1. Nội dung chính của văn bản thỏa thuận về dây họ

Theo Điều 8 Nghị định 19/2019/NĐ-CP, văn bản thỏa thuận về dây họ bắt buộc phải bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

- Thông tin về chủ họ và các thành viên tham gia dây họ:

+ Họ, tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu: Đây là thông tin cơ bản để xác định danh tính của các bên tham gia dây họ.

+ Ngày, tháng, năm sinh: Thông tin này giúp xác định độ tuổi và năng lực hành vi dân sự của các bên.

+ Nơi cư trú: Thông tin này quan trọng để xác định cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp nếu xảy ra.

- Phần họ:

+ Số tiền hoặc tài sản khác (sau đây gọi là tiền) được xác định theo thỏa thuận mà mỗi thành viên phải góp tại mỗi kỳ mở họ.

+ Cần ghi rõ số tiền hoặc tài sản cụ thể để tránh tranh chấp sau này.

- Thời gian diễn ra dây họ, kỳ mở họ:

+ Thời gian diễn ra dây họ: Là khoảng thời gian từ khi bắt đầu đến khi kết thúc hoạt động huy động vốn theo hình thức dây họ.

+ Kỳ mở họ: Là thời điểm được xác định theo thỏa thuận của những người tham gia dây họ mà tại thời điểm đó, các thành viên góp phần họ và có thành viên được lĩnh họ.

+ Cần ghi rõ thời gian cụ thể của từng kỳ mở họ để đảm bảo hoạt động diễn ra đúng tiến độ.

- Thể thức góp họ, lĩnh họ:

+ Cách thức, thời gian, địa điểm góp họ: Cần ghi rõ các bước cụ thể để thực hiện việc góp họ, bao gồm cách thức thanh toán, thời hạn thanh toán, địa điểm thanh toán.

+ Cách thức xác định thành viên được lĩnh họ: Cần quy định rõ ràng tiêu chí để xác định thành viên được lĩnh họ trong mỗi kỳ mở họ.

+ Cách thức, thời gian, địa điểm lĩnh họ: Cần ghi rõ các bước cụ thể để thực hiện việc lĩnh họ, bao gồm cách thức thanh toán, thời hạn thanh toán, địa điểm thanh toán.

Ngoài những nội dung bắt buộc theo quy định tại Điều 8 Nghị định 19/2019/NĐ-CP, văn bản thỏa thuận về dây họ có thể bao gồm thêm những nội dung sau đây, nhằm mục đích cụ thể hóa và điều chỉnh hoạt động dây họ phù hợp với nhu cầu và mong muốn của các bên tham gia:

- Mức hưởng hoa hồng của chủ họ trong họ hưởng hoa hồng:

+ Nội dung: Quy định rõ ràng về tỷ lệ hoa hồng mà chủ họ được hưởng khi tổ chức dây họ, bao gồm cả cách thức tính toán và thời điểm thanh toán hoa hồng.

+ Mục đích: Thể hiện mức bồi thường cho công sức, trách nhiệm của chủ họ trong việc tổ chức và quản lý hoạt động dây họ.

- Lãi suất trong họ có lãi:

+ Nội dung: Quy định rõ ràng về mức lãi suất áp dụng cho khoản góp của các thành viên trong dây họ, bao gồm cả cách thức tính toán và thời điểm thanh toán lãi suất.

+ Mục đích: Thu hút thêm các thành viên tham gia dây họ bằng cam kết về lợi nhuận.

- Trách nhiệm ký quỹ hoặc biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác của chủ họ:

+ Nội dung: Quy định rõ ràng về hình thức ký quỹ hoặc biện pháp bảo đảm khác mà chủ họ phải thực hiện để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán phần họ và lãi suất (nếu có) cho các thành viên tham gia dây họ.

+ Mục đích: Bảo vệ quyền lợi của các thành viên tham gia dây họ, hạn chế rủi ro thất thoát vốn.

