1. Hàm lượng vàng trong vàng miếng SJC

Theo Điều 2, Khoản 4 của Quyết định số 1623/QĐ-NHNN ngày 23/8/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước, quy định rằng Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất vàng miếng có hàm lượng vàng 99,99%. Vàng miếng này được sản xuất với các đặc điểm như có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của Công ty SJC (gọi tắt là vàng miếng SJC). Khối lượng của loại vàng miếng SJC được sản xuất sẽ do Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.
Từ thông tin trên, chúng ta có thể kết luận rằng hàm lượng vàng trong vàng miếng SJC là 99,99%, tương đương với hàm lượng vàng của vàng bốn số 9 – 99,99%. Điều này đảm bảo tính chất lượng và giá trị của vàng miếng SJC đáng tin cậy và phù hợp với các tiêu chuẩn và quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giúp tạo nên sự tin tưởng trong thị trường vàng và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và nhà đầu tư.
 

2. Phí gia công vàng miếng SJC là bao nhiêu?

Dựa vào Khoản 5 của Điều 2 trong Quyết định số 1623/QĐ-NHNN, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định mức phí gia công vàng miếng SJC cho từng thời kỳ dựa trên nhiều yếu tố quan trọng, bao gồm chi phí gia công, lợi nhuận dự kiến và thuế áp dụng.
Ví dụ, trong giai đoạn năm 2012, mức phí gia công vàng miếng SJC được quy định là 50.000 đồng/lượng, nhưng vào năm 2022, mức phí gia công đã tăng lên thành 140.000 đồng/lượng. Sự điều chỉnh này phản ánh sự thay đổi trong chi phí sản xuất, tình hình thị trường và thuế áp dụng trong thời kỳ đó. Điều này giúp bảo đảm rằng mức phí gia công luôn được điều chỉnh theo thời gian để phản ánh đúng các yếu tố ảnh hưởng đến việc sản xuất vàng miếng SJC, đồng thời bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan trong quá trình giao dịch và đầu tư vàng.
Điều 6 của Quyết định 1623/QĐ-NHNN quy định về quy trình chuyển đổi vàng miếng khác thành vàng miếng SJC như sau:
- Các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng theo quy định của pháp luật cần thực hiện việc gửi văn bản đề nghị cho Ngân hàng Nhà nước (qua Vụ Quản lý Ngoại hối) để xin phép chuyển đổi vàng miếng khác, có nguồn gốc hợp pháp và hợp lệ, thành vàng miếng SJC. Điều này đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật, và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng vàng miếng SJC theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
- Theo quy định tại Khoản 1 của Điều 6 trong Quyết định 1623/QĐ-NHNN, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành xem xét và quyết định về việc cấp phép chuyển đổi vàng miếng khác thành vàng miếng SJC. Trong vòng thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị từ tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành cấp giấy phép hoặc từ chối yêu cầu chuyển đổi. Trong trường hợp phê duyệt, Ngân hàng Nhà nước sẽ phát đi văn bản chấp thuận cho tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp, và đồng thời thông báo cho Công ty SJC để bắt đầu quá trình gia công vàng miếng SJC. Điều này đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình chuyển đổi và gia công vàng miếng.
- Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy phép chuyển đổi từ Ngân hàng Nhà nước, Công ty SJC sẽ trình báo kế hoạch gia công vàng miếng SJC.
- Dựa vào giấy phép từ Ngân hàng Nhà nước về việc chuyển đổi, tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng sẽ ký kết Hợp đồng gia công vàng miếng SJC với Công ty SJC.
- Công ty SJC sẽ thực hiện gia công vàng miếng SJC.
- Sau quá trình gia công, Công ty SJC sẽ giao sản phẩm vàng miếng SJC cho tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng theo Hợp đồng gia công vàng miếng SJC đã ký.
- Tất cả các bước trong quá trình giao nhận, kiểm định vàng nguyên liệu, gia công vàng miếng SJC, và bàn giao sản phẩm vàng miếng SJC sẽ được thực hiện dưới sự giám sát và theo sát của Tổ giám sát gia công vàng miếng, mà được tổ chức tại Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Ngân hàng Nhà nước. Sự giám sát này nhằm đảm bảo rằng quy trình gia công và sản xuất vàng miếng SJC tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, và bảo đảm tính minh bạch và đáng tin cậy trong quá trình này. Điều này đồng thời giúp bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan và đảm bảo tính chất lượng của sản phẩm vàng miếng SJC.
- Việc chuyển đổi vàng miếng khác thành vàng miếng SJC sẽ tuân thủ theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 5 và Khoản 7 của Điều 6 Quyết định 1623/QĐ-NHNN. Điều này đảm bảo quy trình chuyển đổi vàng miếng được thực hiện một cách minh bạch, tuân thủ các quy định và đảm bảo chất lượng vàng miếng SJC trong quá trình sản xuất và giao nhận.
 

