1. Hướng dẫn khai Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí

Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí là một phần quan trọng trong quá trình nộp thuế và quản lý tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dầu khí. Dưới đây là hướng dẫn cách khai và điền thông tin vào Phụ lục một cách chính xác:

Bước 1: Xác định thông tin cần khai báo

Trước tiên, xác định loại sản phẩm dầu khí mà doanh nghiệp đang khai thác và thời gian tính thuế (ngày, tháng, năm hoặc theo kỳ thuế cụ thể). Điền thông tin này vào các ô [01], [02], [03], và [04] của Phụ lục.

Nếu đây là lần đầu nộp thuế hoặc cần bổ sung thông tin, đánh dấu vào ô [04a] nếu là lần đầu, hoặc điền số thứ tự của lần bổ sung vào ô [04b].

Bước 2: Thông tin cá nhân và mã số thuế

Điền thông tin cá nhân và mã số thuế của người nộp thuế (nhà thầu dầu khí) vào ô [05] và [06] của Phụ lục. Nếu có đơn vị được uỷ quyền hoặc đại lý thuế, điền tên và mã số thuế của đơn vị này vào ô [07] và [08].

Bước 3: Tính toán và điền số thuế phát sinh

Xác định các hợp đồng khai thác dầu khí mà doanh nghiệp tham gia và ghi rõ thông tin chi tiết về từng hợp đồng vào bảng chi tiết nhà thầu dầu khí. Điền mã số thuế, tên nhà thầu và tỷ lệ phân bổ giữa các bên liên quan vào cột tương ứng.

Sau đó, tính toán số thuế phát sinh phải nộp cho từng hợp đồng bằng cách nhân tỷ lệ phân bổ với số thuế phải nộp tổng cộng (được điền vào ô [09]).

Bước 4: Cam đoan và ký tên

Cuối cùng, cam đoan tính chính xác của thông tin đã khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai. Người đại diện doanh nghiệp hoặc nhân viên đại lý thuế ký tên và ghi rõ thông tin chứng chỉ hành nghề và ngày tháng năm thực hiện cam đoan.

Việc khai Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí là một bước quan trọng và cần thiết để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định thuế trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành dầu khí. Phụ lục này giúp xác định và cung cấp thông tin chi tiết về các giao dịch liên quan đến dầu khí, đồng thời hạn chế rủi ro liên quan đến vi phạm thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý tài chính. Thông qua hướng dẫn khai Phụ lục, các doanh nghiệp dầu khí có thể xác định loại sản phẩm dầu khí, thời gian tính thuế, số thuế phát sinh phải nộp và các thông tin cá nhân liên quan đến thuế. Tính minh bạch trong việc khai báo thông tin và cam đoan tính chính xác tạo điều kiện cho sự đáng tin cậy từ phía cơ quan thuế và giúp tăng cường uy tín và sự tín nhiệm của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Điền thông tin chính xác và đầy đủ vào Phụ lục, cũng như cam đoan tính chính xác trong quá trình khai thuế, sẽ giúp doanh nghiệp tránh những sai sót không cần thiết và đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật thuế. Điều này là cơ sở quan trọng để xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và bền vững trong ngành dầu khí, đồng thời góp phần đóng góp vào ngân sách nhà nước một cách hiệu quả và đáng tin cậy.

 

2. Mẫu phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí

>>>> Tải ngay: Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí

Nội dung về mẫu phụ lục nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí như sau:

Phụ lục

CHI TIẾT NGHĨA VỤ THUẾ CỦA CÁC NHÀ THẦU DẦU KHÍ

(Kèm theo các tờ khai thuế đối với dầu khí mẫu số 01/TAIN-DK, 02/TAIN-DK, 01/TNDN-DK, 02/TNDN-DK)

[01] Dầu thô: ☑ [02] Condensate: ☐ [03] Khí thiên nhiên: ☑

[04] Kỳ tính thuế: Ngày 15 tháng 7 năm 2023

[04a] Lần đầu ☑ [04b] Bổ sung lần thứ: ...

