Phạm vi tác động của thuế, xác định (incidence of taxation) là việc xác định rõ ai là người thực sự nộp thuế (hay thuế ảnh hưởng tới những ai). Chẳng hạn trong trường hợp thuế thu nhập cá nhân, người nộp tiền cho chính phủ chính là người nộp thuế, Trong các trường hợp khác, người ta thấy có sự dịch chuyển của thuế. Ví dụ, khi chính phủ đánh thuế vào quỹ lương của doanh nghiệp, các doanh nghiệp coi đây là sự gia tăng chi phí đầu vào và tăng giá với mức tương ứng. Nếu giá bán khống giảm, người tiêu dùng phải chịu toàn bộ gánh nặng về thuế, còn các công ty chỉ chịu ảnh hưởng tạm thời của thuế.