Nội quy kỳ họp quốc hội là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội thông qua, quy định về hình thức, nguyên tắc, trình tự, thủ tục hoạt động và nội dung các công việc của một kì họp Quốc hội, được thể hiện dưới hình thức nội quy và được ban hành kèm theo một nghị quyết của Quốc hội.

Kì họp là hình thức hoạt động chủ yếu của Quốc hội. Tại kì họp, Quốc hội nghe các báo cáo, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Nội dung của nội quy kì họp Quốc hội bao gồm các quy định về: trách nhiệm, quyền hạn của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ quốc hội, Hội đồng dân tộc và các uỷ ban của Quốc hội, đại biểu quốc hội và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan trong kì họp quốc hội; chuẩn bị kì họp quốc hội; phiên họp, cuộc họp tại kì họp Quốc hội; quyết định cơ cấu tổ chức và nhân sự; xem xét, thông qua các dự án luật, dự thảo nghị quyết, chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, thảo luận các báo cáo được trình Quốc hội.