3. Quy trình gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước

Theo Điều 5 của Quyết định 1623/QĐ-NHNN, quy trình gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước được thực hiện như sau:
- Ngân hàng Nhà nước ký kết Hợp đồng nguyên tắc gia công vàng miếng giữa Ngân hàng Nhà nước và Công ty SJC (gọi tắt là Hợp đồng nguyên tắc gia công vàng miếng).
- Khi Ngân hàng Nhà nước có nhu cầu gia công vàng miếng SJC, Ngân hàng gửi văn bản yêu cầu gia công vàng miếng SJC cho Công ty SJC, bao gồm các thông tin quan trọng như:
+ Khối lượng vàng miếng SJC cần gia công.
+ Thời gian gia công.
+ Loại vàng miếng SJC cần gia công.
- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu gia công vàng miếng SJC từ Ngân hàng Nhà nước, Công ty SJC gửi văn bản báo cáo về kế hoạch gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
- Công ty SJC, trong quá trình gia công vàng miếng SJC, tiếp nhận vàng nguyên liệu từ Ngân hàng Nhà nước tại kho của Công ty. Trước khi bắt đầu gia công, Công ty SJC thực hiện kiểm định chất lượng vàng nguyên liệu theo quy định tại Hợp đồng nguyên tắc gia công vàng miếng và văn bản yêu cầu gia công vàng miếng SJC của Ngân hàng Nhà nước. Điều này đảm bảo tính chất lượng vàng nguyên liệu đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu đặt ra, đồng thời đảm bảo rằng quá trình gia công vàng miếng SJC được thực hiện trên cơ sở chất lượng vàng nguyên liệu đúng chuẩn và đáng tin cậy.
- Công ty SJC thực hiện quá trình gia công vàng miếng SJC dưới sự hướng dẫn của Hợp đồng nguyên tắc gia công vàng miếng và văn bản yêu cầu gia công vàng miếng SJC của Ngân hàng Nhà nước. Công ty SJC tuân thủ một cách nghiêm ngặt các yêu cầu và kế hoạch đã được quy định trong tài liệu này, đảm bảo rằng quá trình sản xuất vàng miếng SJC diễn ra đúng theo chuẩn chất lượng và quy trình kỹ thuật quy định. Điều này đảm bảo tính đồng nhất và chất lượng của sản phẩm vàng miếng SJC, đồng thời đáp ứng được các tiêu chuẩn và yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước trong việc chuyển đổi vàng miếng khác thành vàng miếng SJC.
- Sau khi hoàn thành quá trình gia công, Công ty SJC giao sản phẩm vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước tại kho của Công ty, và Công ty SJC sẽ nhận phí gia công theo quy định trong Hợp đồng nguyên tắc gia công vàng miếng và văn bản yêu cầu gia công vàng miếng SJC từ Ngân hàng Nhà nước.
-  Tất cả các quy trình, bao gồm giao nhận, kiểm định vàng nguyên liệu, gia công vàng miếng SJC, và bàn giao sản phẩm vàng miếng SJC, sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của Tổ giám sát gia công vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này đảm bảo tính chất lượng và minh bạch trong quá trình sản xuất và giao nhận sản phẩm vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước.

Xem thêm bài viết: Ai có quyền nhập khẩu vàng nguyên liệu làm vàng miếng?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật chi tiết.