Luật sư tư vấn:

Theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26-12-2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây đựng; Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20-7-2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 

1. Đơn giá nhân công xây dựng được khảo sát từ các nguồn nào ? 

Đơn giá nhân công xây dựng được khảo sát từ các nguồn thông tin như sau:

a)     Xác định từ kết quả khảo sát trực tiếp tại công trình trong khu vực công bố.

b)     Thống kê số liệu từ hồ sơ quyết toán hoàn thành hoặc số liệu kết quả trúng thầu của công trình tương tự tại khu vực công bố có điều chỉnh theo chỉ số giá nhân công xây dựng về thời điểm xác định.

c)     Xác định từ kết quả khảo sát chuyên gia có kinh nghiệm, chủ đầu tư, nhà thầu và cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực thi công xây dựng.

d)     Kết hợp các kết quả điều tra, thống kê nêu trên.

 

2. Phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng ?

1.    Đơn giá nhân công xây dựng của một nhân công trong nhóm các công tác xây dựng được tính bằng trung bình số học đơn giá nhân công thu thập, tổng hợp từ các mẫu phiếu khảo sát, xác định theo công thức sau:

 Phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng ? Hồ sơ xác định đơn giá nhân công xây dựng (11)

Trong đó:

_ ... đơn giá nhân công xây dựng của một nhân công trong nhóm công tác xây dựng thứ j tại bảng phân nhóm công tác xây dựng tại Phụ lục số 2 của Thông tư (đồng/ngày công);

-   --- đơn giá nhân công thực hiện công tác xây dựng thứ i trong nhóm công tác xây dựng thứ j công bố tại Phụ lục số 2 của Thông tư 15/2019/TT-BXD, đơn giá nhân công thực hiện công tác xây dựng thứ i được xác định bằng điều tra, khảo sát theo hướng dẫn tại Phụ lục số 1 của Thông tư (đồng/ngày công);

-  m: số lượng đơn giá nhân công xây dựng được tổng hợp trong nhóm.

2.    Chi tiết phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng quy định tại Phụ lục số 1 của Thông tư này.

3.    Đơn giá nhân công xây dựng được thu thập, tổng hợp theo các biểu mẫu quy định tại Phụ lục số 7, 8, 9,10 của Thông tư này..

 

3. Chi tiết phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng ?

Chi tiết phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng quy định tại Phụ lục số 1 của Thông tư 15/2019/TT-BXD.

Phụ lục số 1

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỤNG

(Phụ lục kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)

 

3.1 Nguyên tắc khảo sát, thu thập đơn giá nhân công xây dựng:

a)     Đơn giá nhân công xây dựng được khảo sát, xác định và công bố theo nhóm nhân công xây dựng tại Phụ lục số 2 và nhóm nhân công tư vấn xây dựng tại Phụ lục số 3 của Thông tư 15/2019/TT-BXD.

b)     Việc lựa chọn khu vực để khảo sát, thu thập số liệu để xác định và công bố đơn giá nhân công xây dựng phải đảm bảo đủ số lượng thông tin yêu cầu tối thiểu, đảm bảo đủ độ tin cậy và phản ánh được mặt bằng giá thuê lao động tại khu vực cần công bố.

c)      Các công trình, dự án được lựa chọn khảo sát, thu thập thông tin để xác định và công bố đơn giá nhân công xây dựng phải đảm bảo tính phổ biến về loại công trình, điều kiện thi công, tiến độ thi công, công nghệ thi công, trừ các công tác xây dựng thuộc nhóm công tác cá biệt. Chuyên gia xây dựng được lựa chọn để phỏng vấn thu thập thông tin phải có kinh nghiệm về lĩnh vực thi công xây dựng, sự am hiểu về thị trường nhân công xây dựng.

d)     Đơn giá nhân công xây dựng phải phản ánh đúng trình độ, kinh nghiệm, năng suất lao động, thời gian, điều kiện làm việc của nhân công xây dựng.

e)      Quá trình khảo sát, thu thập thông tin phải tuân thủ trình tự, phương pháp và các bảng, biểu mẫu đã được quy định tại Thông tư này. số liệu thu thập được phải đảm bảo tính pháp lý, có sự xác nhận của các bên có liên quan.

f)      Khu vực được lựa chọn để khảo sát và công bố đơn giá nhân công xây dựng trong tỉnh là các khu vực có sự tương đồng về điều kiện kinh tế - xã hội, phù hợp quy định phân vùng của Chính phủ.

g)     Số liệu điều tra, khảo sát, thống kê sử dụng để xác định đơn giá nhân công xây dựng phải được xử lý, sàng lọc bằng phương pháp hồi quy trước khi tính toán xác định đơn giá nhân công xây dựng.

 

3.2 Tổ chức điều tra, khảo sát:

Bước 1: Cơ quan chủ trì ra quyết định thành lập tổ khảo sát;

Bước 2: Lập và phê duyệt kế hoạch khảo sát bao gồm các nội dung như sau:

+ Thời gian bắt đầu và kết thúc công việc khảo sát;

+ Các khu vực dự kiến công bố đơn giá nhân công xây dựng;

+ Lưới khảo sát;

+ Danh mục các công trình đang thi công xây dựng, đã thi công xây dựng hoàn thành trong 3 năm trên địa bàn được lựa chọn khảo sát, các đối tượng cần khảo sát;

+ Danh mục các công việc cần khảo sát, thu thập số liệu và kinh phí phục vụ khảo sát;

+ Tên đơn vị tư vấn chuyên môn thực hiện công tác khảo sát (nếu có).

