1. Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (áp dụng đối với trường hợp hoán đổi/chia chỗ)

Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế được sử dụng để quyết toán thuế TNDN đối với hãng vận tải quốc tế trong trường hợp hoán đổi hoặc chia chỗ. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể để khai bảng kê này:

Bước 1: Thông tin chung

- [01] Kỳ tính thuế: Ghi rõ năm tính thuế áp dụng cho bảng kê này (ví dụ: Năm 2023).

- [02] Lần đầu: Điền thông tin về lần đầu tiên khai bảng kê hoặc các lần bổ sung tiếp theo (nếu có).

- [03] Bổ sung lần thứ: Điền số lần bổ sung bảng kê (nếu có).

Bước 2: Thông tin về hãng vận tải

- [04] Tên hãng vận tải nước ngoài: Ghi rõ tên đầy đủ của hãng vận tải quốc tế.

- [05] Nước cư trú: Ghi rõ quốc gia mà hãng vận tải nước ngoài có trụ sở hoạt động.

- [06] Tên/hô hiệu phương tiện vận tải: Ghi rõ tên hoặc hô hiệu của phương tiện vận tải (chẳng hạn, tàu, máy bay) được sử dụng trong hoạt động vận tải quốc tế của hãng.

- [07] Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay: Ghi rõ tên công ty hoặc tổ chức đại diện cho hãng vận tải nước ngoài ở Việt Nam, chịu trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thay cho hãng vận tải nước ngoài.

- [08] Mã số thuế nộp thay của Bên Việt Nam: Điền mã số thuế của bên Việt Nam đại diện cho hãng vận tải nước ngoài.

Bước 3: Chi tiết bảng kê thu nhập vận tải quốc tế

Cột từ [09] đến [12]: Chi tiết các thông tin về các chuyến vận tải quốc tế hoán đổi hoặc chia chỗ. Mỗi dòng trong bảng kê tương ứng với một chuyến vận chuyển.

- [09] Số chứng từ vận chuyển: Ghi số chứng từ vận chuyển hoặc mã số liên quan đến chuyến vận chuyển.

- [10] Hoá đơn: Ghi số hoá đơn hoặc mã số liên quan đến giao dịch vận chuyển (nếu có).

- [11] Cảng đi: Ghi rõ cảng xuất phát của chuyến vận chuyển.

- [12] Cảng đến: Ghi rõ cảng đích của chuyến vận chuyển.

- [13] Khách hàng: Ghi rõ tên khách hàng hoặc đối tác tham gia giao dịch (nếu có).

- [14] Số chỗ hoán đổi/chia: Ghi số chỗ/ngồi hoán đổi hoặc chia chỗ theo thoả thuận giữa các bên.

- [15] Số chỗ hoán đổi thực tế: Ghi số chỗ/ngồi hoán đổi hoặc chia chỗ thực tế được thực hiện trong giao dịch.

- [16] Doanh thu quy đổi: Ghi số doanh thu quy đổi từ ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ Việt Nam (ví dụ: VND).

- [17] Số thuế TNDN phải nộp: Tính toán và ghi rõ số thuế TNDN phải nộp dựa trên doanh thu quy đổi và tỷ lệ thuế TNDN áp dụng.

- [18] Số thuế TNDN miễn, giảm theo Hiệp định: Ghi rõ số thuế TNDN được miễn hoặc giảm theo các Hiệp định thuế quốc tế có liên quan (nếu có).

Bước 4: Thông tin người nộp thuế

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ: Ghi thông tin của nhân viên đại lý thuế có liên quan đến việc khai báo và quyết toán thuế.

- Họ và tên: Ghi tên đầy đủ của nhân viên đại lý thuế.

- Chứng chỉ hành nghề số: Ghi số chứng chỉ hành nghề của nhân viên đại lý thuế.

- Ngày tháng năm: Ghi ngày tháng năm thực hiện khai báo phụ lục bảng kê.

Bước 5: Người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế

- Điền thông tin của người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế (có thể là người đại diện của hãng vận tải nước ngoài).

- Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có) hoặc ký điện tử để xác nhận và cam kết tính chính xác và trung thực các thông tin đã khai.

Khi khai phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế, các thông tin phải được ghi chép rõ ràng, chính xác và đầy đủ theo quy định của cơ quan quản lý thuế đang áp dụng. Hãng vận tải quốc tế và bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay phải chịu trách nhiệm kiểm tra, xác minh và bảo đảm tính chính xác của bảng kê này trước khi nộp cho cơ quan thuế.

 

2. Mẫu Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (áp dụng đối với trường hợp hoán đổi/chia chỗ) mới nhất theo thông tư 80/2021/TT-BTC

>>>> Tải ngay: Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (áp dụng đối với trường hợp hoán đổi/chia chỗ) 

Công ty Luật Minh Khuê gửi quý khách nội dung của mẫu Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (áp dụng đối với trường hợp hoán đổi/chia chỗ) như sau:

Phụ lục

BẢNG KÊ THU NHẬP VẬN TẢI QUỐC TẾ

(áp dụng đối với trường hợp hoán đổi/chia chỗ)

(Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN đối với hãng vận tải nước ngoài mẫu: 01/VTNN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2023

[02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ: 2

[04] Tên hãng vận tải nước ngoài: ABC Shipping Co., Ltd.

[05] Nước cư trú: Singapore

[06] Tên/hô hiệu phương tiện vận tải: MV Ocean Star

[07] Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay: XYZ Shipping Vietnam Co., Ltd.

[08] Mã số thuế nộp thay của Bên Việt Nam: 1234567890

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Số chứng

từ vận chuyển

Hoá đơn

Cảng

đi

Cảng

đến

Khách hàng

Số chỗ hoán đổi/chia (theo thoả thuận hoán đổi/chia chỗ)

Số chỗ hoán đổi thực tế

Doanh thu quy đổi

Số thuế TNDN

phải nộp

Số thuế TNDN miễn, giảm theo Hiệp định

Số

Ngày, tháng năm phát hành

Tên

MST

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 TC202301001

 12

 10/01/2023

 A

 B

Trần Thị Khanh Nhi

 89654569a

 50

 48

100,000 USD

 30,000,000 VNĐ

 2,000,000 VNĐ

 TC202301002

 HD012

 02/03/2023

 Singapore

Da Nang

XYZ Co

 

 40

 38

80,000 USD 

 24,000,000 VNĐ

 1,600,000 VNĐ

 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: Hà Thị Ngân Nhi

Chứng chỉ hành nghề số: 9785676

Thành Phố Malayi, ngày 18 tháng 09 năm 2022

  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

 

3. Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (áp dụng đối với trường hợp hoán đổi/ chia chỗ) sử dụng khi nào?

Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (áp dụng đối với trường hợp hoán đổi/chia chỗ) được sử dụng trong các trường hợp cụ thể sau đây:

- Hoán đổi chỗ: Đây là trường hợp hai hãng vận tải quốc tế (hoặc một hãng vận tải quốc tế và một hãng vận tải nội địa) thỏa thuận hoán đổi vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách giữa các chặng đường vận tải quốc tế mà mỗi hãng đã đặt chỗ cho nhau. Để quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh thu từ hoán đổi chỗ này, họ cần sử dụng phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế.

- Chia chỗ: Đây là trường hợp hai hoặc nhiều hãng vận tải quốc tế cùng vận chuyển hành khách hoặc hàng hóa trên một chuyến bay hoặc tuyến đường. Hãng chủ sở hữu chuyến bay đưa hành khách/hàng hóa và hãng đối tác chịu trách nhiệm bán chỗ/ngồi trên chuyến bay đó. Khi thực hiện chia chỗ, các hãng vận tải quốc tế cần sử dụng phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế để quyết toán thuế TNDN đối với doanh thu từ chia chỗ.

- Quy đổi doanh thu quốc tế sang đơn vị tiền tệ Việt Nam: Bảng kê này cũng dùng để quy đổi doanh thu quốc tế từ ngoại tệ (ví dụ: USD) sang đơn vị tiền tệ Việt Nam (VND) để tính toán số thuế TNDN phải nộp, cũng như số thuế TNDN miễn, giảm theo Hiệp định thuế quốc tế có liên quan.

Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế này thường được yêu cầu cùng với Tờ khai quyết toán thuế TNDN đối với hãng vận tải nước ngoài, và phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ và chính xác theo quy định của cơ quan quản lý thuế tại quốc gia hoặc khu vực đang áp dụng. Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (áp dụng đối với trường hợp hoán đổi/chia chỗ) là một biểu mẫu được sử dụng để quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hãng vận tải quốc tế trong các trường hợp hoán đổi hoặc chia chỗ. Biểu mẫu này ghi rõ các thông tin liên quan đến hãng vận tải, các chuyến vận tải quốc tế hoán đổi hoặc chia chỗ, doanh thu quy đổi và các khoản thuế TNDN phải nộp hoặc được miễn, giảm theo Hiệp định thuế quốc tế.

Để biết các thông tin khác thì quý khách xem thêm bài viết sau: Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có thu nhập trong năm tính thuế (kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế) Quý khách liên hệ với chúng tôi qua email lienhe@luatminhkhue.vn hoặc hotline 1900.6162 để gửi yêu cầu chi tiết. Hân hạnh được đồng hành cùng quý khách!