1. Mẫu Phụ lục bảng kê sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí

>>>> Tải ngay: Phụ lục bảng kê sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí

Phụ lục

BẢNG KÊ SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU XUẤT BÁN DẦU KHÍ

(Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu 02/TAIN-VSP)

[01] Dầu thô: ☑️ [02] Condensate: ☐ [03] Khí thiên nhiên: ☐

[04] Kỳ tính thuế: Năm 2023 [04a] Lần đầu ☐ [04b] Bổ sung lần thứ: 03

[05] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH Khai Thác Dầu Mỏ XYZ

[06] Mã số thuế: 1234567890

[07] Tên đơn vị được uỷ quyền [ ] hoặc Đại lý thuế [ ]: .Công ty AMONI

 [08] Mã số thuế: 0887

STT

Khai thác dầu khí

Xuất bán dầu khí

Ghi chú

 Ngày tháng

Sản lượng (thùng hoặc m3)

 Ngày tháng

Sản lượng (thùng hoặc m3)

Giá tính thuế tài nguyên tạm tính

Doanh thu (USD; VND)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)= (6)x(5)

(8)

Xuất bán trong nước

1

12/12/2021

1000

12/12/2022

1000

90000000

900000000000

 

2

1/2/2022

9000

1/12/2022

800

9800000

98000000

 

3

1/2/2023

900

1/7/2023

900

8000000

720000000

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Bán xuất khẩu

1

1/2/2020

1900

1/2/2021

1800

9890021

214876786000

 

2

1/3/2021

1344

1/3/2022

1344

99990000

12874630000

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: Phùng Lan Chi

Chứng chỉ hành nghề số: 568970

Thành Phố Độc Lập, ngày 19 tháng 02 năm 2023

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

 

2. Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu

- Lấy bản mẫu của Phụ lục bảng kê sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí từ cơ quan thuế hoặc trang web chính thức của Bộ Tài chính. Đảm bảo rằng bản mẫu được sử dụng là phiên bản mới nhất và đầy đủ các thông tin yêu cầu.

- Xác định kỳ tính thuế tài nguyên (thường là theo năm) để điền vào ô [04] Kỳ tính thuế.

- Nếu đây là lần đầu tiên khai thuế tài nguyên, đánh dấu vào ô [04a] Lần đầu. Nếu đây là bổ sung lần thứ n, điền số n vào ô [04b] Bổ sung lần thứ.

Bước 2: Điền thông tin doanh nghiệp

- Điền tên người nộp thuế vào ô [05] Tên người nộp thuế.

- Điền mã số thuế của doanh nghiệp vào ô [06] Mã số thuế.

- Nếu doanh nghiệp ủy quyền cho một đơn vị khác hoặc Đại lý thuế, điền tên đơn vị này vào ô [07] và mã số thuế của đơn vị vào ô [08].

Bước 3: Điền thông tin sản lượng và doanh thu

- Tiếp theo, điền thông tin chi tiết về khai thác dầu khí và xuất bán dầu khí vào bảng kê.

- Trong cột Khai thác dầu khí, điền thông tin về ngày tháng và sản lượng dầu khí khai thác (số lượng thùng hoặc mét khối).

- Trong cột Xuất bán dầu khí, điền thông tin về ngày tháng và sản lượng dầu khí đã xuất bán (số lượng thùng hoặc mét khối).

- Trong cột Giá tính thuế tài nguyên tạm tính, điền giá tính thuế tài nguyên áp dụng cho từng lần xuất bán dầu khí.

- Tính toán doanh thu từ xuất bán dầu khí bằng cách nhân số lượng xuất bán với giá tính thuế tài nguyên tạm tính và điền vào cột Doanh thu (USD; VND).

Bước 4: Tổng hợp thông tin

Tính tổng doanh thu từ tất cả các giao dịch xuất bán dầu khí và điền vào ô Tổng cộng.

Bước 5: Xác nhận và ký tên

- Trước khi hoàn thành, doanh nghiệp phải cam đoan số liệu đã khai là chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã điền.

- Đại diện của doanh nghiệp hoặc người nộp thuế cần ký tên và ghi rõ họ tên, chức vụ, số chứng chỉ hành nghề (nếu có) và ngày ký lên Phụ lục.