Bước 3: Thông báo tới các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn, nhà thầu và các chuyên gia trên địa bàn về kế hoạch thực hiện khảo sát.

Bước 4: Tiến hành khảo sát, thu thập đơn giá nhân công xây dựng theo danh mục nhóm công tác xây dựng.

 

3.3    Điều tra, khảo sát xác định đơn giá nhân công xây dựng và nhân công tư vấn xây dựng:

3.3.1    Đối với đơn giá nhân công xây dựng:

-    Một nhóm nhân công xây dựng cần thực hiện điều tra, khảo sát tối thiểu đơn giá nhân công của 03 công tác xây dựng trong nhóm theo tổ đội thực hiện công tác đó (bao gồm thợ chính và thợ phụ); mồi công tác xây dựng càn thực hiện điều tra tối thiểu tại 03 công trình hoặc kết hợp các số liệu điều tra từ chuyên gia, số liệu thống kê từ hồ sơ quyết toán và kết quả trúng thầu;

-    Đơn giá nhân công xây dựng của mỗi công tác xây dựng thử i trong công thức 1.1 được điều tra bằng mẫu phiếu khảo sát tại Phụ lục số 7, 8, 9 và tổng hợp số liệu tính toán theo Phụ lục số 10 của Thông tư 15/2019/TT-BXD.

 

3.3.2     Đối với đơn giá nhân công tư vẩn xây dựng:

-    Một nhóm nhân công tư vấn xây dựng cần điều tra, khảo sát tối thiểu 3 đơn vị tư vấn; mỗi đơn vị tư vấn điều tra tối thiểu 3 chuyên gia tư vấn thực hiện các công tác thuộc danh mục các công tác tư vấn xây dựng quy định tại Phụ lục số 3 của Thông tư 15/2019/TT-BXD.

-    Đơn giá nhân công tư vấn xây dựng của mỗi công việc tư vấn thứ 1 trong công thức 1.2 được điều tra bằng mẫu phiếu khảo sát công bổ tại Phụ lục số 12 và tổng hợp số liệu tính toán theo hướng dẫn tại Phụ lục số 13 của Thông tư 15/2019/TT-BXD.

 

3.4 Hồ sơ xác định đơn giá nhân công xây dựng 

Hồ sơ xác định đơn giá nhân công xây dựng do địa phương công bố bao gồm:

-     Quyết định thành lập tổ khảo sát;

-     Kế hoạch khảo sát;

-    Thuyết minh khảo sát trong đó nêu rõ: Đặc điểm kinh tế - xã hội của các khu vực công bố đơn giá nhân công xây dựng của tỉnh; số lượng, loại công trình đang thực hiện hoặc đã thực hiện trước thời điểm khảo sát của từng khu vực; các phiếu khảo sát lập theo mẫu; các biểu tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng và đơn giá nhân công tư vấn xây dựng đủ pháp lý theo quy định của Thông tư 15/2019/TT-BXD;

-    File phần mềm tính toán đơn giá nhân công xây dựng và đơn giá nhân công tư vấn xây dựng.

 

3.5 Quy đổi đơn giá nhân công xây dựng 

Quy đổi đơn giá nhân công xây dựng theo cấp bậc trong hệ thống định mức dự toán xây dựng theo công thức sau:

Phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng ? Hồ sơ xác định đơn giá nhân công xây dựng

(1.3)

- MSC : đơn giá nhân công xây dựng thực hiện một công tác xây dựng thứ i có hao phí định mức công bố trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình (đồng/công);

-     ...: đơn giá nhân công xây dựng của một nhân công trong nhóm công tác xây dựng thứ j được ửy ban nhân dân tỉnh, thành pho trực thuộc Trung ương công bố (xác định theo công thức 1.1);

-     a. hệ số cấp bậc bình quân của nhóm nhân công xây dựng thứ j, quy định tại Phụ lục số 6 của Thông tư này;

-  ...: hệ sô cấp bậc của nhân công thực hiện công tác i có cấp bậc được công bo trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình.

 

3.6  Ví dụ tính toán:

Xác định đơn giá nhân công xây dựng của công tác đào xúc đất ra bãi thải, bài tập kết mã hiệu AB.l 1200 cấp bậc thợ 3/7 trong định mức dự toán xây dựng công trình, biết đơn giá nhân công xây dựng của nhóm 1 theo công bố của tỉnh là 180.000đ/ngày công, cấp bậc bình quân của nhóm 1 là 3,5/7:

ĐVT: đồng/ngày công

TT

Cấp bậc nhân công xây dựng

ĐGNCXD bình quân nhóm I

ĐGNCXD bậc 3/7 của công tác đào đất

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (4)*1,39/1,52

1

1/7

1

 

 

2

2/7

1,18

 

 

3

3/7

1,39

 

164.600

4

3,5/7

1,52

180.000

 

5

4/7

1,65

 

 

6

5/7

1,94

 

 

7

6/7

2,3

 

 

8

7/7

2,71

 

 

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, nhà ở - Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay: Luật sư tư vấn pháp luật đất đaitư vấn luật xây dựng trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162, Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)