Phương pháp chế tạo (engineering method) là phương pháp được sử dụng trong phân tích chi phí bằng số liệu thống kê, trong đó các tham số kỹ thuật do các kỹ sư đưa ra được dùng làm cơ sở để tính toán mức chi phí sản xuất tối thiểu tại các mức sản lượng khác nhau. Ưu điểm của phương pháp này là có thể giả định giá đầu vào và công nghệ không thay đổi, sản phẩm và đầu vào đồng nhất. Nhược điểm cơ bản của phương pháp này là không bao hàm những chi phí phát sinh ngoài quá trình sản xuất.