[05] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH Dầu mỏ XYZ

[06] Mã số thuế: 1234567890

[07] Tên đơn vị được uỷ quyền [☑] hoặc Đại lý thuế [☐]: Công ty Cổ phần Kế toán ABC

[08] Mã số thuế: 9876543210

[09] Số thuế phải nộp: 50,000 USD; VND

STT

Nhà thầu dầu khí

Tỷ lệ phân bổ

Số thuế phát sinh
phải nộp (USD; VND)

Ghi chú

Mã số thuế

Tên nhà thầu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = [09]*(4)

(6)

1

 THAUKHI001  

  Dầu khí Anh Phát

 35% 

 17,500 USD 

 Hợp đồng số 001

2

 THAUKHI002

 Dầu khí Bình Minh

 25%

 12,500 USD

 Hợp đồng số 002

3

 THAUKHI003 

 Dầu khí Chiến Thắng

 40%

 20,000 USD

 Hợp đồng số 003

Tổng cộng

100%

 50,000 USD

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: Trần Hoàng Giang

Chứng chỉ hành nghề số: 97t

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2021

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

 

3. Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí được sử dụng làm gì?

Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí có vai trò quan trọng trong quá trình nộp thuế của các doanh nghiệp hoạt động trong ngành dầu khí. Phụ lục này được sử dụng để cung cấp thông tin chi tiết về các giao dịch liên quan đến hoạt động khai thác, sản xuất và kinh doanh dầu khí, giúp định rõ số thuế phải nộp và giới hạn trách nhiệm thuế của các nhà thầu dầu khí. Cụ thể, phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí được sử dụng để:

- Xác định loại sản phẩm dầu khí và thời gian tính thuế: Phụ lục chi tiết này ghi rõ loại sản phẩm dầu khí mà doanh nghiệp đang khai thác, bao gồm dầu thô, condensate và khí thiên nhiên, cùng với thời gian tính thuế như ngày, tháng, năm hoặc theo kỳ thuế cụ thể.

- Xác định lần đầu nộp thuế hoặc bổ sung thông tin: Đối với các doanh nghiệp có lần đầu tiên nộp thuế hoặc cần bổ sung thông tin, phụ lục này sẽ ghi rõ tình trạng và số thứ tự của lần bổ sung (nếu có).

- Cung cấp thông tin cá nhân và mã số thuế: Phụ lục đòi hỏi doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin cá nhân như tên người nộp thuế, mã số thuế của doanh nghiệp và đơn vị được uỷ quyền hoặc đại lý thuế (nếu có).

- Ghi chép số thuế phát sinh và tỷ lệ phân bổ: Các nhà thầu dầu khí cần cung cấp thông tin về các hợp đồng khai thác dầu khí, bao gồm mã số thuế của nhà thầu, tên nhà thầu, tỷ lệ phân bổ giữa các bên liên quan và số thuế phát sinh phải nộp từ mỗi hợp đồng.

- Cam đoan tính chính xác và trách nhiệm trước pháp luật: Phụ lục này kết thúc bằng một cam đoan từ người đại diện doanh nghiệp, xác nhận tính chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai.

Như vậy, phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí đóng vai trò quan trọng trong việc ghi nhận và cung cấp thông tin chính xác về thuế của các doanh nghiệp hoạt động trong ngành dầu khí, giúp tăng tính minh bạch và tuân thủ quy định thuế của các cơ quan thuế chính phủ. Nó giúp đảm bảo tính minh bạch và đúng đắn trong việc xác định, tính toán và nộp số thuế phải đóng góp cho ngân sách nhà nước. Phụ lục cung cấp thông tin chi tiết về loại sản phẩm dầu khí, thời gian tính thuế, tình trạng lần đầu nộp hoặc bổ sung thông tin, thông tin cá nhân và mã số thuế của các doanh nghiệp, đơn vị được uỷ quyền hoặc đại lý thuế. Nó cũng ghi rõ số thuế phát sinh và tỷ lệ phân bổ trong từng hợp đồng khai thác dầu khí, giúp quản lý thuế định rõ nguồn thu và phân chia trách nhiệm thuế đối với từng nhà thầu. Không chỉ là một phần quan trọng trong tờ khai thuế, phụ lục này còn đóng vai trò cam đoan tính chính xác của thông tin khai trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Việc tuân thủ và chính xác trong việc lập phụ lục giúp tránh những rủi ro liên quan đến vi phạm thuế và tăng cường sự tin cậy từ phía cơ quan thuế và các bên liên quan.

Để tiện trong quá trình tham khảo thêm bài viết sau: Mẫu phụ lục về biên bản bàn giao căn hộ/Nhà ở và những vấn đề nghiệm thu công trình xây dựng. Quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi thông qua email lienhe@luatminhkhue.vn hoặc hotline 1900.6162 để gửi yêu cầu chi tiết. Chúng tôi sẽ phản hồi nhanh chóng và có thể hẹn cuộc gặp trực tiếp hoặc tư vấn trực tuyến để đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách.