1. Phân phối chương trình môn Lịch sử lớp 10

Chủ đề: ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

- Chủ đề 1: LỊCH SỬ VÀ SỬ HỌC

- Chủ đề 2: VAI TRÒ CỦA LỊCH SỬ

TT

Bài

Tiết

Thời điểm

Thiết bị dạy học

Địa điểm dạy học

1

Bài 1: Lịch sử hiện thực và nhận thức lịch sử

2

Tuần 1,2

- SGK, video, tranh ảnh về bộ môn Lịch sử.

- Tranh ảnh về hiện thực lịch sử và lịch sử được con người nhận thức.

- Máy tính, máy chiếu, video,...

- Phòng học

(hoặc Bảo tàng)

2

Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống

1

Tuần 3

- SGK, tranh ảnh về hiện thực lịch sử và lịch sử được con người nhận thức.

- Máy tính, máy chiếu…

- Phòng học

(hoặc Bảo tàng)

3

Bài 3: Sử học với các lĩnh vực khoa học khác

KHÔNG DẠY

4

Bài 4: Sử học với một số lĩnh vực, ngành nghề hiện đại

2

Tuần 4,5

- SGK, tranh ảnh, video về một số hoạt động của ngành lịch sử.

- Máy tính, máy chiếu…

- Phòng học

(hoặc tại các di sản, di tích…)

5

Thực hành

1

Tuần 6

- Máy tính, máy chiếu…

- Tại Bảo tàng hoặc các di sản, di tích.

             

Chủ đề 3: MỘT SỐ NỀN VĂN MINH THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ - TRUNG ĐẠI

7

Bài 5: Khái niệm văn minh. Một số nền văn minh phương Đông thời kì cổ trung đại.

2

Tuần

7,8

- SGK, lược đồ, hình ảnh, video về các quốc gia cổ đại phương Đông.

- Phim tài liệu: Thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Đông.

- Máy tính, máy chiếu…

- Phòng học

8

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I

1

Tuần 9

Bộ công cụ kiểm tra đánh giá định kì (đề kiểm tra)

- Phòng học

9

Bài 6: Một số nền văn minh phương Tây thời kì cổ trung đại.

2

Tuần

10,11

- SGK, lược đồ, hình ảnh, video về các nền văn minh phương Tây.

- Phim tài liệu: Thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Đông.

- Máy tính, máy chiếu…

- Phòng học

10

Thực hành

1

Tuần 12

- Máy tính, máy chiếu…

- Phòng học

 Chủ đề 4: CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI

11

Bài 7: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại

3

Tuần

13,14,15

- SGK, bản đồ, lược đồ, tranh ảnh về một số thành tựu của các cuộc cách mạng công nghiệp cận đại.

- Phim tài liệu: Thành tựu của các mạng công nghiệp lần thứ nhất, lần thứ hai.

- Máy tính, máy chiếu…

- Phòng học

12

Thực hành

1

Tuần 16

- Máy tính, máy chiếu…

- Phòng học

13

Bài 8: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại

1

Tuần

17

- SGK, bản đồ, lược đồ, tranh ảnh về một số thành tựu của các cuộc cách mạng công nghiệp cận đại.

- Phim tài liệu: Thành tựu của các mạng công nghiệp lần thứ ba, lần thứ tư.

- Máy tính, máy chiếu…

- Phòng học

14

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I

1

Tuần 18

Bộ công cụ kiểm tra đánh giá định kì (đề kiểm tra)

- Phòng học

HỌC KÌ II – 34 TIẾT

Chủ đề 5: VĂN MINH ĐÔNG NAM Á THỜI CỔ - TRUNG ĐẠI

1

Bài 9. Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ trung đại

KHÔNG DẠY

2

Bài 10. Hành trình phát triển và thành tựu văn minh Đông Nam Á (thời kì cổ – trung đại)

4

Tuần 20,21,22

- SGK, lược đồ Đông Nam Á cổ - trung đại.

- Phim tư liệu: Thành tựu của văn minh Đông Nam Á.

- Máy chiếu, máy tính

Phòng học

3

Thực hành

1

Tuần 22

- Máy chiếu, máy tính

Phòng học

Chủ đề 6: MỘT SỐ NỀN VĂN MINH TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM (TRƯỚC 1858)

4

 

Bài 11: Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam

6

Tuần 23,24,25

- SGK, Lược đồ Việt Nam thời cổ trung đại, Lược đồ Di sản văn hóa Việt Nam.

- Tranh ảnh về các thành tựu của nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam.

- Phim mô phỏng: Thành tựu của các nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước 1858).

- Máy chiếu, máy tính.

- Phòng học

5

Bài 12: Văn minh Đại Việt

7

Tuần 26,27,28,29

- SGK, Lược đồ Đại Việt, Lược đồ Di sản văn hóa Việt Nam.

- Tranh ảnh về các thành tựu của nền văn minh Đại Việt.

- Phim tài liệu: Một số hiện vật tiêu biểu của nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc và văn minh Đại Việt.

- Máy chiếu, máy tính.

- Phòng học

6

Thực hành

4

Tuần 29,30,31

- Máy chiếu, máy tính

- Phòng học

7

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II

1

Tuần 31

- Bộ công cụ kiểm tra đánh giá định kì (đề kiểm tra)

- Phòng học

Chủ đề 7: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

8

Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam

3

Tuần 32,33

- SGK, bản đồ, bảng thống kê, tranh ảnh về cộng đồng các dân tộc Việt Nam và đời sống của họ.

- Phim tư liệu: Đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

- Máy chiếu, máy tính.

- Phòng học

9

Bài 14. Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam

3

Tuần 33,34

- SGK, tranh ảnh, video về tinh thần đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

- Máy chiếu, máy tính.

- Phòng học

10

Thực hành

1

Tuần 35

- Máy chiếu, máy tính

- Phòng học

11

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ II

1

Tuần 35

- Bộ công cụ kiểm tra đánh giá định kì (đề kiểm tra).

- Phòng học

 

2. Phân phối chương trình môn lịch sử 11

STT

Tên chủ đề

Tên bài học

Số tiết

1

CHỦ ĐỀ 1. CÁCH MẠNG TƯ SẢN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

(6 tiết)

Bài 1. Một số vấn đề chung về cách mạng tư sản

3

Bài 2. Sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản

3

2

CHỦ ĐỀ 2. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ 1917 ĐẾN NAY

(5 tiết)

Bài 3. Sự hình thành Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết

2

 

Bài 4. Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

3

3

CHỦ ĐỀ 3. QUÁ TRÌNH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA CÁC QUỐC GIA

ĐÔNG NAM Á

(5 tiết)

Bài 5. Quá trình xâm lược và cai trị của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á.

2

Bài 6. Hành trình đi đến độc lập dân tộc ở Đông Nam Á

3

4

CHỦ ĐỀ 4. CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

NĂM 1945)

(8 tiết)

Bài 7. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam

3

Bài 8. Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ III Trước công nguyên đến cuối thế kỉ XIX)

5

5

CHỦ ĐỀ 5. MỘT SỐ CUỘC CẢI CÁCH LỚN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

(TRƯỚC NĂM 1858)

(6 tiết)

Bài 9. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ (đầu thế kỉ XV)

2

Bài 10. Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (thế kỉ XV)

2

Bài 11. Cuộc cải cách của Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX)

2

6

CHỦ ĐỀ 6. LỊCH SỬ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM Ở BIỂN ĐÔNG

(6 tiết)

Bài 12. Vị trí và tầm quan trọng của Biển Đông

2

Bài 13. Việt Nam và Biển Đông

4

7

Ôn tập, kiểm tra

5

8

Thực hành lịch sử

10

Tổng số tiết

52

 

3. Phân phối chương trình lịch sử lớp 12

TUẦN

TIẾT PPCT

PHẦN-CHƯƠNG -BÀI

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

PHẦN I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ 1945 ĐẾN NĂM 2000

 

Chương I. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949) ( 1 tiết)

1

1

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai từ năm (1945 -1949)

Mục III. Sự hình thành hai hệ thống xã hội đối lập

(Không dạy)

Chương II. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga (1991-2000) ( 2 tiết)

2

Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) Liên Bang Nga (1991-2000) (Tiếp)

- Mục I. 2.Các nước Đông Âu

-Mục I.3. Quan hệ hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu

- Mục II.1. Sự khủng khoảng của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô

- Mục II.2.Sự khủng khoảng của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu

(Hướng dẫn HS đọc thêm)

2

3

Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) Liên Bang Nga (1991-2000) (Tiếp)

Chương III. Các nước Á, Phi và Mĩ la- tinh (1945-2000) ( 4 tiết)

