hệ thống. Các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt và giám sát liên tục là cần thiết để đảm bảo rằng thông tin lưu trữ không bị biến đổi một cách không đáng kể và không được thực hiện một cách trái phép.

Nếu như các bạn còn có những nội dung câu hỏi vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài tư vấn 19006162 hoặc liên hệ qua địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn

Bên cạnh đó thì có thể tham khảo thêm bài viết sau: Hướng dẫn đăng ký hành nghề dịch vụ lưu trữ tài liệu ?