- Việc chuyển giao phần họ:

+ Nội dung: Quy định rõ ràng về điều kiện, thủ tục và các bên liên quan khi một thành viên tham gia dây họ có nhu cầu chuyển giao phần họ cho người khác.

+ Mục đích: Đảm bảo tính linh hoạt và thuận tiện cho việc tham gia và rút khỏi dây họ của các thành viên.

- Gia nhập, rút khỏi, chấm dứt dây họ:

+ Nội dung: Quy định rõ ràng về điều kiện, thủ tục và các bên liên quan khi một thành viên mới muốn gia nhập dây họ, khi một thành viên hiện tại muốn rút khỏi dây họ, và khi dây họ được chấm dứt hoạt động.

+ Mục đích: Đảm bảo trật tự trong việc tham gia và rút khỏi dây họ, cũng như quy định rõ ràng về việc giải quyết tài sản còn lại khi dây họ chấm dứt.

- Trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ:

+ Nội dung: Quy định rõ ràng về các hành vi vi phạm nghĩa vụ của các bên tham gia dây họ, cũng như các biện pháp xử lý đối với các hành vi vi phạm đó.

+ Mục đích: Đảm bảo các bên thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, hạn chế tranh chấp và bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia.

- Nội dung khác theo thỏa thuận:

+ Nội dung: Các bên tham gia dây họ có thể thỏa thuận thêm về các nội dung khác phù hợp với nhu cầu và mong muốn của mình, miễn là không trái với quy định của pháp luật và đạo đức xã hội.

+ Mục đích: Thể hiện sự tự chủ và quyền tự do thỏa thuận của các bên tham gia trong việc tổ chức hoạt động dây họ.

- Lưu ý:

+ Việc bổ sung các nội dung trên vào văn bản thỏa thuận về dây họ cần được thực hiện một cách cẩn trọng, chi tiết và cụ thể để tránh xảy ra tranh chấp sau này.

+ Nên tham khảo ý kiến của luật sư để có được văn bản thỏa thuận về dây họ phù hợp với trường hợp cụ thể của mình.

+ Văn bản thỏa thuận về dây họ phải được lập thành văn bản có đủ 2 bản, mỗi bản do chủ họ và các thành viên tham gia dây họ ký tên, đóng dấu (nếu có).

+ Văn bản thỏa thuận về dây họ có thể được công chứng, chứng thực theo yêu cầu của các bên.

Việc lập văn bản thỏa thuận về dây họ một cách đầy đủ, chặt chẽ sẽ giúp đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia, hạn chế tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động huy động vốn theo hình thức dây họ.

 

2. Một số lưu ý khi lập văn bản thỏa thuận về dây họ

Một số lưu ý khi lập văn bản thỏa thuận về dây họ:

- Hình thức văn bản:

+ Văn bản thỏa thuận về dây họ cần được lập thành văn bản rõ ràng, súc tích, dễ hiểu, đảm bảo tính pháp lý.

+ Nên sử dụng ngôn ngữ chính thức, tránh sử dụng các từ ngữ mơ hồ, gây hiểu lầm.

+ Văn bản cần được trình bày khoa học, logic, bố cục rõ ràng.

- Nội dung thỏa thuận:

+ Nội dung thỏa thuận cần phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể là Nghị định số 19/2019/NĐ-CP về tổ chức hoạt động huy động vốn theo hình thức dây họ, hụi, biêu, phường.

+ Cần đảm bảo đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định tại Điều 8 Nghị định 19/2019/NĐ-CP, đồng thời có thể bổ sung thêm các nội dung khác theo thỏa thuận của các bên tham gia, nhưng không trái với quy định của pháp luật và đạo đức xã hội.

+ Nội dung thỏa thuận cần cụ thể, chi tiết, tránh chung chung, bao quát.

- Thủ tục lập văn bản:

+ Văn bản thỏa thuận về dây họ cần được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bản do chủ họ và các thành viên tham gia dây họ ký tên, đóng dấu (nếu có).

+ Nên có sự chứng kiến của ít nhất hai người không tham gia dây họ khi lập văn bản.

+ Văn bản thỏa thuận về dây họ có thể được công chứng, chứng thực theo yêu cầu của các bên.

- Lưu giữ văn bản:

+ Văn bản thỏa thuận về dây họ cần được lưu giữ cẩn thận tại nơi cư trú của chủ họ hoặc tại địa điểm do các bên tham gia dây họ thỏa thuận.

+ Nên lưu trữ văn bản dưới dạng bản gốc hoặc bản sao có công chứng, chứng thực để làm bằng chứng khi cần thiết.

- Ngoài ra, cần lưu ý một số điểm sau:

+ Các bên tham gia dây họ cần trao đổi, thảo luận kỹ lưỡng trước khi ký kết văn bản thỏa thuận để đảm bảo tất cả đều hiểu rõ nội dung và đồng ý với các điều khoản thỏa thuận.

+ Nên tham khảo ý kiến của luật sư để có được văn bản thỏa thuận về dây họ phù hợp với trường hợp cụ thể của mình.

Việc lập văn bản thỏa thuận về dây họ một cách đầy đủ, chặt chẽ sẽ giúp đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia, hạn chế tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động huy động vốn theo hình thức dây họ.

 

3. Tầm quan trọng của việc lập văn bản thỏa thuận về dây họ

Việc lập văn bản thỏa thuận về dây họ có tầm quan trọng to lớn đối với cả chủ họ và các thành viên tham gia, góp phần đảm bảo hoạt động dây họ diễn ra suôn sẻ, minh bạch và hạn chế tối đa tranh chấp phát sinh. Dưới đây là một số lý do cụ thể:

- Bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia:

+ Văn bản thỏa thuận quy định rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ của chủ họ và các thành viên tham gia, giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mỗi bên.

+ Văn bản thỏa thuận là cơ sở để giải quyết tranh chấp nếu xảy ra mâu thuẫn giữa các bên.

- Đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động dây họ:

+ Văn bản thỏa thuận thể hiện rõ ràng các nội dung liên quan đến hoạt động dây họ, bao gồm thời gian diễn ra, số lượng thành viên, phần họ, cách thức góp họ, lĩnh họ, ... giúp đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động huy động vốn.

+ Việc minh bạch thông tin sẽ góp phần tạo dựng niềm tin cho các thành viên tham gia và hạn chế rủi ro gian lận.

- Hạn chế tranh chấp phát sinh:

+ Văn bản thỏa thuận quy định rõ ràng về các trường hợp vi phạm nghĩa vụ và biện pháp xử lý, giúp các bên ý thức được trách nhiệm của mình và hạn chế vi phạm.

+ Khi có tranh chấp xảy ra, văn bản thỏa thuận sẽ là cơ sở để giải quyết một cách công bằng, khách quan.

- Thể hiện sự chuyên nghiệp trong tổ chức dây họ: Việc lập văn bản thỏa thuận thể hiện sự chuyên nghiệp, bài bản trong tổ chức hoạt động dây họ, tạo dựng uy tín cho chủ họ và thu hút sự tham gia của nhiều thành viên hơn.

- Phù hợp với quy định của pháp luật: Văn bản thỏa thuận được lập theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính pháp lý và giá trị chứng cứ khi cần thiết.

Nhìn chung, việc lập văn bản thỏa thuận về dây họ là việc làm cần thiết và quan trọng để đảm bảo hoạt động dây họ diễn ra suôn sẻ, minh bạch và hiệu quả. Các bên tham gia nên dành thời gian thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất nội dung văn bản thỏa thuận trước khi ký kết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Dây họ có giá trị một kỳ mở họ bao nhiêu phải thông báo cho Ủy ban xã. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.