4

Bài 3. Các nước Đông Bắc Á

- Mục I. Sự thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và thành tựu 10 năm đầu xây dựng chế độ mới (1949 - 1959) (Không dạy thành tựu 10 năm đầu xây dựng chế độ mới (1949 - 1959), chỉ cần nắm được Sự thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa)

- Mục II.2. Trung Quốc những năm không ổn định (1959 -1978) (Không dạy)

3

5

Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Mục 2.b. Nhóm các nước Đông Dương;

Mục 2.c. Các nước khác ở Đông Nam Á

( Hướng dẫn HS đọc thêm)

6

Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ ( tiếp theo)

4

7

Bài 5.Các nước Châu phi và Mĩ Latinh

- Mục I.2. Tình hình phát triển kinh tế- xã hội (Không dạy)

- Mục II.2. Tình hình phát triển kinh tế, xã hội (Không dạy)

Chương IV. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945-2000) ( 3 tiết)

8

Bài 6. Nước Mĩ

Nội dung chính trị - xã hội các giai đoạn (Không dạy)

5

9

Bài 7. Tây Âu

Nội dung chính trị các giai đoạn

(Không dạy)

10

Bài 8. Nhật Bản

Nội dung chính trị các giai đoạn

(Không dạy)

6

 

Chương V. Quan hệ quốc tế (1945- 2000) ( 1 tiết)

11

Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ Chiến tranh lạnh

Mục II. Sự đối đầu Đông -Tây và các cuộc chiến tranh cục bộ (Không dạy)

Chương VI. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá ( 2 tiết)

12

Bài 10.Cách mạng khoa học - Công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX

Mục 2. Những thành tựu tiêu biểu

(Hướng dẫn HS đọc thêm)

7

13

Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến 2000

 

14

Kiểm tra 1 tiết

 

PHẦN II. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 2000

 

Chương I. Việt nam từ 1919-1930 ( 4 tiết)

8

 

15

Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 1925

- Mục I.2. Chính sách chính trị, văn hoá, giáo dục của thực dân Pháp.

- Mục II.1. Hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và một số người Việt Nam sống ở nước ngoài

(Hướng dẫn HS đọc thêm)

16

Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 1925 ( tiếp theo)

9

17

Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ 1925 - 1930

Mục I.2. Tân Việt cách mạng Đảng

(Hướng dẫn HS đọc thêm)

18

Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ 1925 - 1930 ( tiếp theo)

 

Chương II. Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 ( 6 tiết)

10

19

Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935

Mục III. Phong trào cách mạng trong những năm 1932 – 1935 (Không dạy)

20

Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 – 1935 ( tiếp theo)

11

21

Bài 15: Phong trào dân chủ 1936 - 1939

Mục II.2. phần b. Đấu tranh nghị trường (Hướng dẫn HS đọc thêm);

c. Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí (Không dạy)

22

Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời ( tiết 1)

Mục II.2. Những cuộc đấu tranh ở đầu thời kì mới

(Hướng dẫn HS đọc thêm)

 

12

23

Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời ( tiết 2)

24

Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời ( tiết 3)

13

25

Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời ( tiết 4)

26

Kiểm tra 1 tiết

 

14

Chương III. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 (8 tiết)

27

Bài 17. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ ngày 2 - 9-1945 đến trước ngày 19 - 12-1946

 

28

Bài 17. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ ngày 2 - 9-1945 đến trước ngày 19 - 12-1946 ( tiếp theo)

15

29

Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)

- Mục II.2.Tích cực chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài

- Mục III.2. Đẩy mạnh kháng chiến toàn diện

(Hướng dẫn HS đọc thêm)

30

Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950) ( tiếp theo)

16

31

Bài 19. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)

32

Bài 19. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953) ( tiếp theo)

Mục IV. Những chiến dịch tiến công giữ vững quyền chủ động trên chiến trường (Không dạy)

17

33

Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Mục III.1.Hội nghị Giơnevơ

(Không dạy hoàn cảnh, diễn biến của hội nghị, chỉ cần nắm nội dung, ý nghĩa, hạn chế của Hiệp định Giơnevơ)

34

Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

18

35

Ôn tập học ki II

 

36

Kiểm tra học kì II

 

Quý khách có thể đọc thêm bài viết liên quan như sau: Chi tiết mẫu phân phối chương trình lớp 1 bộ sách Cánh Diều - Tất cả các môn Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại : 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tới địa chỉ email : lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp nhanh chóng. Rất mong nhận được sự hợp tác của quý khách. Trân trọng