Bước 6: Nộp hồ sơ

Sau khi điền đầy đủ và xác nhận thông tin, doanh nghiệp cần nộp Phụ lục bảng kê sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí cùng với Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu 02/TAIN-VSP tới cơ quan thuế có thẩm quyền trước thời hạn quy định.

Việc sử dụng Phụ lục bảng kê sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí là một công việc quan trọng và nghiêm túc, và doanh nghiệp nên thực hiện đúng và đầy đủ để đảm bảo tuân thủ pháp luật và đảm bảo sự minh bạch trong quá trình khai thuế tài nguyên.

 

3. Khi nào sẽ sử dụng phụ lục bảng kê sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí?

Phụ lục bảng kê sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí được sử dụng trong trường hợp các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến khai thác và xuất bán dầu khí và phải thực hiện việc khai thuế tài nguyên. Dưới đây là những trường hợp cụ thể khi sử dụng Phụ lục bảng kê sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí:

- Khi doanh nghiệp thực hiện hoạt động khai thác dầu khí từ các mỏ dầu, và sau đó xuất bán dầu thô thu được từ khai thác này, họ phải thực hiện việc khai thuế tài nguyên. Trong trường hợp này, Phụ lục bảng kê sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí sẽ được sử dụng để ghi nhận thông tin chi tiết về sản lượng và doanh thu từ việc xuất bán dầu thô.

- Nếu doanh nghiệp có hoạt động khai thác khí thiên nhiên và xuất bán sản phẩm khí này, họ cũng phải thực hiện việc khai thuế tài nguyên. Phụ lục bảng kê sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí sẽ được sử dụng để ghi nhận thông tin về sản lượng khí thiên nhiên được khai thác và doanh thu từ việc xuất bán sản phẩm khí này.

- Sử dụng Phụ lục bảng kê sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí là một yêu cầu và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp tham gia hoạt động khai thác và xuất bán dầu khí phải tuân thủ đúng các quy định và hướng dẫn của cơ quan thuế và pháp luật về khai thuế tài nguyên, bao gồm việc điền đầy đủ thông tin vào Phụ lục bảng kê sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí và nộp đúng hồ sơ tới cơ quan thuế có thẩm quyền.

- Việc sử dụng Phụ lục bảng kê sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí cũng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc báo cáo và kiểm soát tài chính. Thông tin trong Phụ lục này giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ ràng về sản lượng và doanh thu từ hoạt động khai thác và xuất bán dầu khí, từ đó tối ưu hóa quản lý tài chính và thuế.

Việc sử dụng Phụ lục bảng kê sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí là một yêu cầu pháp lý và có thể khác nhau tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia hoặc khu vực. Doanh nghiệp nên luôn tham khảo và tuân thủ đúng các quy định và hướng dẫn của cơ quan thuế để đảm bảo việc khai thuế tài nguyên được thực hiện đúng và chính xác. Phụ lục bảng kê sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí là một công cụ quan trọng trong việc thực hiện việc khai thuế tài nguyên đối với các doanh nghiệp có hoạt động khai thác và xuất bán dầu khí. Nó giúp ghi nhận chi tiết về sản lượng và doanh thu từ hoạt động này, đồng thời đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình khai thuế. Việc sử dụng Phụ lục này là bắt buộc và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, và cung cấp các thông tin quan trọng để doanh nghiệp báo cáo và kiểm soát tài chính hiệu quả. Nó giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về sản lượng và doanh thu từ hoạt động khai thác và xuất bán dầu khí, từ đó tối ưu hóa quản lý tài chính và thuế.

Doanh nghiệp nên tuân thủ đúng các quy định và hướng dẫn của cơ quan thuế và pháp luật liên quan đến việc sử dụng Phụ lục bảng kê sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí. Việc điền thông tin chính xác và ký tên cam đoan là một phần quan trọng trong quy trình này, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc khai thuế tài nguyên.

Quý khách có nhu cầu nội dung khác như sau: Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (áp dụng đối với trường hợp hoán đổi/chia chỗ) mới nhất theo thông tư 80/2021/TT-BTC. Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua email lienhe@luatminhkhue.vn hoặc số hotline 1900.6162 để được hỗ trợ nhanh chóng trong mọi vấn đề pháp lý. Chúng tôi sẵn lòng phản hồi và sắp xếp cuộc gặp trực tiếp hoặc tư vấn trực tuyến. Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý khách và đưa ra giải pháp tốt nhất cho các yêu cầu của quý khách.